جمعه ۰۲ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۶ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
نامه بهارستان
دفتر اول
دفتر دوم
دفتر سوم
دفتر چهارم
دفتر پنجم
دفتر ششم
دفتر هفتم و هشتم
دفتر نهم و دهم
دفتر يازدهم و دوازدهم
دفتر سيزدهم‌وچهاردهم
دفتر پانزدهم
دفتر شانزدهم
دفتر هفدهم
دفتر هجدهم
دوره جدید، شماره اول
ویژه‌ نامه خوشنویسی
دوره جدید، شماره دوم
ویژه نامه كتیبه
دوره جدید، شماره سوم
ویژه نامه ابوالحسن‌ خان غفاری، صنیع الملك
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

دفتر ششم
منابع نسخه پردازی
نسخه شناسی
پژوهش های فنی
متن شناسی
واژگان نسخه شناسی
از گنج خانه متون
گفته ها و یادگارها
جستارهای گونه گون
نقد و معرفی
چکیده مقالات تالیفی (عربی - انگلیسی)
 
 
٠٣
صحافی و مجلدگری / ایرج افشار
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٢٩-٣٩٦
 
11510 Kb
 
٠٤
جلدهای دارای رقم، تاریخ یا کتیبه در مجموعه نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران / سوسن اصیلی
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٩٧-٤٠٦
 
1705 Kb
 
٠٥
جلدسازان ماوراءالنهری از سده های ١٣ و ١٤ هجری در مجموعه نسخه های خطی کتابخانه وزارت امور خارجه / فریبا افکاری
مؤلف:
شماره صفحه: ٤٠٧-٤٢٢
 
2557 Kb
 
٠٦
صحافی و دستورالعمل های مخصوص / ایو پورتر؛ سید محمدحسین مرعشی
مؤلف:
شماره صفحه: ٤٢٣-٤٣٠
 
1302 Kb