دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
نامه بهارستان
دفتر اول
دفتر دوم
دفتر سوم
دفتر چهارم
دفتر پنجم
دفتر ششم
دفتر هفتم و هشتم
دفتر نهم و دهم
دفتر يازدهم و دوازدهم
دفتر سيزدهم‌وچهاردهم
دفتر پانزدهم
دفتر شانزدهم
دفتر هفدهم
دفتر هجدهم
دوره جدید، شماره اول
ویژه‌ نامه خوشنویسی
دوره جدید، شماره دوم
ویژه نامه كتیبه
دوره جدید، شماره سوم
ویژه نامه ابوالحسن‌ خان غفاری، صنیع الملك
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

دفتر سيزدهم‌وچهاردهم
یاد بود
منابع کهن سند پردازی
نسخه شناسی
قلمرو خط
متن شناسی
شاهنامه پژوهی
سفینه تبریز
جنگ شناسی
دستنویس های فرهنگ باستانی ایران (نسخه شناسی متن شناسی)
پژوهش­های فنی
واژگان نسخه شناسی از گنج خانه متون
جستارهای گونه گون
نسخه دوستی و نسخه یابی
سرگذشت و سرنوشت نسخه ها و مجموعه ها
اندیشه ها و یادگارها
یادداشت ها و پرسش ها
از نسخه خطی تا چاپ سنگی
درباره جستارهای پیشین
مقاله به زبان اروپائی
 
 
٤١
افشار، ایرج: شمسه کلیات شمس
مؤلف:
شماره صفحه: ٥٢١-٥١٩
 
513 Kb
 
٤٢
تاکستانی، اردشیر: اصطلاحات هنری شمسه کلیات شمس
مؤلف:
شماره صفحه: ٥٢٢
 
257 Kb
 
٤٣
جوینی، عزیزالله: نگاهی به مقاله «درباره دو نسخه خطی شاهنامه»
مؤلف:
شماره صفحه: ٥٢٤-٥٢٣
 
175 Kb
 
٤٤
دویادداشت درباره مهر صنوبری شکل «سفینه تبریز» (حسین زریاب؛ ن. م. کاشانی)
مؤلف:
شماره صفحه: ٥٢٦-٥٢٥
 
325 Kb
 
٤٥
مزداپور، کتایون: یادداشت درباره وندیداد فریدون مرزبان
مؤلف:
شماره صفحه: ٥٢٨-٥٢٧
 
233 Kb
 
٤٦
مهران، فرهاد (نوشاتل- سویس): بررسی اطلاعات آماری افتادگی­ها و افزودگی­های شش دستنویس شاهنامه در مقاله خالقی
مؤلف:
شماره صفحه: ٥٣٤-٥٢٩
 
423 Kb
 
٤٧
میرافضلی، سید علی (رفسنجان): یادداشتی برچاپ نسخه برگردان جنگ بیاض
مؤلف:
شماره صفحه: ٥٣٦-٥٣٥
 
201 Kb
 
٤٨
نویباور، ایکهارد (فرانکفورت): اضافات و اصلاحات درباره نسخه برگردان «الادوار» صفی الدین ارموی؛ ترجمه محسن محمدی
مؤلف:
شماره صفحه: ٥٤١-٥٣٧
 
396 Kb