دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۸ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
شرايط پذيرش مقالات
شماره اول و دوم
شماره سوم
شماره چهارم
شماره پنجم
شماره ششم
شماره هفتم
شماره هشتم
شماره نهم
شماره دهم
شماره يازدهم
شماره دوازدهم
شماره سيزدهم
شماره سيزدهم پزشکي
شماره چهاردهم
شماره چهاردهم جلد دو
شماره پانزدهم
شماره شانزدهم
شماره هفدهم
شماره هجدهم
شماره نوزدهم
شماره بيستم
ويژه‌نامه ماليه و اقتصاد
شماره بیست و یكم
شماره بيست و دوم
نامه بهارستان
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

شماره شانزدهم
مجموعه مقالات
 
 
١
يادداشت سردبير
مؤلف:
شماره صفحه: ٩
 
146 Kb
 
٢
مقايسه خسرو و شيرين نظامى و خسرو و شيرين شعله نيريزى (با نگاهي به نسخه هاي اين اثر)
مؤلف: زينب عليزاده
شماره صفحه: ١١
 
273 Kb
 
٣
روزنامه اختر و تغيير خط فارسى
مؤلف: كاظم استادى
شماره صفحه: ٣٠
 
385 Kb
 
٤
سكه اسلامي اوفا
مؤلف: محسن جعفري مذهب
شماره صفحه: ٧٢
 
201 Kb
 
٥
سفرنامه بحرين يا گزارش مأموريت كشيدن سيم تلگراف
مؤلف: به كوشش سعيد خودداري نايينى
شماره صفحه: ٧٦
 
436 Kb
 
٦
فرمان نويافته اى از شاه طهماسب صفوى درباره مازندران
مؤلف: يوسف الهى
شماره صفحه: ١١٨
 
167 Kb
 
٧
اسناد خاندان خلعتبري( شهسوار/ تنكابن) منوچهر ستوده، با مقدمه اي از مجتبي رضواني
مؤلف: به كوشش علي صادق زاده وايقان
شماره صفحه: ١٢٣
 
264 Kb
 
٨
مبايعه نامه اى از دوره محمد شاه
مؤلف: مرضيه مرتضوى
شماره صفحه: ١٣٥
 
187 Kb
 
٩
شرعى شيرازى و ديوان غزليات او
مؤلف: على محمد پشت دار ناصر فاضلى
شماره صفحه: ١٤١
 
289 Kb
 
١٠
معرفى يك نسخه خطى كهن از قرآن كريم
مؤلف: صادق حضرتى آشتيانى
شماره صفحه: ١٦٥
 
572 Kb
 
١١
مواجهه حكيم مولى حسن بن عبدالرحيم مراغى با ارامنه مراغه
مؤلف: حيدر عيوضي
شماره صفحه: ١٩٣
 
215 Kb
 
١٢
شاه اسماعيل و قزلباشان: آدم خواري در تاريخ مذهبي صدرِ دوره صفويه
مؤلف: شهزاد بشير ترجمه بهزاد كريمي
شماره صفحه: ١٩٨
 
412 Kb
 
١٣
بررسى سند ملكيت منطقه كلاك كرج
مؤلف: نفيسه السادات عبدالبقايى فرهاد انوارى
شماره صفحه: ٢٢٢
 
276 Kb
 
١٤
حاجى ابرقويى؛ مثنوى ناظر و منظور و رباعيات
مؤلف: سيدرضا صداقت حسينى
شماره صفحه: ٢٣٢
 
382 Kb
 
١٥
نشان قشون، رسالة مصور در معرفى البسه قشون دوره قاجار
مؤلف: به كوشش على بوذرى
شماره صفحه: ٢٤٧
 
1389 Kb
 
١٦
معرفي ديوان محمد رضا رفيعى شرفخانه، از مجموعه استاد علامه جعفر سلطان القرائى
مؤلف: محمد امين سلطان القرائي
شماره صفحه: ٢٩١
 
323 Kb
 
١٧
اصطبل شاهى در اصفهان و نقشة محلة كاخ از انگلبرت كمپفر در سال 1712 م.، هاينتس لوشى
مؤلف: مترجم: سارا ماريا ماير
شماره صفحه: ٣٠٠
 
926 Kb
 
١٨
شكل گيري شهر سرپل زهاب در دوره قاجار
مؤلف: صباح قنبرى صباح خسروى زاده
شماره صفحه: ٣١٩
 
353 Kb
 
١٩
نگاهى كوتاه به روابط عثمانى- صفوى تا پيش از جنگ چالدران از بلال دده يف
مؤلف: ترجمه آنادردى عنصرى
شماره صفحه: ٣٤٣
 
297 Kb
 
٢٠
تذكرة صبح گلشن از سيدمحمدعلي حسن خان بهوپالي
مؤلف: تصحيح مجتبي برزآبادي فراهاني به كوشش محمود نظرى
شماره صفحه: ٣٥٨
 
209 Kb
 
٢١
اسنادى دربارة شرايط امتياز اصطياد درياچه قم توسط صدرالعلماء از مجلس شوراى ملى
مؤلف: مريم نيل قاز
شماره صفحه: ٣٦١
 
176 Kb
 
٢٢
وظايف كلانتر اصفهان (بازخوانى يك سند در مورد وظايف كلانتر اصفهان در دوره صفويه)
مؤلف: روح الله رنجبر
شماره صفحه: ٣٦٦
 
238 Kb
 
٢٣
رساله در تاريخ ساوه در دورة قاجاريه (از مؤلفى ناشناخته)
مؤلف: به كوشش يوسف بيگ باباپور
شماره صفحه: ٣٧٤
 
333 Kb
 
٢٤
سرانجام مقصرين آستانه در واقعة به توپ بستن حرم رضوى بر پاية اسناد ( 1330 ق)
مؤلف: محمّدرضا قصابيان
شماره صفحه: ٣٨١
 
251 Kb
 
٢٥
چند نكته دربارة امامزاده اسماعيل اصفهان و مدرسة اماميه
مؤلف: مهرداد چترايى
شماره صفحه: ٣٩٣
 
292 Kb
 
٢٦
بررسى اسنادى از توسعة شركت نفت ايران و انگليس ( 1901-1909م)
مؤلف: محمد حسن نيا
شماره صفحه: ٤٠٧
 
428 Kb
 
٢٧
بررسى نقش قبايل كُرد در دوره حكمرانى شاه طهماسب اول
مؤلف: نصرالله پورمحمدى املشى برومند سورنى
شماره صفحه: ٤٥٠
 
282 Kb
 
٢٨
سفرنامه جلاليه گزارش سفر حج در سال 1314 ق / اكتبر 1896 جلال الدين بن مولوى ابراهيم حسين عظيم آبادى
مؤلف: به كوشش رسول جعفريان
شماره صفحه: ٤٦٨
 
527 Kb
 
٢٩
استاد عبدالله فرادى (نمونه اعلا در تلاش و تعليم خط)
مؤلف: كاوه تيمورى
شماره صفحه: ٥٣٢
 
1036 Kb
 
٣٠
مقايسه جامعه شناختي آخرين مجلس عصر مشروطيت با اولين دوره قانونگذاري جمهوري اسلامي ایران
مؤلف: هادي قيصريان فرد صباح خسروي زاده
شماره صفحه: ٥٦٢
 
271 Kb
 
٣١
روايح گلشن قطب شاهى از الفتى يزدى
مؤلف: به كوشش فرشته كوشكى
شماره صفحه: ٥٧٦
 
390 Kb
 
٣٢
مجموعه مخابرات آصف الدوله از خراسان در آغاز مشروطه
مؤلف: محمّد گلبُن
شماره صفحه: ٦١٦
 
584 Kb
 
٣٣
گزيدة نامه هاى حبيب يغمائى
مؤلف: سيدعلى آل داود
شماره صفحه: ٧٠١
 
378 Kb
 
٣٤
سنگ هايي از باواريا: چاپ سنگي ايران در بستر جهاني، نيل گرين
مؤلف: ترجمة مژگان دنيادارى
شماره صفحه: ٧٣١
 
375 Kb
 
٣٥
نامه هايى از حاج محمد آقا نخجوانى
مؤلف: محمد امين سلطان القرائى
شماره صفحه: ٧٦٠
 
385 Kb
 
٣٦
نسخه اى خطى از كتاب «تقویم» برگ ناشناخته اى از تاريخ نقشه نگارى اسلامى
مؤلف: احمد خامه يار
شماره صفحه: ٧٧٠
 
454 Kb
 
٣٧
نخستين مقتل تركى و نويسنده آن از كنعان اوزچليك
مؤلف: ترجمه مسعود صدر محمدي
شماره صفحه: ٧٨٢
 
267 Kb
 
٣٨
شكايت هنرجويان هنرستان موسيقى به مجلس،(به سبب از انتصاب على نقى وزيرى به عنوان رياست هنرستان موسيقى)
مؤلف: مهرداد خلقى
شماره صفحه: ٧٨٩
 
457 Kb
 
٣٩
تحليل و بازخوانى چهارسند از دوره نهضت جنگل (مشهدى على شاه چومثقالى، سركميسر جنگ نهضت)
مؤلف: فريدون شايسته
شماره صفحه: ٧٩٧
 
534 Kb
 
٤٠
چند سند تاريخى از تفتيش مدارس
مؤلف: دكتر سيد محمد حسين منظورالاجداد مريم ثقفى
شماره صفحه: ٨٠٦
 
347 Kb
 
٤١
بررسى توصيفى نسخة انيس السالكين احرار
مؤلف: طاهره آشتيانى
شماره صفحه: ٨١٤
 
449 Kb
 
٤٢
غرق شدن كشتى هاى روس در زمان شاه سلطان حسين صفوى (بر اساس نسخه خطي 16315 كتابخانه مجلس)
مؤلف: سيد محمد (عارف) موسوى نژاد
شماره صفحه: ٨٢٨
 
295 Kb
 
٤٣
اسنادى از ميرزا يوسف مستوفى الممالك در منطقه آشتيان
مؤلف: اسدالله عبدلى آشتيانى
شماره صفحه: ٨٣٢
 
674 Kb
 
٤٤
ترجمه رساله بث الشكواى ابوالنصر محمد ابن عبدالجبار كاتب عتبي از علي بن موسي ثقةالاسلام تبريزى
مؤلف: به كوشش هادى هاشميان
شماره صفحه: ٨٤٨
 
395 Kb
 
٤٥
درآمدي بر فعاليت هاي سازمان برنامه در زمان رياست آقاي ابوالحسن ابتهاج
مؤلف: پروانه نادرنژاد
شماره صفحه: ٨٨٢
 
555 Kb
 
٤٦
پژوهش نامه اى پيرامون انجمن سلطنتى حشره شناسى مصر دكتر دبليو اينس بي
مؤلف: مترجم: محمدرضا بهزادى
شماره صفحه: ٩٠٨
 
362 Kb
 
٤٧
مثنوى سليمان و بلقيس، از نظام استرآبادي(بررسى نسخة دانشكدة ادبيات دانشگاه فردوسى مشهد)
مؤلف: امين حق پرست
شماره صفحه: ٩٢٦
 
202 Kb
 
٤٨
رساله دوازده دستگاه، متنى ارزشمند درباره موسيقى دوره فتحعلى شاه
مؤلف: به كوشش محسن محمّدى
شماره صفحه: ٩٣٠
 
315 Kb
 
٤٩
يادنامة طالب زادة تبريزي (معروف به طالب اوف)
مؤلف: محمد گلبن
شماره صفحه: ٩٤٨
 
644 Kb
 
٥٠
چهار قصيده و يك ترجيع بند از افچنگى (شاعر شيعى قرن نهم هجرى) (بخش دوم)
مؤلف: سيد عباس رستاخيز
شماره صفحه: ٩٦٣
 
226 Kb
 
٥١
زندگى و آثار مَلِك الادب (ميرزا نصرالله خان صبورى اصفهانى)
مؤلف: محمد رضا بهزادى رضا كسروى نصرالله كسروى
شماره صفحه: ٩٧٨
 
485 Kb
 
٥٢
گردش در مازندران و گيلان از اسماعيل اميرخيزى تبريزى
مؤلف: به كوشش مصطفى نورى و اشرف سرايلو
شماره صفحه: ١٠٠٣
 
1020 Kb
 
٥٣
رساله مبشّره شاهيه در اثبات ظهور مهدى (ع) در سال 963 (تأليف در 950)
مؤلف: پير غلام على طوسى شريف به كوشش رسول جعفريان
شماره صفحه: ١٠٣٣
 
408 Kb