پنجشنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۱۱ روز پیش


 
banner defult
مجله  خواندنیها  1

مجله خواندنیها 1

خواندنیها یکی از مجلّات پُر اهمیّت در حوزة مطبوعات کشور، و مطالب و مقالات چاپ شده در آن ـ بویژه در موضوع تاریخ معاصر ایران در دورة پهلوی ـ مورد استفاده و استناد بسیاری از محقّقان و تاریخ‌پژوهان است. مؤسسّة مطالعات تاریخ معاصر ایران برای سهولت دستیابی به گفتارهای متعدّد و متنوّع این نشریه، و تهیه و تدوین منابع پژوهشی در حوزة تاریخ معاصر ایران، اقدام به چاپ و نشر فهرست مقالات و مطالب مجلّة خواندنیها دربارة تاریخ معاصر ایران کرده است. این فهرست، دارای 20966 مدخل، و مشتمل بر نام نویسندة مقاله، عنوان اصلی مقاله، عنوان فرعی مقاله، مترجم، سال نشر، شماره، تاریخ، صفحه، چکیدة مطالب، فهرست اعلام و کلید واژه‌های مهم و نام منبع است.

فهرست مقالات و مطالب مجلّه خواندنیها دربارة تاریخ معاصر ایران، به کوشش موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1387، تیراژ1000، قیمت دوره چهار جلدی 800.000 ریال

مجله  خواندنیها  2

مجله خواندنیها 2

خواندنیها یکی از مجلّات پُر اهمیّت در حوزة مطبوعات کشور، و مطالب و مقالات چاپ شده در آن ـ بویژه در موضوع تاریخ معاصر ایران در دورة پهلوی ـ مورد استفاده و استناد بسیاری از محقّقان و تاریخ‌پژوهان است. مؤسسّة مطالعات تاریخ معاصر ایران برای سهولت دستیابی به گفتارهای متعدّد و متنوّع این نشریه، و تهیه و تدوین منابع پژوهشی در حوزة تاریخ معاصر ایران، اقدام به چاپ و نشر فهرست مقالات و مطالب مجلّة خواندنیها دربارة تاریخ معاصر ایران کرده است. این فهرست، دارای 20966 مدخل، و مشتمل بر نام نویسندة مقاله، عنوان اصلی مقاله، عنوان فرعی مقاله، مترجم، سال نشر، شماره، تاریخ، صفحه، چکیدة مطالب، فهرست اعلام و کلید واژه‌های مهم و نام منبع است.

فهرست مقالات و مطالب مجلّه خواندنیها دربارة تاریخ معاصر ایران، به کوشش موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1387، تیراژ1000، قیمت دوره چهار جلدی 800.000 ریال

مجله  خواندنیها  3

مجله خواندنیها 3

خواندنیها یکی از مجلّات پُر اهمیّت در حوزة مطبوعات کشور، و مطالب و مقالات چاپ شده در آن ـ بویژه در موضوع تاریخ معاصر ایران در دورة پهلوی ـ مورد استفاده و استناد بسیاری از محقّقان و تاریخ‌پژوهان است. مؤسسّة مطالعات تاریخ معاصر ایران برای سهولت دستیابی به گفتارهای متعدّد و متنوّع این نشریه، و تهیه و تدوین منابع پژوهشی در حوزة تاریخ معاصر ایران، اقدام به چاپ و نشر فهرست مقالات و مطالب مجلّة خواندنیها دربارة تاریخ معاصر ایران کرده است. این فهرست، دارای 20966 مدخل، و مشتمل بر نام نویسندة مقاله، عنوان اصلی مقاله، عنوان فرعی مقاله، مترجم، سال نشر، شماره، تاریخ، صفحه، چکیدة مطالب، فهرست اعلام و کلید واژه‌های مهم و نام منبع است.

فهرست مقالات و مطالب مجلّه خواندنیها دربارة تاریخ معاصر ایران، به کوشش موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1387، تیراژ1000، قیمت دوره چهار جلدی 800.000 ریال

مجله  خواندنیها  4

مجله خواندنیها 4

خواندنیها یکی از مجلّات پُر اهمیّت در حوزة مطبوعات کشور، و مطالب و مقالات چاپ شده در آن ـ بویژه در موضوع تاریخ معاصر ایران در دورة پهلوی ـ مورد استفاده و استناد بسیاری از محقّقان و تاریخ‌پژوهان است. مؤسسّة مطالعات تاریخ معاصر ایران برای سهولت دستیابی به گفتارهای متعدّد و متنوّع این نشریه، و تهیه و تدوین منابع پژوهشی در حوزة تاریخ معاصر ایران، اقدام به چاپ و نشر فهرست مقالات و مطالب مجلّة خواندنیها دربارة تاریخ معاصر ایران کرده است. این فهرست، دارای 20966 مدخل، و مشتمل بر نام نویسندة مقاله، عنوان اصلی مقاله، عنوان فرعی مقاله، مترجم، سال نشر، شماره، تاریخ، صفحه، چکیدة مطالب، فهرست اعلام و کلید واژه‌های مهم و نام منبع است.

فهرست مقالات و مطالب مجلّه خواندنیها دربارة تاریخ معاصر ایران، به کوشش موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1387، تیراژ1000، قیمت دوره چهار جلدی 800.000 ریال

نمایه روزنامه مجلس

نمایه روزنامه مجلس

روزنامه مجلس، نخستین روزنامه پارلمانی ایران است، که شماره اوّل آن در روز یکشنبه 8 شوّال 1324ق حدود پنجاه روز پس از افتتاح مجلس شورای ملّی انتشار یافت و نشر آن به مدّت 5 سال ادامه پیدا کرد و آخرین شماره آن در روز پنجشنبه 27 جمادی‌الآخر 1330ق منتشر شد. در این روزنامه افزون بر پیگیری تحوّلات آن روزگار مجلس شورای ملّی، می‌توان دیگر مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دوره مشروطه را نیز باز جُست. نمایه حاضر برای سهولت مراجعه و راهنمایی پژوهشگران تاریخ مشروطه به مطالب روزنامه مجلس سامان یافته است.

نمایه روزنامه مجلس، به کوشش کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1388، تیراژ 1000، قیمت 120.000ریال، 584ص.