دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۸ روز پیش


 
banner defult

روحانیت و مجلس 1

روحانیت و مجلس 1

این مجموعه اسناد از اسناد دورۀ دوم و سوم مجلس شورای ملی قدیم ازمابین نوشته هایی که حاوی نام یک یا چند تن از روحانیون در آن بود برگزیده شده است. ترتیب قرارگرفتن این اسناد، ترتیب سنوی است و برای هر سند ابتدا توضیح مختصری آمده و هرجا لازم بوده از مآخذ استفاده شده است، پس از آن بازنویسی سند و سپس اصل سند قرار داده شده و در پایان نیز تعدادی عکس که متناسب با متن کتاب و وقایع تاریخ مشروطیت و مجلس شورای ملی است ضمیمه شده است

اسناد روحانیت و مجلس (ج 1)، عبدالحسین حائری، 1374، تیراژ 3000، قیمت 70.000 ریال، 292 ص.

روحانیت و مجلس 2

روحانیت و مجلس 2

این مجموعه اسناد از اسناد دورۀ دوم و سوم مجلس شورای ملی قدیم ازمابین نوشته هایی که حاوی نام یک یا چند تن از روحانیون در آن بود برگزیده شده است. ترتیب قرارگرفتن این اسناد، ترتیب سنوی است و برای هر سند ابتدا توضیح مختصری آمده و هرجا لازم بوده از مآخذ استفاده شده است، پس از آن بازنویسی سند و سپس اصل سند قرار داده شده و در پایان نیز تعدادی عکس که متناسب با متن کتاب و وقایع تاریخ مشروطیت و مجلس شورای ملی است ضمیمه شده است

. اسناد روحانیت و مجلس (ج 2)، منصوره تدین‌پور، 1375، تیراژ 3000، قیمت 10.000 ریال، 324 ص.

روحانیت و مجلس 3

روحانیت و مجلس 3

این مجموعه اسناد از اسناد دورۀ دوم و سوم مجلس شورای ملی قدیم ازمابین نوشته هایی که حاوی نام یک یا چند تن از روحانیون در آن بود برگزیده شده است. ترتیب قرارگرفتن این اسناد، ترتیب سنوی است و برای هر سند ابتدا توضیح مختصری آمده و هرجا لازم بوده از مآخذ استفاده شده است، پس از آن بازنویسی سند و سپس اصل سند قرار داده شده و در پایان نیز تعدادی عکس که متناسب با متن کتاب و وقایع تاریخ مشروطیت و مجلس شورای ملی است ضمیمه شده است

اسناد روحانیت و مجلس (ج 3)، منصوره تدین‌پور، 1376، تیراژ 3000، قیمت 10.000 ریال، 274 ص.

روحانیت و مجلس 4

روحانیت و مجلس 4

این مجموعه اسناد از اسناد دورۀ دوم و سوم مجلس شورای ملی قدیم ازمابین نوشته هایی که حاوی نام یک یا چند تن از روحانیون در آن بود برگزیده شده است. ترتیب قرارگرفتن این اسناد، ترتیب سنوی است و برای هر سند ابتدا توضیح مختصری آمده و هرجا لازم بوده از مآخذ استفاده شده است، پس از آن بازنویسی سند و سپس اصل سند قرار داده شده و در پایان نیز تعدادی عکس که متناسب با متن کتاب و وقایع تاریخ مشروطیت و مجلس شورای ملی است ضمیمه شده است

اسناد روحانیت و مجلس (ج 4)، منصوره تدین‌پور، 1379، تیراژ 1000، قیمت 24.000 ریال، 379 ص.

گزیده‌ای از اسناد وقایع مشروطیت در کردستان و کرمانشاهان

گزیده‌ای از اسناد وقایع مشروطیت در کردستان و کرمانشاهان

این مجموعه، شامل 257 سند مربوط به مناطق کردستان و کرمانشاهان، و منشأ اسناد مختصّ آشیو اسناد کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی است. به لحاظ زمانی از دوم ذیقعدۀ 1327 ق شروع شده و به اوایل بهمن 1304 ش پایان یافته است. تدوین و ارائۀ آن به ترتیب تاریخی و شروع اسناد، چهارماه بعد از سقوط محمدعلی شاه قاجار، و پایان آن مصادف با پادشاهی رضاشاه و سقوط سلطنت قاجاریه است.

اسناد بهارستان (1) (گزیده‌ای از اسناد وقایع مشروطیت در کردستان و کرمانشاهان)، به‌اهتمام رضا آذی شهرضایی، 1385، تیراژ 1000، قیمت 40.000ریال، 404 ص.