جمعه ۰۶ مرداد ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۲۵ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
نامه بهارستان
دفتر اول
دفتر دوم
دفتر سوم
دفتر چهارم
دفتر پنجم
دفتر ششم
دفتر هفتم و هشتم
دفتر نهم و دهم
دفتر يازدهم و دوازدهم
دفتر سيزدهم‌وچهاردهم
دفتر پانزدهم
دفتر شانزدهم
دفتر هفدهم
دفتر هجدهم
دوره جدید، شماره اول
ویژه‌ نامه خوشنویسی
دوره جدید، شماره دوم
ویژه نامه كتیبه
دوره جدید، شماره سوم
ویژه نامه ابوالحسن‌ خان غفاری، صنیع الملك
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

دفتر پنجم
سخن آغازین
منابع نسخه پردازی
نسخه شناسی
مواد و وسایل نسخه پردازی
از گنج خانه متون
گونه گون
نقد و معرفی
خلاصه مقاله انگلیسی به فارسی
چکیده مقالات تالیفی (عربی و انگلیسی)
مقاله به زبان اصلی (انگلیسی)
 
 
١٣
کاپوسنامه فرای؛ تمرینی در فن تزویر شناسی / مجتبی مینوی
مؤلف:
شماره صفحه: ١٦٥-١٨٧
 
3719 Kb
 
١٤
نامه دکتر محمد معین به استاد مجتبی مینوی درباره "کاپوسنامه فرای"
مؤلف:
شماره صفحه: ١٨٨-١٩٠
 
673 Kb
 
١٥
یادداشتی از استاد مجتبی مینوی درباره تعدادی از نسخه های جعلی
مؤلف:
شماره صفحه: ١٩١-١٩٢
 
287 Kb
 
١٦
کتاب های اسلامی ساختگی از ایران / ریچاردن.فرای؛ سید محمدعلی احمدی ابهری
مؤلف:
شماره صفحه: ١٩٣-١٩٨
 
941 Kb
 
١٧
مثنوی قونیه و مثنوی چاپ علاءالدوله / محمد روشن
مؤلف:
شماره صفحه: ١٩٩-٢٠٢
 
769 Kb
 
١٨
پاسخ کتابخانه ملی فلورانس به نامه کتابخانه مجلس شورای اسلامی (درباره شاهنامه ٦١٤ هـ.)
مؤلف:
شماره صفحه: ٢٠٣-٢٠٥
 
303 Kb
 
١٩
شاهنامه فلورانس بحث انگیزترین دست نوشته / عزیزالله جوینی
مؤلف:
شماره صفحه: ٢٠٦-٢١٠
 
763 Kb
 
٢٠
انجامه "شاهنامه" فلورانس / آیدین آغداشلو
مؤلف:
شماره صفحه: ٢١١-٢١٣
 
511 Kb
 
٢١
چند یادداشت تکمیلی بر مقالات دفتر چهارم "نامه بهارستان" / ایرج افشار
مؤلف:
شماره صفحه: ٢١٤-٢١٩
 
826 Kb
 
٢٢
یادی از صحافان ماوراءالنهر / محسن جعفری مذهب
مؤلف:
شماره صفحه: ٢٢٠-٢٢٤
 
754 Kb
 
٢٣
توضیحی درباره "رساله خط خلیل تبریزی" / محمدحسین اسلام پناه
مؤلف:
شماره صفحه: ٢٢٥-٢٢٦
 
321 Kb
 
٢٤
یادداشتی بر مقاله "سه نقطه ها" و "سفینه تبریز" / احسان الله شکراللهی طالقانی
مؤلف:
شماره صفحه: ٢٢٧-٢٢٨
 
321 Kb