جمعه ۰۶ مرداد ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۲۵ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
نامه بهارستان
دفتر اول
دفتر دوم
دفتر سوم
دفتر چهارم
دفتر پنجم
دفتر ششم
دفتر هفتم و هشتم
دفتر نهم و دهم
دفتر يازدهم و دوازدهم
دفتر سيزدهم‌وچهاردهم
دفتر پانزدهم
دفتر شانزدهم
دفتر هفدهم
دفتر هجدهم
دوره جدید، شماره اول
ویژه‌ نامه خوشنویسی
دوره جدید، شماره دوم
ویژه نامه كتیبه
دوره جدید، شماره سوم
ویژه نامه ابوالحسن‌ خان غفاری، صنیع الملك
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

دفتر سيزدهم‌وچهاردهم
یاد بود
منابع کهن سند پردازی
نسخه شناسی
قلمرو خط
متن شناسی
شاهنامه پژوهی
سفینه تبریز
جنگ شناسی
دستنویس های فرهنگ باستانی ایران (نسخه شناسی متن شناسی)
پژوهش­های فنی
واژگان نسخه شناسی از گنج خانه متون
جستارهای گونه گون
نسخه دوستی و نسخه یابی
سرگذشت و سرنوشت نسخه ها و مجموعه ها
اندیشه ها و یادگارها
یادداشت ها و پرسش ها
از نسخه خطی تا چاپ سنگی
درباره جستارهای پیشین
مقاله به زبان اروپائی
 
 
١١
امید سالار، محمود (لس آنجلس): ثعالبی نیشابوری یا ثعالبی مرغنی؟
مؤلف:
شماره صفحه: ١٤٤-١٣١
 
1022 Kb
 
١٢
پاکزاد، فاضل (توبینگن): درباره ترجمه قدیم سریانی «کلیه و دمنه»
مؤلف:
شماره صفحه: ١٧٦-١٤٥
 
816 Kb
 
١٣
شفیعی کدکنی، محمد رضا: یک متن کرامی کمرنگ شده
مؤلف:
شماره صفحه: ١٨٨-١٧٧
 
647 Kb
 
١٤
لازار، ژیلبر (پاریس): دورساله پزشکی از سده چهارم هجری به زبان فارسی، ترجمه لیلا عسگری
مؤلف:
شماره صفحه: ١٩٦-١٨٩
 
518 Kb
 
١٥
مهدوی دامغانی، احمد (ماساچوست): معرفی اجمالی دو نسخه خطی (شرح اشارات امام فخر رازی؛ شرح العده فی اللغه)
مؤلف:
شماره صفحه: ٢٠٠-١٩٧
 
541 Kb