یکشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۲۰ روز پیش


 
banner defult

ماده (33) وظایف مجلس سربازگیری از قرار دیل است.

  1. روزی که برای عمل سربازگیری معین شده  مجلس مزبور در محل معین رسماً و علناً افتتاح شده ابتدا امر دولت قرائت و توضیح شده بعد عالمی که عضور مجلس است خطابه راجع به جهاد و نظام انشاء نموده بدعای دولت و ملت ختم می‌نماید.
  2. اسامی اشخاصی که به سن سربازی رسیده‌اند از دفاتر مستخرجه ارسالی وزارت جنگ و دفاتر نفوس محلی یک‌یک به صدای بلند خوانده شده و حاضر و غایب معین شده و اشخاص حاضر معاینه گردیده آنها‌ئیکه قابلیت سربازی ندارند خارج و  سند معافیت به آن‌ها داده می‌‌شود.
  3. مجلس به اسناد اشخاصی که بر طبق فصل دوم این قانون معاف می‌شوند رسیدگی کرده پس از ثبوت حقانیت آن‌ها در مقابل اسامی آنان در دفتر سربازگیری ذکر علل را نموده و سند معافیت به آن‌ها می‌دهند.  
  4. اشخاصی که در دفتر اسامی  نامشان ذکر شده و برای کار شخصی مسافرت کرده یا بواسطه مرخصی نتوانند حاضر شوند و وکیل فرستاده باشند از وکیل آن‌ها تحقیقات لازمه به عمل آمده علل عدم حضور و لیاقت و عدم لیاقت و معافیت و عدم معافیت آن‌ها در مقابل اسمشان قید و سند مقتضی به وکیل آن‌ها داده خواهد شد.
  5.  دفاتر ارسالی وزارت جنگ با دفاتر نفوس محلی تطبیق شده در صورت اختلاف علل و موجبات این تحقیق معین و بر طبق آن عمل می‌‌شود. و پس از اتمام عملیات مزبوره دفاتر مذکوره بسته شده و به امضاء تمام اعضاء مجلس خواهد رسید.

ماده (34) قرعه باید علنی و در حضور تماشاچیان کشیده شده به اسم هر کسی اصابت قرعه در مقابل آن شخص در دفتر ثبت و به امضاء رئیس و منشی مجلس سرباز‌گیری می‌رسد به کسانی که قرعه به‌نام آن‌ها اصابت ننماید سند عدم اصابت قرعه به امضاء رئیس و ناظر مجلس سربازگیری در روی ورقه مخصوص چاپی اعطاء خواهد شد و این اشخاص بر طبق ماده شش جزو ذخیره محسوب خواهند شد.

ماده (35) برای اجرای این قانون نظامنامه مخصوص از وزارت جنگ و وزارت داخله تدوین و پس از تصویب مقامات مربوطه و توشیح آن به صحه همایونی وزارت مزبوره مأمور اجرای آن خواهد بود.

ماده (36) در هر قسمتی از مملکت که این قانون مجری شود اصول بنیچه نسبت به آن قسمت ملغی خواهد بود.

فصل پنجم داوطلب

ماده (37) کسانی که خدمت تحت‌السلاح خود را به انجام رسانیده باشند و بخواهند به خدمت خود ادامه دهند در صورت احتیاج وزارت جنگ پذیرفته خواهند شد.

این قانون که مشتمل بر 5 فصل و 37 ماده می‌‌باشد در کمیسیون نظام به اتفاق تصویب گردید.

مخبر کمیسیون نظام[عبدلی] تاریخ طبع 15 دلو 1308

بازخوانی سند: مریم نیل‌قاز

02-06590-00023

02-06590-00024