دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
نامه بهارستان
دفتر اول
دفتر دوم
دفتر سوم
دفتر چهارم
دفتر پنجم
دفتر ششم
دفتر هفتم و هشتم
دفتر نهم و دهم
دفتر يازدهم و دوازدهم
دفتر سيزدهم‌وچهاردهم
دفتر پانزدهم
دفتر شانزدهم
دفتر هفدهم
دفتر هجدهم
دوره جدید، شماره اول
ویژه‌ نامه خوشنویسی
دوره جدید، شماره دوم
ویژه نامه كتیبه
دوره جدید، شماره سوم
ویژه نامه ابوالحسن‌ خان غفاری، صنیع الملك
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

دفتر نهم و دهم
ضمیمه نامه بهارستان
منابع نسخه پردازی
نسخه شناسی
متن شناسی
سند شناسی
واژگان نسخه شناسی از گنج خانه متون
اندیشه­ها و یادگارها
سرگذشت و سرنوشت نسخه ها و مجموعه ها
جستارهای گونه گون
در حاشیه
نقد و معرفی
خلاصه مقالات تالیفی (عربی- انگلیسی)
 
 
٣٣
اسناد فارسی روزگار مغولی / گوتقرید هرمان (ویسبادن، 2004)؛ ایرج افشار
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٦٣-٣٦٦
 
234 Kb
 
٣٤
تاریخ کاغذ و آشنایی با آن در سرزمین­های اسلامی / جاناتان بلوم (نیوهیون، 2001)؛ ایرج افشار
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٦٧-٣٧٠
 
239 Kb
 
٣٥
نسخه برگردان «جنگ شاملو» (گردآوری: 1069) (تهران، 1382) نجیب مایل هروی
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٧١-٣٧٤
 
184 Kb
 
٣٦
هنر کاغذبری در ایران (قطاعی) / یحیی ذکاء (تهران، 1379)؛ محمد حسن سمسار
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٧٥-٣٧٧
 
183 Kb
 
٣٧
کتاب ایرانی در روایت فرانسوی/ فرانسیس ریشارد (پاریس، 2003)؛ ع. روح بخشان
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٧٨
 
105 Kb
 
٣٨
علم نسخه شناسی اسلامی (علم الاکتناه العربی الاسلامی) / قاسم سامرایی (ریاض، 2001/ 1423)؛ شهریار نیازی
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٧٩-٣٨٠
 
141 Kb
 
٣٩
نسخه برگردان «دیوان لغات الترک (مورخ 664 ق)» / محمود بن حسین کاشغری؛ علی اشرف صادقی
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٨١-٣٨٣
 
280 Kb
 
٤٠
درباره ترجمه کتاب «جلوه­های هنر پارسی» / فرانسیس ریشارد (فرانسه)
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٨٤
 
111 Kb
 
٤١
کتابشناسی فهرست­های نسخه­های خطی انتشار یافته در ایران در سال 1383 / اکرم مسعودی
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٨٥-٣٨٩
 
199 Kb