دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
نامه بهارستان
دفتر اول
دفتر دوم
دفتر سوم
دفتر چهارم
دفتر پنجم
دفتر ششم
دفتر هفتم و هشتم
دفتر نهم و دهم
دفتر يازدهم و دوازدهم
دفتر سيزدهم‌وچهاردهم
دفتر پانزدهم
دفتر شانزدهم
دفتر هفدهم
دفتر هجدهم
دوره جدید، شماره اول
ویژه‌ نامه خوشنویسی
دوره جدید، شماره دوم
ویژه نامه كتیبه
دوره جدید، شماره سوم
ویژه نامه ابوالحسن‌ خان غفاری، صنیع الملك
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

دفتر دوم
منابع نسخه پردازی
پژوهش های فنی
نسخه شناسی و فهرست نگاری
نقد و معرفی کتاب
اخبار
نامه ها
خلاصه مقاله به زبان اصلی
چکیده مقالات تالیفی (عربی و انگلیسی)
مقاله به زبان اصلی
 
 
٠٤
از پوست تا کاغذ (نکاتی در مورد چند نسخه خطی در خاورمیانه) / فرانسوا دروش و فرانسیس ریشار؛ جمیله دبیری
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٧-٤٦
 
1914 Kb
 
٠٥
مالکیت و خرید و فروخت نسخه های خطی در گذشته / ایرج افشار
مؤلف:
شماره صفحه: ٤٧-٥٨
 
2241 Kb
 
٠٦
عرفان اصیل ایرانی در "سفینه تبریز" (نگاهی اجمالی به مجموعه خطی نفیس ابوالمجد تبریزی) / نصرالله پورجوادی
مؤلف:
شماره صفحه: ٥٩-٦٤
 
1154 Kb
 
٠٧
نسخه "الاثار الباقیه" ربع رشیدی / پرویز أذکایی
مؤلف:
شماره صفحه: ٦٥-٧٠
 
1139 Kb
 
٠٨
فرسنامه ای فارسی مورخ ٥٥٥ قمری / فرانسیس ریشار؛ هوشنگ اعلم
مؤلف:
شماره صفحه: ٧١-٧٤
 
714 Kb
 
٠٩
رساله ای به خط صفی الدین ارموی / محسن محمدی
مؤلف:
شماره صفحه: ٧٥-٨٢
 
1304 Kb
 
١٠
نسخه شناسی آثار حروفیان در کتابخانه ملی ملک / علیرضا دولتشاهی
مؤلف:
شماره صفحه: ٨٣-٩٠
 
1462 Kb
 
١١
نسخه برگردان های متون علمی چاپ ایران / نادر مطلبی کاشانی
مؤلف:
شماره صفحه: ٩١-١٠٠
 
1746 Kb
 
١٢
ضرورت فراگیری زبان عربی برای فهم و دست یابی به متون عربی (سخنرانی توماس ارپینیوس، ١٥٨٤-١٦٢٤م.) / رابرت جونز؛ کیانوش بیاتی
مؤلف:
شماره صفحه: ١٠١-١١٠
 
1901 Kb
 
١٣
نسخه های خطی در پژوهش های تاریخی و تصحیح متون / ویلفرد مادلونگ؛ فریدون آزاده
مؤلف:
شماره صفحه: ١١١-١١٤
 
762 Kb
 
١٤
موسسه تاریخ پزشکی ولکام و دست نویس های اسلامی / احمد رضا رحیمی ریسه
مؤلف:
شماره صفحه: ١١٥-١١٨
 
679 Kb
 
١٥
آشنایی با نسخه های خطی فارسی در آمریکا (کتابخانه مرکزی عمومی نیویورک) / حکیمه دبیران
مؤلف:
شماره صفحه: ١١٩-١٢٤
 
1070 Kb
 
١٦
آشنایی با نسخه های خطی کتابخانه مرحوم محمد باقر الفت اصفهانی / مرتضی تیموری
مؤلف:
شماره صفحه: ١٢٥-١٤٦
 
3654 Kb