چهارشنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۱۰ روز پیش


 
banner defult

ماده (25) اگر دو نفر مشترکا کفیل یک یا چند خانواده باشند و در یک سال قرعه به نام هر دو اصابت نماید آنکه اول قرعه به ‌نامش اصابت نموده به خدمت سربازی داخل و دیگری مادام که این وضعیت باقی است از خدمت معاف است.

ماده (26) اشخاصی که در سن سربازی بخواهند داخل خدمات دولتی یا اجتماعی یا مشاغل آزادی که مستلزم اجازه رسمی دولت است بشوند باید پروانه(سند) انجام خدمت تحت السلاح یا عدم اصابت قرعه را در دست داشته باشند.

ماده (27) اشخاصی که بخواهند داخل خدمت نظمیه یا امنیه بشوند باید خدمت دوره کامل تحت السلاح را (دوسال ) تمام کرده و تصدیق‌نامه حسن اخلاق و صحت عمل را در دست داشته باشند.

ماده (28) اشخاصی که به زیاده از دو سال حبس جزائی محکوم شده یا از حقوق مدنی موقتاً محروم گردیده و قرعه به اسمشان اصابت نماید در تمام سنین سربازی از حمل اسلحه محروم و در مواقع خدمت تحت نظر مأمورین مخصوص به خدمات عمله‌گی نظام گماشته می‌شوند.  

فصل سوم در مجازات فراریان از قرعه و مساعدین به آن‌ها

ماده (29) کلیه اشخاصی که محض فرار از دخول در خدمت سربازی یکی از اعضاء خود را ناقص نمایند بدون قرعه برای تمام مدت خدمت نظامی به سربازی جلب می‌شوند.

ماده (30) اشخاصی که بدون عذر موجه در مجلس سرباز‌گیری حاضر نشده و وکیل هم نفرستند و یا فرار کنند پس از ثبوت تقصیر بالای اسم آن‌ها کلمة (قرعه) نوشته شده و بدون هیچ شرط و قیدی داخل خدمت سربازی می‌شوند.

ماده (31) کسانی که به موجب تصدیق هیئت مجلس حوزة سربازگیری به عملیات اشخاص مذکور در دو ماده 30 و 31 امداد یا شرکت نمایند از یک ماه تا سه ماه محکوم به حبس قابل ابتیاع می‌شوند و چنان‌چه امداد با شرکت‌کنندگان در عملیات مزبوره از مأمورین دولتی باشند علاوه بر مجازات مزبوره از خدمت دولتی نیز موقتاً منفصل می‌‌‌شوند.

فصل چهارم در قرعه و معاملات بعد از آن

ماده (32) برای اجرای عمل قرعه در مرکز هر حوزه سربازگیری محلی مرکب از اعضاء مفصله ذیل تشکیل می‌‌شود.

1-  حاکم محل و روسای سایر دوایر کشوری

2- پنج نفر صاحب‌منصب و یک نفر طبیعت نظامی به انتخاب فرمانده ناحیه لشکری

3-              یک نفر از علماء و چهار نفر دیگر از معاریف و معتمدین اهل محل به تعیین حاکم محل دو نفر از اعضاء انجمن ایالتی و ولایتی(در صورت وجود آن‌ها) ریاست مجلس مزبوره به عهده حاکم محل و نظارت آن با نماینده ارشد نظام و مسئولیت مشترکه متوجه کلیه اعضاء آن خواهد بود.

بازخوانی سند: مریم نیل‌قاز

ادامه دارد

02-06590-00022

02-06590-00023 - Copy

02-06590-00023