جمعه ۰۲ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۶ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
نامه بهارستان
دفتر اول
دفتر دوم
دفتر سوم
دفتر چهارم
دفتر پنجم
دفتر ششم
دفتر هفتم و هشتم
دفتر نهم و دهم
دفتر يازدهم و دوازدهم
دفتر سيزدهم‌وچهاردهم
دفتر پانزدهم
دفتر شانزدهم
دفتر هفدهم
دفتر هجدهم
دوره جدید، شماره اول
ویژه‌ نامه خوشنویسی
دوره جدید، شماره دوم
ویژه نامه كتیبه
دوره جدید، شماره سوم
ویژه نامه ابوالحسن‌ خان غفاری، صنیع الملك
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

دفتر پانزدهم
منابع کهن نسخه پردازی و سندنویسی
نسخه شناسی
پژوهش­های فنی
متن شناسی
شاهنامه پژوهی
سند شناسی
دستنویس­های فرهنگ باستانی ایران
اصطلاحات، از گنج خانه متون
مرقع و قطعه
نسخه­های ساختگی و مخدوش
یادگارها از گذشتگان
از نسخه خطی تا چاپ سنگی
جستارهای گونه گون
پرسش­ها و یادداشت­ها
درباره جستارهای پیشین
اصلاحات و اضافات دفتر پیشین
 
 
٢٢
آل داود، سید علی: «کتابدار چه شغلی است» [؟!] (اطلاعی از مواجب کتابداری در زمان محمد شاه قاجار)
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٠٢-٣٠١
 
489 Kb
 
٢٣
ابراهیمی جعفری، علیرضا: ازمیان اوراق میرزا حسنعلی خان نائینی (مستوفی مخصوص سرکاری و منشی باشی ظل السلطان): (1. شکسته نویس زیاد است، نستعلیق نویس باشید! ؛ 2. قرآن یک ورقی جلی مترجم؛ 3. قلمدان پنج شش تومانی صنیع همایون؛ 4. درخواست مرکب تبریزی، چه خشک چه ترا؛ 5. اجرت بیت نویسی عربی و فارسی)
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٠٨-٣٠٣
 
942 Kb
 
٢٤
فرخ، محمود: دو یادداشت و یک نامه به دکتر مهدی بیانی (درباره سابقه خوشنویسی پدر و استادش)
مؤلف:
شماره صفحه: ٣١٢-٣٠٩
 
838 Kb
 
٢٥
قزوینی، محمد نامه به محمود شهابی (درباره نسخه نهایه المطلوب منسوب به ابن سینا و بیتی از منوچهری دامغانی)؛ به کوشش کیومرث محمودی
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٢٠-٣١٣
 
1585 Kb
 
٢٦
قزوینی، محمد: درباره نسخه دیوان حافظ (به خط سلطان محمد تایبادی، کتابت: 1060 ق) (نامه)
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٢٤-٣٢١
 
1771 Kb
 
٢٧
کرم رضایی، پریسا: حال و روزکاتبان (1. کاتب پریشان مهربان؛ 2. کاتب مقروض؛ 3. عرصه داشت محمد شفیع شکسته نویس)
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٢٦-٣٢٥
 
181 Kb
 
٢٨
محبوب فریمانی، الهه (مشهد): تخته خط میر علی و علیرضا عباسی (سندی درباره مرمت کتابه­های دارالسیاده حریم رضوی)
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٢٧-٣٢٨
 
266 Kb
 
٢٩
هرمزد، سید احمد: وراقی در یکصد سال گذشته
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٣٠-٣٢٩
 
179 Kb
 
٣٠
رقعه میرزا غلامرضا اصفهانی به مشیر الدوله یحیی خان درباره کتیبه­های جلوخان مسجد سپهسالار
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٣٤-٣٣١
 
2244 Kb
 
٣١
عریضه زین العابدین خوشنویس اصفهانی به مستوفی الممالک به منظور برقراری مستمری برای فرزندزادگان (در سن یکصد و سیزده سالگی)
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٣٦-٣٣٥
 
470 Kb
 
٣٢
عرض حال محمد حسین شیرازی کاتب السلطان (کتابخانه کاخ گلستان، مثنوی ش 681)
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٣٨-٣٣٧
 
483 Kb
 
٣٣
عریضه سید گلستانه برای ماندن در مدرسه ناصری جهت تعلیم خط شکسته و نسخ تعلیق
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٣٩
 
228 Kb
 
٣٤
دیباچه گلستانه برمرقع صدرالسلطنه (کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، مرقع ش 11157)
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٤٠
 
387 Kb
 
٣٥
درخواست کاغذ کتابت
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٤٢-٣٤١
 
467 Kb