پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۱۸ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
نامه بهارستان
دفتر اول
دفتر دوم
دفتر سوم
دفتر چهارم
دفتر پنجم
دفتر ششم
دفتر هفتم و هشتم
دفتر نهم و دهم
دفتر يازدهم و دوازدهم
دفتر سيزدهم‌وچهاردهم
دفتر پانزدهم
دفتر شانزدهم
دفتر هفدهم
دفتر هجدهم
دوره جدید، شماره اول
ویژه‌ نامه خوشنویسی
دوره جدید، شماره دوم
ویژه نامه كتیبه
دوره جدید، شماره سوم
ویژه نامه ابوالحسن‌ خان غفاری، صنیع الملك
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

دفتر يازدهم و دوازدهم
منابع کهن نسخه پردازی
نسخه شناسی
ضوابط تصحیح متن
متن شناسی
شاهنامه پژوهی
پژوهش­های فنی
واژگان نسخه شناسی از گنج خانه متون
یادگارهای بازمانده
سرگذشت و سرنوشت نسخه ها و مجموعه ها
جستارهای گونه گون
دستنویس­های متون باستانی ایران
سرقات و جعلیات
حاشیه برجستارهای پیشین
نقد و معرفی
 
 
١٣
آیدنلو، سجاد (ارومیه): شاهنامه در سفینه تبریز
مؤلف:
شماره صفحه: ٢٤٢-٢٣٣
 
416 Kb
 
١٤
خالقی مطلق، جلال (هامبورگ): افتادگی­ها و افزودگی­های آماری از شش دستنویس شاهنامه
مؤلف:
شماره صفحه: ٢٥٤-٢٤٣
 
447 Kb
 
١٥
قریب، مهدی: درباره دو نسخه خطی شاهنامه (نسخه موزه بریتانیا و نسخه کتابخانه ملی فلورانس)
مؤلف:
شماره صفحه: ٢٦٠-٢٥٥
 
374 Kb