جمعه ۰۶ مرداد ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۲۵ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
نامه بهارستان
دفتر اول
دفتر دوم
دفتر سوم
دفتر چهارم
دفتر پنجم
دفتر ششم
دفتر هفتم و هشتم
دفتر نهم و دهم
دفتر يازدهم و دوازدهم
دفتر سيزدهم‌وچهاردهم
دفتر پانزدهم
دفتر شانزدهم
دفتر هفدهم
دفتر هجدهم
دوره جدید، شماره اول
ویژه‌ نامه خوشنویسی
دوره جدید، شماره دوم
ویژه نامه كتیبه
دوره جدید، شماره سوم
ویژه نامه ابوالحسن‌ خان غفاری، صنیع الملك
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

دفتر يازدهم و دوازدهم
منابع کهن نسخه پردازی
نسخه شناسی
ضوابط تصحیح متن
متن شناسی
شاهنامه پژوهی
پژوهش­های فنی
واژگان نسخه شناسی از گنج خانه متون
یادگارهای بازمانده
سرگذشت و سرنوشت نسخه ها و مجموعه ها
جستارهای گونه گون
دستنویس­های متون باستانی ایران
سرقات و جعلیات
حاشیه برجستارهای پیشین
نقد و معرفی
 
 
٣٩
افشار، ایرج: معرفی نسخه برگردان «جنگ بیاض» (تهران، 1384)
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٩٤-٣٩٣
 
251 Kb
 
٤٠
پرهام، سیروس: معرفی نسخه برگردان «شاهنامه داوری» (شیراز، 1382)
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٩٨-٣٩٥
 
388 Kb
 
٤١
شیخ الحکمایی، عمادالدین: «اسناد فارسی روزگار مغول» / گ. هرمان (ویسبادن، 2004)
مؤلف:
شماره صفحه: ٤٠٢-٤٠٣
 
293 Kb
 
٤٢
زلهایم، رودلف (فرانکفورت): معرفی نسخه برگردان «مجمل الاقوال فی الحکم والامثال» (مورخ 693 ق) (تهران، 1383)؛ ترجمه حسن سرو
مؤلف:
شماره صفحه: ٤٠٦-٤٠٣
 
363 Kb
 
٤٣
محمدی، محسن: معرفی نسخه برگردان «شرفیه به خط صفی الدین ارموی» (تهران 1383)
مؤلف:
شماره صفحه: ٤١٠-٤٠٧
 
475 Kb
 
٤٤
مسعودی، اکرم: کتابشناسی فهرست­های نسخه­های خطی انتشار یافته در ایران در سال 1384
مؤلف:
شماره صفحه: ٤١٣-٤١١
 
208 Kb
 
٤٥
خلاصه مقاله تالیفی به زبان اروپائی (فارسی- عربی)
مؤلف:
شماره صفحه: ٤١٧-٤١٤
 
300 Kb
 
٤٦
خلاصة المقالات المؤلفة بالعربیة
مؤلف:
شماره صفحه: ٤٣٧-٤١٨
 
460 Kb
 
٤٧
Name-ye Baharestan
مؤلف:
شماره صفحه: ١-٤٣
 
1076 Kb