دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
نامه بهارستان
دفتر اول
دفتر دوم
دفتر سوم
دفتر چهارم
دفتر پنجم
دفتر ششم
دفتر هفتم و هشتم
دفتر نهم و دهم
دفتر يازدهم و دوازدهم
دفتر سيزدهم‌وچهاردهم
دفتر پانزدهم
دفتر شانزدهم
دفتر هفدهم
دفتر هجدهم
دوره جدید، شماره اول
ویژه‌ نامه خوشنویسی
دوره جدید، شماره دوم
ویژه نامه كتیبه
دوره جدید، شماره سوم
ویژه نامه ابوالحسن‌ خان غفاری، صنیع الملك
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

دفتر اول
یادداشت سر دبیر
منابع نسخه پردازی
پژوهش های فنی
نسخه شناسی و فهرست نگاری
نقد و معرفی کتاب
گزارش و خبر
مقاله به زبان اصلی
 
 
٠٥
عوامل انسانی میان متن و خواننده: اجازه در نسخه های خطی عربی / یان یوست ویتکام؛ سید محمد علی احمدی ابهری
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٥-٤٤
 
967 Kb
 
٠٦
شاهنامه فردوسی و نسخه خطی کتابخانه ملی فلورانس (مورخ ٦١٤ ق ) / برات زنجانی
مؤلف:
شماره صفحه: ٤٥-٥٠
 
1367 Kb
 
٠٧
جوامع احکام النجوم بیهقی (د٥٦٥ ق) کتابی مهم در احکام نجوم و جامعه شناسی ایران / عارف نوشاهی
مؤلف:
شماره صفحه: ٥١-٥٨
 
1844 Kb
 
٠٨
کتابخانه چستر بیتی ایرلند و دست نویس های اسلامی / احمد رضا رحیمی ریسه
مؤلف:
شماره صفحه: ٥٩-٦٨
 
2977 Kb
 
٠٩
انتشار و کاربرد نسخه های خطی پزشکی عربی، در اسپانیای قرن شانزدهم / لویس بالستر گارسیا؛ محمد رضا فخر روحانی
مؤلف:
شماره صفحه: ٦٩-٨٤
 
2379 Kb
 
١٠
٥٥٥ نسخه خطی فارسی تاریخ در کتابخانه های استانبول / فلیکس تانور؛ ایرج افشار
مؤلف:
شماره صفحه: ٨٥-٩٨
 
724 Kb
 
١١
فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانه مرکزی دانشگاه جواهر لعل نهرو-دهلی نو / توفیق هـ. سبحانی
مؤلف:
شماره صفحه: ٩٩-١٠٢
 
1065 Kb