جمعه ۰۲ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۶ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
نامه بهارستان
دفتر اول
دفتر دوم
دفتر سوم
دفتر چهارم
دفتر پنجم
دفتر ششم
دفتر هفتم و هشتم
دفتر نهم و دهم
دفتر يازدهم و دوازدهم
دفتر سيزدهم‌وچهاردهم
دفتر پانزدهم
دفتر شانزدهم
دفتر هفدهم
دفتر هجدهم
دوره جدید، شماره اول
ویژه‌ نامه خوشنویسی
دوره جدید، شماره دوم
ویژه نامه كتیبه
دوره جدید، شماره سوم
ویژه نامه ابوالحسن‌ خان غفاری، صنیع الملك
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

دفتر هجدهم
فهرست
یادبود
به یاد ایرج افشار
به یاد سید امیر حسن عابدی(10تیر 1300-14 اردیبهشت 1390)
منابع کهن نسخه پردازی و سند نویسی
نسخه شناسی و سند شناسی
لابراتوآر نسخه شناسی«نامه بهارستان»
متن شناسی
دستنویس های فرهنگ باستانی ایران
از گنج خانه متون
سرگذشت و سرنوشت نسخه ها و مجموعه ها
یادگاری های پیشینیان
از نسخه خطی تا چاپ سنگی
جستارهای گوناگون
از گنجینه نسخه شناسان
درباره جستارهای پیشین
یادداشت ها و پرسش ها
اصلاحات و اضافات «نامه بهارستان»
یادبود ایرج افشار(به زبان اروپایی)
 
 
٢٧
نسخه های کتابتی محمد رضا ابن عبدالعزیز برای اسمعیل سلطان خبوشانی، کتابت ١١٩٥ ق
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٤١
 
324 Kb
 
٢٨
قرار نامه صحافان طهران در دوره قاجار (از مجموعه بهمن بیانی)
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٤٣
 
367 Kb
 
٢٩
مصارف دیوانی وزارت امورخارجه در عهد ناصری (بابت کاغذ و پاکت و غیره) (از مجموعه بهمن بیانی)
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٤٧
 
207 Kb
 
٣٠
«قرآن هیکل» و «کاغذ صمغ» (از مجموعه علیرضا ابراهیمی جعفری)
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٤٩
 
248 Kb
 
٣١
دو رقعه از میرزا عبدالکریم (به میرزا کوچک شکسته نویس و یکی از نقاشان)
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٥١
 
226 Kb
 
٣٢
نامه میرزا محمد حسین عمادالکتاب از عراق به یکی از شاهزادگان قاجاری (از مجموعه بهمن بیانی)
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٥٣
 
276 Kb
 
٣٣
سندی درباره حاجی محمد باقر مذهب باشی، نقاش آستان قدس رضوی (از مجموعه محمد علی کریم زاده تبریزی - لندن)
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٥٥
 
299 Kb
 
٣٤
اسدالله خان شیرازی کاغذ ساز (دانشجوی اعزامی به اروپا برای تحصیل کاغذ سازی در دوره ناصری)
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٥٧
 
232 Kb
 
٣٥
تصدیق نامه خوشنویسان شهیر دوره ناصری بر کتابی به خط بابا شاه اصفهانی (از مجموعه صادق خرازی)
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٥٩
 
392 Kb
 
٣٦
قبض الوصول حق التحریر و کاغذ به خط سید محمد بقا اشرف الکتاب (شرف المعالی) (از مجموعه محمد جواد جدی)
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٦١
 
173 Kb
 
٣٧
نمایه ها (بخش یادگاری های پیشینیان)
مؤلف:
شماره صفحه: ٣٦٣
 
109 Kb