دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۸ روز پیش


 
banner defult
الایضاح عن الاصول صناعة المساح

الایضاح عن الاصول صناعة المساح

الایضاح عن اصولِ صناعهِ المَسّاح، کتابی است به زبان عربی درباره فنّ مساحت، منسوب به ابومنصور عبدالقادر بن طاهر بن محمّد بن عبداللّه بغدادی تمیمی، از بزرگان عرصه‌های فقاهت (شافعی)، حدیث، کلام اشعری، ادبیات و ریاضیات در سده 4 و نیمه نخست سده 5 ق. (درگذشته 429 ق). رساله در علم مساحت، ترجمه ابوالفتوح منتجب‌الدین اسعد عِجلی از دانشوران سده 6 ق. (515 ـ 600 ق) است. با وجود آنکه کاتب، این رساله را ترجمه فارسی الایضاح عن اصول صناعه المسّاح، منسوب به ابومنصور بغدادی ذکر کرده، امّا تفاوت‌های آن با الایضاح از نظر ترتیب مباحث، افزونی و کاستی مطالب و شیوه‌های محاسبه آشکار است و نمی‌توان آن را ترجمه الایضاح شمرد.

الایضاح عن الاصول صناعة المساح: رساله در علم مساحت، منسوب به ابومنصور عبدالقاهر بن طاهربن محمدبن عبدالله بغدادی تمیمی: ترجمه ابوالفتوح منتخب‌الدین اسعد بن محمودبن خلف بن احمد عجلی اصفهانی، به کوشش علی اوجبی، 1388، تیراژ 1000، قیمت 35000 ریال، پنجاه، 186ص.