دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۸ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
شرايط پذيرش مقالات
شماره اول و دوم
شماره سوم
شماره چهارم
شماره پنجم
شماره ششم
شماره هفتم
شماره هشتم
شماره نهم
شماره دهم
شماره يازدهم
شماره دوازدهم
شماره سيزدهم
شماره سيزدهم پزشکي
شماره چهاردهم
شماره چهاردهم جلد دو
شماره پانزدهم
شماره شانزدهم
شماره هفدهم
شماره هجدهم
شماره نوزدهم
شماره بيستم
ويژه‌نامه ماليه و اقتصاد
شماره بیست و یكم
شماره بيست و دوم
نامه بهارستان
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

شماره يازدهم
مجموعه مقالات
 
 
١
يادداشت سردبير
مؤلف:
شماره صفحه:
 
52 Kb
 
٢
خواندنى ها
مؤلف: سيّدفريد قاسمي
شماره صفحه:
 
135 Kb
 
٣
اردوباد و اهميت فرهنگى آن در دورة اخير صفوى
مؤلف: رسول جعفريان
شماره صفحه:
 
1330 Kb
 
٤
سيل تبريز در مردادماه 1313
مؤلف: رضا رحماني
شماره صفحه:
 
1888 Kb
 
٥
مجلس حفظ الصحه
مؤلف: به كوشش: هادى هاشميان
شماره صفحه:
 
3186 Kb
 
٦
لألي لاهوتي از آثار ادبي ابوالقاسم لاهوتي كرمانشاهي
مؤلف: به كوشش: مهدي عباسي
شماره صفحه:
 
2192 Kb
 
٧
سفرنامة روسيه (روزنامة سفر پطرزبورغ، سفرنامة ميرزا مسعود مستوفي به روسيه 1344 ق)
مؤلف: نگارنده: مصطفي افشار بن نصرالله/ مريم كمالي
شماره صفحه:
 
695 Kb
 
٨
لوطى گرى در عصر قاجار
مؤلف: نادره جلالى
شماره صفحه:
 
369 Kb
 
٩
روحانيت و قيام گوهرشاد (مصاحبة منتشرنشده با بهلول)
مؤلف: حميد بصيرت منش
شماره صفحه:
 
228 Kb
 
١٠
پراكنده ها
مؤلف: محمدكاظم رحمتى
شماره صفحه:
 
460 Kb
 
١١
شاهزاده هاى ايرانى در سينوب (سدة 18 ميلادى)
مؤلف: نويسنده: ابراهيم گولر/ مترجم: اسراء دوغان - طاهر بابائى
شماره صفحه:
 
1150 Kb
 
١٢
ملاّمير قارى گيلانى و نسخة خطى انيس العاقلين
مؤلف: على محمد پشت دار/ طيبه آذرى نيا
شماره صفحه:
 
1580 Kb
 
١٣
روزنامچه سفر حج و عتبات 1279 1280
مؤلف: فيروزعلى حيدرآبادى/ به كوشش: رسول جعفريان
شماره صفحه:
 
493 Kb
 
١٤
اولين نشان از سيادت صفويان در كتب انساب مدركي جديد براي ادعاى پيش صفوى سيادت
مؤلف: كازوئو موريموتو/ مترجم: علي خاكپور
شماره صفحه:
 
475 Kb
 
١٥
ردية فقهاى تونس بر انديشه هاى محمد بن عبدالوهاب
مؤلف: محمدحسين رفيعى
شماره صفحه:
 
339 Kb
 
١٦
« سوءالقنيه » / « سوءالغنيه » : ضبطِ يك مُصطَلَحِ طِبيّ
مؤلف: جويا جهانبخش
شماره صفحه:
 
272 Kb
 
١٧
فهرست توصيفي آلبوم هاي بيوتات
مؤلف: سيدعلى آل داود
شماره صفحه:
 
1025 Kb
 
١٨
اخبار ايام الملوك
مؤلف: محمد سعيد بن محمد زمان اصفهاني- محمد حسين/ به كوشش: مرضيه راغبيان
شماره صفحه:
 
785 Kb
 
١٩
اعرى از ديار كاشان ،« هلال »
مؤلف: لطيفه لطفي
شماره صفحه:
 
732 Kb
 
٢٠
نگاهى به يك نسخة ناشناخته از تاريخ مدينه
مؤلف: ابوالفضل حسن آبادى
شماره صفحه:
 
279 Kb
 
٢١
زلزله قوچان در سال 1311 و 1312
مؤلف: هادى هاشميان
شماره صفحه:
 
1322 Kb
 
٢٢
آقا ميركاظم آشتيانى و فرمان مظفرى
مؤلف: اسداله عبدلى آشتيانى
شماره صفحه:
 
568 Kb
 
٢٣
وقفنامة مدرسة امامية اصفهان
مؤلف: مهرداد چترايى
شماره صفحه:
 
304 Kb
 
٢٤
معرفى شصت و سه نسخه خطى
مؤلف: خريدارى شده از شادروان ميرزا محمود حامد قزوينى
شماره صفحه:
 
620 Kb
 
٢٥
آموزش و پرورش نوين در استرآباد عصر قاجار
مؤلف: رحمت الله رجايى
شماره صفحه:
 
158 Kb
 
٢٦
تعليم هنرخط و خوشنويسى در مدارس جديد ايران
مؤلف: يوكابد عارفى
شماره صفحه:
 
1031 Kb
 
٢٧
بخش هاي علمي و اداري بيت الحكمة بغداد
مؤلف: عبدالجبار ناجى/ ترجمه فرزانه آجرلو
شماره صفحه:
 
313 Kb
 
٢٨
دائرةالعلومى مفقوده از مسعودي
مؤلف: سيدمرتضى ميرسراجى
شماره صفحه:
 
222 Kb
 
٢٩
انگليس و ژاندارمري فارسي
مؤلف: آوات ابراهيمى
شماره صفحه:
 
268 Kb
 
٣٠
داراب افسر بختياري و رستاخيز نفت
مؤلف: على جمالى گله
شماره صفحه:
 
433 Kb
 
٣١
« صورت جمع و خرج مدرسة مباركة وطن رشت » : بازخوانى يك سند سياقى
مؤلف: سجاد حسينى
شماره صفحه:
 
330 Kb
 
٣٢
آرامگاههاي گيلان
مؤلف: شهرام آقايي پور
شماره صفحه:
 
511 Kb
 
٣٣
نگاهي به يك سند شرعي خانوادگي در اصفهان (مربوط به دورة ناصري)
مؤلف: به كوشش: محمود نظري- ميثم احمدى كافشاني
شماره صفحه:
 
778 Kb
 
٣٤
نظام العلماى تبريزى در مشروطه (نگاهى به زندگى و آثار)
مؤلف: على عليزاده
شماره صفحه:
 
327 Kb
 
٣٥
بازخواني وقفنامه اي از دورة ناصري
مؤلف: مرضيه مرتضوي
شماره صفحه:
 
375 Kb
 
٣٦
تحفة خاقانيّه
مؤلف: دكتر محمد حكيم آذر- على فتح ميرزاپور
شماره صفحه:
 
311 Kb
 
٣٧
اوضاع سياسي ناآرام خراسان در كشاكش درگيري هاي تيموريان با ازبكان و آغاز كار صفويان (با تكيه بر مرو)
مؤلف: مصطفي ملايي
شماره صفحه:
 
1063 Kb
 
٣٨
تاريخچه اي از فعاليت هاي آموزشي و فرهنگي مبشران آمريكايي در ايران دورة قاجار
مؤلف: دكترعمادالدين فياضى - هادى جوادى
شماره صفحه:
 
233 Kb
 
٣٩
نقدى بر نظر استاد دبيرسياقى درباره زمان تولد لامعى گرگانى
مؤلف: على صفى پور
شماره صفحه:
 
124 Kb
 
٤٠
« بر طبق اسناد انگليسي » 1933– بررسي سياست انگلستان در منازعة نفتي 1932
مؤلف: سلمان قاسميان- عليرضا نيك نژاد
شماره صفحه:
 
298 Kb
 
٤١
اختلافات مرزى ايران و تركيه بر سر مناطق نفت خيز و تاثير آن در عملكرد شركت نفت
مؤلف: محمدحسن نيا
شماره صفحه:
 
2666 Kb
 
٤٢
نسخه هاي خطي خريداري شده زمستان 89
مؤلف: سيمين صيديه
شماره صفحه:
 
718 Kb
 
٤٣
( اسناد موقوفات دارالصفاى خوى( 1
مؤلف: محمد الوانساز خويي
شماره صفحه:
 
199 Kb
 
٤٤
اثرى نويافته از ستاره شناس شهير، ملامظفر گنابادى
مؤلف: على صدرايى خويى
شماره صفحه:
 
1994 Kb
 
٤٥
كتابچه احكام تعليقجات و مراسلات در باب ارامنه و نصاراي آذربايجان
مؤلف: هادي هاشميان
شماره صفحه:
 
641 Kb
 
٤٦
نظريه اتصال دولت صفويه با دولت صاحب الزمان عليه السلام (نمونه هاى تاريخى) « شرح حديث دولتنا فى آخرالزمان » به ضميمه رساله
مؤلف: رسول جعفريان
شماره صفحه:
 
868 Kb
 
٤٧
كتيبه هاى شيعى از قرن پنجم هجرى در شمال سوريه
مؤلف: احمد خامه يار
شماره صفحه:
 
421 Kb
 
٤٨
نهضت ترجمه در عصر قاجار
مؤلف: احمد محسنى- آرسينه خاچاطوريان سرادهى
شماره صفحه:
 
316 Kb
 
٤٩
ايرانِ عثمانى 1: گزارش هاى تحرير عثمانى دربارة تاريخ غرب ايران و آذربايجان (تقسيمات جغرافيايى و ادارى)
مؤلف: عثمان گ. اوزگودنلى/ ترجمه: اسراء دوغان- طاهر بابائى
شماره صفحه:
 
1936 Kb
 
٥٠
قرآن عثمانى، براساس تاريخ نسخه اي از سن پترزبورگ
مؤلف: نويسنده: ا. رضوان/ ترجمة: سيد مجيد توكليان و مدينه نصيرى پروج
شماره صفحه:
 
315 Kb
 
٥١
دو روايت از حيات و شهادت شهيد ميرزا علي ثقةالاسلام تبريزي
مؤلف: رحيم نيكبخت
شماره صفحه:
 
340 Kb
 
٥٢
جايگاه ابراهيم بن حسن كورانى در مكتب اهل حديث مدينه
مؤلف: بشير موسى نافع/ ترجمه: محمدحسين رفيعى
شماره صفحه:
 
487 Kb
 
٥٣
معرفى و بررسى دو فرمان حكومتى از پادشاهان قاجار
مؤلف: محمدرضا قصابيان
شماره صفحه:
 
270 Kb
 
٥٤
داستان جنگ حضرت امير المؤمنين على (ع) با شاه جنّيان در بئرالعلم و مسلمان نمودن شاه جنّيان و اتباعش
مؤلف: قصيدة منسوب به لطف الله نيشابورى/ به كوشش: عباس رستاخيز
شماره صفحه:
 
775 Kb
 
٥٥
مناطق جنوبى ايران و انگليسى ها (براساس اسناد مجلس)
مؤلف: مهدي احمدي
شماره صفحه:
 
644 Kb
 
٥٦
بررسى چند سند مجلس درباره ملى شدن صنعت نفت
مؤلف: رشيد جعفرپور- نعمت الله عاملي
شماره صفحه:
 
306 Kb
 
٥٧
نامة همايى به تقى زاده
مؤلف: ايرج افشار
شماره صفحه:
 
456 Kb
 
٥٨
زندگى و زمانه رابينو
مؤلف: فرشاد قربانپور
شماره صفحه:
 
811 Kb
 
٥٩
بازخواني وقف نامه درويش علي بيك آشتياني
مؤلف: صادق حضرتي آشتياني
شماره صفحه:
 
1391 Kb
 
٦٠
چند روزي با حكيم فلكي شرواني مكتوبي تازياب از جمالزاده به طاهري شهاب
مؤلف: به كوشش: كورش نوروز مرادي / مهناز اسماعيلي آزاد
شماره صفحه:
 
358 Kb