جمعه ۰۲ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۶ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
نامه بهارستان
دفتر اول
دفتر دوم
دفتر سوم
دفتر چهارم
دفتر پنجم
دفتر ششم
دفتر هفتم و هشتم
دفتر نهم و دهم
دفتر يازدهم و دوازدهم
دفتر سيزدهم‌وچهاردهم
دفتر پانزدهم
دفتر شانزدهم
دفتر هفدهم
دفتر هجدهم
دوره جدید، شماره اول
ویژه‌ نامه خوشنویسی
دوره جدید، شماره دوم
ویژه نامه كتیبه
دوره جدید، شماره سوم
ویژه نامه ابوالحسن‌ خان غفاری، صنیع الملك
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

دفتر سيزدهم‌وچهاردهم
یاد بود
منابع کهن سند پردازی
نسخه شناسی
قلمرو خط
متن شناسی
شاهنامه پژوهی
سفینه تبریز
جنگ شناسی
دستنویس های فرهنگ باستانی ایران (نسخه شناسی متن شناسی)
پژوهش­های فنی
واژگان نسخه شناسی از گنج خانه متون
جستارهای گونه گون
نسخه دوستی و نسخه یابی
سرگذشت و سرنوشت نسخه ها و مجموعه ها
اندیشه ها و یادگارها
یادداشت ها و پرسش ها
از نسخه خطی تا چاپ سنگی
درباره جستارهای پیشین
مقاله به زبان اروپائی
 
 
٠٥
سه کی، یوشیفوسا (توکیو): فن زرافشانی در دو مرقع سلطان یعقوب (یادگاری از عصر قراقویونلوها و آق قویونلوها)
مؤلف:
شماره صفحه: ٨٤-٧٧
 
791 Kb
 
٠٦
شیخ الحمایی، عماد الدین: «نحوست تربیع» و تجلی این باور در اسناد دوره اسلامی ایران
مؤلف:
شماره صفحه: ٩٤-٨٥
 
1037 Kb
 
٠٧
متینی، جلال (مریلند): رسم الخط نسخه «ختم الغرایب» مورخ 593 ق (وین، mixt. 845)
مؤلف:
شماره صفحه: ١٠٢-٩٥
 
633 Kb
 
٠٨
مهران، فرهاد (نوشاتل- سویس): بین مصور: پیوند متن و نقش در نسخه­های شاهنامه
مؤلف:
شماره صفحه: ١١٨-١٠٣
 
1640 Kb