دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
نامه بهارستان
دفتر اول
دفتر دوم
دفتر سوم
دفتر چهارم
دفتر پنجم
دفتر ششم
دفتر هفتم و هشتم
دفتر نهم و دهم
دفتر يازدهم و دوازدهم
دفتر سيزدهم‌وچهاردهم
دفتر پانزدهم
دفتر شانزدهم
دفتر هفدهم
دفتر هجدهم
دوره جدید، شماره اول
ویژه‌ نامه خوشنویسی
دوره جدید، شماره دوم
ویژه نامه كتیبه
دوره جدید، شماره سوم
ویژه نامه ابوالحسن‌ خان غفاری، صنیع الملك
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

دفتر هجدهم
فهرست
یادبود
به یاد ایرج افشار
به یاد سید امیر حسن عابدی(10تیر 1300-14 اردیبهشت 1390)
منابع کهن نسخه پردازی و سند نویسی
نسخه شناسی و سند شناسی
لابراتوآر نسخه شناسی«نامه بهارستان»
متن شناسی
دستنویس های فرهنگ باستانی ایران
از گنج خانه متون
سرگذشت و سرنوشت نسخه ها و مجموعه ها
یادگاری های پیشینیان
از نسخه خطی تا چاپ سنگی
جستارهای گوناگون
از گنجینه نسخه شناسان
درباره جستارهای پیشین
یادداشت ها و پرسش ها
اصلاحات و اضافات «نامه بهارستان»
یادبود ایرج افشار(به زبان اروپایی)
 
 
٤٦
پاره های نسخه شناسی (٤٦، نگاه جامی به کاتب بدنویس؛ ٤٧،[ نسخه ساختگی مقالات فرید الدین عطار، با تاریخ ٦٤٤ ق]؛ ٤٨،بیست نسخه خطی متصرفی بامیانی؛ ٤٩، یادی از فهرست نویسی نسخه های خطی کتابخانه ملی؛ ٥٠، نوع فهرست های مالکانه[ از دوره صفوی])
مؤلف: ایرج افشار
شماره صفحه: ٤٠٩
 
720 Kb
 
٤٧
گنجینه پژوهشی دکتر مهدی بیانی(١.یادداشت هایی درباره درویش عبدالمجید طالقانی؛ ٢. عبدالمجید هندی؛ ٣. محمودابن محمد خماری (در نامه دکتر مهدی بیانی و ایرمافراد)؛ ٤. نسخه دیوان حافظ منسوب به میر علی هروی)
مؤلف: مهدی بیانی به کوشش نادر مطلبی کاشانی
شماره صفحه: ٤٢١
 
552 Kb