چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۱۴ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
نامه بهارستان
دفتر اول
دفتر دوم
دفتر سوم
دفتر چهارم
دفتر پنجم
دفتر ششم
دفتر هفتم و هشتم
دفتر نهم و دهم
دفتر يازدهم و دوازدهم
دفتر سيزدهم‌وچهاردهم
دفتر پانزدهم
دفتر شانزدهم
دفتر هفدهم
دفتر هجدهم
دوره جدید، شماره اول
ویژه‌ نامه خوشنویسی
دوره جدید، شماره دوم
ویژه نامه كتیبه
دوره جدید، شماره سوم
ویژه نامه ابوالحسن‌ خان غفاری، صنیع الملك
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

دفتر چهارم
سخن آغازین
منابع نسخه پردازی
نسخه شناسی
سند شناسی
نسخه های خطی اسلامی و غرب
گونه گون
نقد و معرفی
اخبار
چکیده مقالات تالیفی (عربی و انگلیسی)
 
 
١٥
سرقت، جنگ و فراهم آوری نسخه های خطی عربی- اسلامی در اروپای دوره رنسانس / روبرت جونز؛ شهرزاد داودی
مؤلف:
شماره صفحه: ١٥٣-١٧٢
 
3322 Kb
 
١٦
طرح فهرست نگاری دست نویس های اسلامی در آمریکا و کانادا / دیوید پینگری؛ احمد رضا رحیمی ریسه
مؤلف:
شماره صفحه: ١٧٣-١٨٢
 
1555 Kb