شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۶ روز پیش


 
banner defult
منابع دیجیتال
انتشارات كتابخانه
انتشارات کتابخانه
اوراق عتیق - دفتر اول
اوراق عتیق - دفتر دوم
کتاب بهارستان
پيام بهارستان
نامه بهارستان
اسناد‌ بهارستان
سند پژوهی بهارستان
مطبوعات قديمي
The Parliament's Library

اوراق عتیق - دفتر دوم
فهرست
منابع نسخه پردازي
نسخه شناسي
مسائل نظري فهرستنگاري
اسناد
فهرست نسخه‌هاي خطي كتابخانه‌هاي ايران
فهرست نسخه‌هاي خطي كتابخانه‌هاي جهان
سياهه
نامه‌ها و جستارها
نمايه‌ها
 
 
٣
كاتبان ديواني:‌در شناخت آداب كاتبان ديوان سياسي / فرهنگ صنفي و مردمي تيموريان هرات
مؤلف: نجيب مايل هروي
شماره صفحه: ٨١
968 Kb
٤
نسخه‌هاي خط مؤلف در كتابخانه‌هاي تركيه
مؤلف: هلموت ريتر؛ ترجمه مرتضي هاشم پور
شماره صفحه: ١٤١
507 Kb
٥
كتابخانه (كارگاه كتاب) بايسنقر ميرزا در هرات
مؤلف: آلگ فئودروويچ آكيموشكين؛ ترجمه: سيد مجيد توكليان؛ مدينه نصيري پروچ
شماره صفحه: ١٨٧
372 Kb
٦
نسخه‌هاي خطي فارسي در دولت عثماني و خوانندگان آنها از سده دهم تا دوازدهم هجري
مؤلف: فرانسيس ريشار؛ ترجمه: ع. روح‌بخشان
شماره صفحه: ٢٠٣
199 Kb
٧
انجامه‌ها، راهي براي تبارشناسي نسخه‌ها (مطالعه موردي مسالك الافهام شهيد ثاني)
مؤلف: محمد‌كاظم رحمتي
شماره صفحه: ٢٠٩
267 Kb
٨
غياث مجلّد اصفهاني و نمونه‌اي از جلد‌هاي ساخته او
مؤلف: علي صفري آق قلعه
شماره صفحه: ٢٢٩
295 Kb
٩
تاريخ ساخت و استفاده از كاغذ آبي
مؤلف: ايرنه بروكل؛ ترجمه محسن جعفري مذهب
شماره صفحه: ٢٤٣
167 Kb