یکشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۲۰ روز پیش


 
banner defult

مناقشه ایران و بریتانیا درباره جزایر ایرانی خلیج فارس، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت‌های دوره رضاشاه بود.

در این دوره، مذاکرات فراوانی بین مقامات دیپلماتیک بریتانیایی از یک سو و عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار رضا شاه از سوی دیگر انجام شد. طبق اسناد دولتی انگلیس، تیمورتاش در کلیه مذاکرات توانسته بود با اتکاء به ابزارهای دیپلماتیک و مستندات حقوقی و تاریخی، حق حاکمیت ایران را بر این جزایر اثبات کند اما مقامات بریتانیایی آنگاه که از ادامه مذاکره ناامید شدند، دست به ابزارهایی غیردیپلماتیک یازدیدند تا او را از میان بردارند و اهداف سیاسی خویش را در خلیج فارس عملی نمایند. مقاله حاضر براساس اسناد دولتی انگلیس، تلاش دارد فراز و فرود این مذاکرات را به بحث گذارد و نقش این مذاکرات را در سرنوشت تیمورتاش روشن سازد.

ادامه این مقاله را در که در مجله علمی – پژوهشی سند پژوهی بهارستان منتشر شده است در فایل زیر بخوانید.

pdf2