جمعه ۰۲ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۶ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
نامه بهارستان
دفتر اول
دفتر دوم
دفتر سوم
دفتر چهارم
دفتر پنجم
دفتر ششم
دفتر هفتم و هشتم
دفتر نهم و دهم
دفتر يازدهم و دوازدهم
دفتر سيزدهم‌وچهاردهم
دفتر پانزدهم
دفتر شانزدهم
دفتر هفدهم
دفتر هجدهم
دوره جدید، شماره اول
ویژه‌ نامه خوشنویسی
دوره جدید، شماره دوم
ویژه نامه كتیبه
دوره جدید، شماره سوم
ویژه نامه ابوالحسن‌ خان غفاری، صنیع الملك
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

دفتر سيزدهم‌وچهاردهم
یاد بود
منابع کهن سند پردازی
نسخه شناسی
قلمرو خط
متن شناسی
شاهنامه پژوهی
سفینه تبریز
جنگ شناسی
دستنویس های فرهنگ باستانی ایران (نسخه شناسی متن شناسی)
پژوهش­های فنی
واژگان نسخه شناسی از گنج خانه متون
جستارهای گونه گون
نسخه دوستی و نسخه یابی
سرگذشت و سرنوشت نسخه ها و مجموعه ها
اندیشه ها و یادگارها
یادداشت ها و پرسش ها
از نسخه خطی تا چاپ سنگی
درباره جستارهای پیشین
مقاله به زبان اروپائی
 
 
٠٢
خواری، محمد بن علی ناموس (تالیف اوایل سده هشتم ق)؛ آلات کتابت و بیان آداب و عادات دبیری (برگرفته از نسخه خطی تحفه جلالیه)؛ به کوشش قنبر علی رودگر
مؤلف:
شماره صفحه: ٢٢-١٣
 
599 Kb
 
٠٣
بیاضی صفوی: آداب نامه نگاری پادشاهان صفوی به سران سرزمین­های دیگر (قواره- اندازه- آرایه)، به کوشش ایرج افشار
مؤلف:
شماره صفحه: ٧٤-٢٣
 
1432 Kb
 
٠٤
احمد بن عبدالله الجمال: آداب و لوازم کتابت (برگرفته از نسخه خطی مفتاح المطالب)؛ به کوشش عارف نوشاهی (اسلام آباد)
مؤلف:
شماره صفحه: ٧٦-٧٥
 
414 Kb