جمعه ۰۲ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۶ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
نامه بهارستان
دفتر اول
دفتر دوم
دفتر سوم
دفتر چهارم
دفتر پنجم
دفتر ششم
دفتر هفتم و هشتم
دفتر نهم و دهم
دفتر يازدهم و دوازدهم
دفتر سيزدهم‌وچهاردهم
دفتر پانزدهم
دفتر شانزدهم
دفتر هفدهم
دفتر هجدهم
دوره جدید، شماره اول
ویژه‌ نامه خوشنویسی
دوره جدید، شماره دوم
ویژه نامه كتیبه
دوره جدید، شماره سوم
ویژه نامه ابوالحسن‌ خان غفاری، صنیع الملك
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

دفتر يازدهم و دوازدهم
منابع کهن نسخه پردازی
نسخه شناسی
ضوابط تصحیح متن
متن شناسی
شاهنامه پژوهی
پژوهش­های فنی
واژگان نسخه شناسی از گنج خانه متون
یادگارهای بازمانده
سرگذشت و سرنوشت نسخه ها و مجموعه ها
جستارهای گونه گون
دستنویس­های متون باستانی ایران
سرقات و جعلیات
حاشیه برجستارهای پیشین
نقد و معرفی
 
 
٠٤
اورستی، پائولا (رم): نسخه­های خطی اسلامی: ویژگی­های مادی و گونه شناختی / ترجمه شیرین بنی احمد (رشار) (پاریس)
مؤلف:
شماره صفحه: ٧٤-٣٥
 
2155 Kb
 
٠٥
سه کی، یوشیفوسا (توکیو): آثار خوشنویسی در دو مرقع سلطان یعقوب (یاددگاری از عصر قراقویونلوها و آق قویونلوها)
مؤلف:
شماره صفحه: ١٧٢-٧٥
 
1686 Kb
 
٠٦
شیخ الحکمایی، عماد الدین: مهرهای «سفینه تبریز»
مؤلف:
شماره صفحه: ١٧٨-١٧٣
 
804 Kb