پنجشنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۱۱ روز پیش


 
banner defult
فرایندهای غیر شیمیایی برای آفت‌زدایی مجموعه‌های کتابخانه‌ای

فرایندهای غیر شیمیایی برای آفت‌زدایی مجموعه‌های کتابخانه‌ای

 

. فرایندهای غیر شیمیایی برای آفت‌زدایی مجموعه‌های کتابخانه‌ای، مهرداد نیکنام ]به مناسبت سمینار مقدماتی نسخه‌های خطی[، 1379، تیراژ 1500، قیمت 10.000ریال،‌ 138 ص.

روضة المنجمین، شهمردان بن ابی‌الخیر رازی

روضة المنجمین، شهمردان بن ابی‌الخیر رازی

 

روضة المنجمین، شهمردان بن ابی‌الخیر رازی، تصحیح جلیل اخوان زنجانی (با همکاری مرکز پژوهشی میراث مکتوب)، 1382، تیراژ 1000، قیمت 61.000ریال، 618 ص.

گنجینة بهارستان (7)، علوم و فنون (1)، پزشکی (1)

گنجینة بهارستان (7)، علوم و فنون (1)، پزشکی (1)

این اثر شامل سه رساله، با مشخّصات زیر است: 1 ـ غیاثیّه: تألیف نجم الدّین شیرازی، تصحیح آرش ابوترابی و فاطمه مهری 2 ـ زبدۀ قوانین العلاج فی جمیع الأمراض: تألیف محمدبن علاءالدین شیرازی، تصحیح یوسف بیگ باباپور 3 نصیحت نامۀ سلیمانی: تألیف محمد حکیم بن مبارک، تصحیح دکتر سیدحسین رضوی برقعی

. گنجینة بهارستان (7)، علوم و فنون (1)، پزشکی (1)، به‌اهتمام مرکز پژوهش کتابخانة مجلس شورای اسلامی، 1386، تیراژ 1000، قیمت 65.000 ریال، 665 ص.

گنجینة بهارستان (10)، علوم و فنون (2)، پزشکی (2)

گنجینة بهارستان (10)، علوم و فنون (2)، پزشکی (2)

به ‌کوشش مرکز پژوهش کتابخانه مجلس شورای اسلامی شامل سه رساله، با مشخصات زیر است: 1 ـ بدیعیات اختیاری: اثر مؤلّفی ناشناخته، تصحیح یوسف بیگ باباپور 2 ـ تریاق فاروق: تألیف کمال الدین حسین شیرازی، تصحیح دکتر سیدحسین رضوی برقعی 3 ـ ترجمۀ حفظ الصّحۀ منسوب به ابن سینا: اثر عبدالکریم بن محمد یحیی قزوینی، تصحیح منصورۀ عرب و دکتر سیدحسین رضوی برقعی

. گنجینة بهارستان (10)، علوم و فنون (2)، پزشکی (2)، به‌کوشش مرکز پژوهش کتابخانه مجلس شورای اسلامی، 1386، تیراژ 1000، قیمت 42.000، 462 ص.

کنز الاکتساب،

کنز الاکتساب،

کنزالاکتساب رساله‌ای است در فن مُهرکَنی به زبان فارسی. پدیدآورندة آن سراینده‌ای است با تخلّص "رحمتی" که در روزگار شاه جهان پادشاه در شبه قاره و احتمالاً در دهلی می‌زیست و این رساله را در 1057 هـ/ 1647م به نظم کشیده است. در این کتاب شاعر لوازم و شیوة مهرکنی و نیز هنرهای مرتبط با آن همچون، زرگری، منبت کاری، زرنشانی و ملمّع‌‌کاری را به شعر سروده است؛ این رساله دو پیوست دارد پیوست نخست اسامی 18 تن از مهرکنان و حکاکان است که در قرن‌های 10 تا 13 در شبه قاره بودند و پیوست دیگر این رساله مشخصات 36 مقاله فارسی و 13 مقالة اردو در زمینة مهر و مهرهای تاریخی گردآمده است.

کنز الاکتساب، سرودة رحمتی بن عطاءاللّه، به‌کوشش عارف نوشاهی، با همکاری اقصی ازور [ضمیمة شمارة 1 فصلنامة «نامة بهارستان»]، 1387،‌ تیراژ 1000، قیمت 25.000ریال، 70 ص.

گنجینة بهارستان (16)

گنجینة بهارستان (16)

 

. گنجینة بهارستان (16)، علوم و فنون (3)، فرسنامه، به‌اهتمام دکتر عبدالحسین مهدوی، 1387