چهارشنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۱۰ روز پیش


 
banner defult

فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای ملّی

فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای ملّی

 

فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 3)، عبدالحسین حائری، 1353، 789 ص.

گنجینة دستنویس‌های اسلامی در ایران

گنجینة دستنویس‌های اسلامی در ایران

این کتاب ترجمه فصل ایران از کتاب «بررسی جهانی دست نویس های اسلام» ( Word surveey of Islamic Manuscripts) تألیف دکتر هادی شریفی است که با تصحیحات و افزوده های آقای احمدرضا رحیمی ریسه ترجمه شده است. این اثر مجموعه های پراکنده نسخه های خطی در ایران را شناسایی کرده و نیز فهرست هایی را که از آن تهیه شده گردآوردی نموده است که گام مهمی است در ایجاد مجموعه ای بزرگتر به نام«فهرستگان متشرک دست نویس های اسلامی».

گنجینة دستنویس‌های اسلامی در ایران، دکتر هادی شریفی، ترجمه احمد رحیمی‌ریسه [به مناسبت سمینار مقدماتی نسخه‌های خطی] (با همکاری انتشارات فهرستگان)، 1379، تیراژ 1000، قیمت 18.000 ریال، 144 ص.

فهرست کتاب‌های خطی کتابخانه مجلس سنا

فهرست کتاب‌های خطی کتابخانه مجلس سنا

 

. فهرست کتاب‌های خطی کتابخانه مجلس سنا (کتابهای شماره 2)، (ج 2)، محمدتقی دانش‌پژوه، بهاءالدین علمی انواری، 1359، تیراژ1000،920 ص.

فهرست کتاب‌های خطی

فهرست کتاب‌های خطی

به کوشش:محمدتقی دانش‌پژوه، بهاءالدین علمی انواری، موضوع فهرستنگاری و کتابشناسی

فهرست کتاب‌های خطی کتابخانه مجلس سنا (کتابهای شماره 2)، (ج 2)، محمدتقی دانش‌پژوه، بهاءالدین علمی انواری، 1359، تیراژ1000،920 ص.

فهرست نسخ خطی کتابخانه مجلس

فهرست نسخ خطی کتابخانه مجلس

 

فهرست نسخ خطی کتابخانه مجلس، (ج 24، دفتر 1)، کتب اهدایی سید محمدصادق طباطبایی، سید محمد طباطبایی‌بهبهانی (منصور)، 1381، تیراژ 1000، قیمت 30.000ریال، 502 ص.

الشریعة الی استدراک الذریعة

الشریعة الی استدراک الذریعة

 

الشریعة الی استدراک الذریعة (ج 1)، سیدمحمد طباطبایی بهبهانی،1383، تیراژ 1000، قیمت 37.000ریال، 370ص.

الشریعة الی استدراک الذریعه

الشریعة الی استدراک الذریعه

 

الشریعة الی استدراک الذریعه (ج 2)، سیدمحمد طباطبایی‌بهبهانی، 1385، تیراژ 1000، قیمت 41.000ریال، 390 ص

فهرست  نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی

فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی

 

. فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 3)، عبدالحسین حائری، 1353، 789 ص.