دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۸ روز پیش


 
banner defult

گنجینه بهارستان مجموعه رسائل مکتوب

گنجینه بهارستان مجموعه رسائل مکتوب

اختناق کاشان، اعتقادات الشیخ الطوسی و ثلاثون مسأله فی معرفه الله، دو رساله درباره ایلات کردستان، روزنامه سفر بتریز، روزنامه سفر عشق آباد، سفرنامه تبریز، سفرنامه شیراز به طهران، سرگذشت اسماعیل میرزا قاجار، شکاریه، العقائدالدینیه، العقائالمنصوریه، عینیه الوجود، فضل الشبان و معرفی یک صد نسخه خطی.

گنجینه بهارستان مجموعه رسائل مکتوب، به‌اهتمام میرهاشم محدث، 1377

گنجینة بهارستان (3) علوم قرآنی (1)

گنجینة بهارستان (3) علوم قرآنی (1)

 

گنجینة بهارستان (3) علوم قرآنی (1)، سید مهدی جهرمی، 1380، تیراژ 1500، قیمت 30.000 ریال، 545 ص.

گنجینة بهارستان فقه و اصول (1)

گنجینة بهارستان فقه و اصول (1)

این کتاب در دو بخش اصول و فقه، حاوی یازه رساله به شرح زیر می باشد: الف) اصول 1 ـ الحق المبین فی تصویب رأی المجتهدین و تخطئۀ الاخباریین: از شیخ جعفر بن خضر بن شیخ یحیی مالکی جناجی نجفی(1154 ـ 1228 ﻫ . ق) معروف به کاشف العظماء. 2 ـ المحاکمات: از غیاث الدین منصور دشتکی. رساله ای است در علم اصول به زبان عربی در نقد و تحلیل حاشیه دوانی و صدرالدین دشتکی بر مختصرالاصول عضدی. 3 ـ رسالۀ فی الاجماع: از محمدبن محسن فیض کاشانی، ملقب به علم الهدی. در این رساله که به زبان عربی است، تفاوت اجماع نزد شیعه و اهل سنت بررسی شده است. 4 ـ نزهۀ الاسماع فی حکم الاجماع: از محمدبن حسن بن علی بن محمد حر عاملی(1033 ـ 1104 ﻫ . ق). 5 ـ حجیۀ الشهرۀ: اثر سیدعلی بن محمد بن سید ابی المعالی الصغیر بن سید ابی المعالی الکبیر الطباطبایی(1161 ـ 1231 ﻫ . ق) است. ب) فقه 1 ـ رسالۀ فی ذمّ المجتهدین: اثر شیخ عزالدین حسین حارثی عاملی(918 ـ 984 ﻫ . ق) پدر شیخ بهاءالدین عاملی است. 2 ـ شرح رسالۀ الفیه: اثر سیدشمس الدین محمد بن علی بن حسین بن حسن موسوی عاملی جبعی(946 ـ 1009 ﻫ . ق) معروف به صاحب مدارک است. 3 ـ الحث علی صلاۀالجمعه: اثر زین الدین علی بن احمد عاملی(911 ـ 966 ﻫ . ق) معروف به شهید ثانی است. 4 ـ صلاۀالجمعۀ: اثر بهاءالدین محمدبن تاج الدین(1130 ـ 1062 ﻫ . ق) معروف به فاضل هندی است. 5 ـ الزهرۀ فی مناسک الحج و العمرۀ: از ابوالفضل بهاءالدین محمد بن حسن اصفهانی(1062 ـ 1137 ﻫ . ق) معروف به فاضل هندی است.

 

گنجنیة بهارستان (8)، علوم قرآنی (2)

گنجنیة بهارستان (8)، علوم قرآنی (2)

این مجموعه، مشتمل بر هفت رساله به شرح ذیل است: 1 ـ تفسیره سورۀ الفاتحه: تفسیری است مختصر، پرمایه و عرفانی بر سورۀ فاتحۀ الکتاب، منسوب به عبدالرّزاق کاشانی، از مشاهیر علما و متصوفۀ سدۀ ششم و هفتم مجری. 2 ـ تفسیر سورۀ الفاتحه: این تفسیر موجز نیز از شیخ بهایی است، و چون شیخ بهایی آن را در خاتمۀ کتاب مفتاح الفلاح خود قرار داده، لذا برای آن خطبه ای ذکر کرده است. 3 ـ تفسیر سورۀ الفاتحه: این رساله، تألیف میرمحمّد صالح خاتون آبادی، از فقهای فرزانه نیمۀ دوّم سدۀ یازدهم و نیمۀ نخست سدۀ دوازدهم هجری(1058 ـ 1126 ﻫ . ق) است. 4 ـ تحفۀ جهانی فانی: این رساله، نگاشتۀ علی بن محمد حسن زنوزی خویی از دانشوران نامی سدۀ اخیر است. وی در این رساله به تفسیر و تأویل بسمله پرداخته و محور تفسیرش را بر پایۀ علم حروف نهاده و از این زاویۀ تأویل آیه همت گماشته است. 5 ـ الاربعینیات: این رساله از شمس الدین محمد خفری شیرازی است. وی در این رساله به گردآوری 120 حدیث در فضایل اهل بیت پرداخته و اکثر احادیث را از زبان پیامبر(ص) نقل کرده و به مصادر آنها اشاره ننموده است. 6 ـ شرح دعای صباح: این شرح از ابراهیم امینی از دانشوران سدۀ نهم و دهم هجری است. 7 ـ ترجمۀ منظوم حدیث نورانیت: این ترجمه از قطب الدین نیریزی از شعرا، عرفا و از مشایخ سلسلۀ ذهبیۀ سدۀ دوازدهم هجری است.

گنجنیة بهارستان (8)، علوم قرآنی (2)، محمدحسین درایتی، 1383، تیراژ 1000، قیمت 53.000ریال، 490 ص.

گنجینة بهارستان (6) تاریخ (1)

گنجینة بهارستان (6) تاریخ (1)

مجموعۀ حاضر مشتمل بر 5 رساله با مشخّصات زیر می باشد: 1 ـ ذیل تاریخ گزیده: این رساله از مؤلّفی ناشناخته است و به اشتباه به حمدالله مستوفی، مؤلّف تاریخ گزیده نسبت داده شده. شامل اطلاعاتی از تاریخ ایران در فاصلۀ افول دولت مغول و نیز روی کار آمدن برخی حکومتهای محلّی، همچون: آل جلایر، آل چوپان و ... و طلوع قدرت تیمور گورکانی است. 2 ـ گلشن محمود: تألیف محمود میرزای قاجار است در معرّفی برادران خود و بیان کوتاهی از زندگی ایشان و نمونۀ شعرهایش. این رساله در واقع، تذکرۀ خانوادگی پسران فتحعلی شاه قاجار است. 3 ـ شرح رباعیات محتشم کاشانی(در تاریخ جلوس شاه اسماعیل(دوّم): این رساله، تألیف وقار شیرازی از ادبا و شعرای دورۀ قاجار و پسر وصال شیرازی است. 4 ـ فلسیّه: این رساله، نگاشتۀ حبیب بن عبّاس طبیب، متخلّص به بدیع از نویسندگان دورۀ قاجار است. وی در این رساله با بیانی طنزآلود«گفتگو با پول» وضعیت ایران در خشکسالی و قحطی سال 1287 ﻫ . ق را مورد بررسی قرار داده است. 5 ـ طایفۀ شیبانی: این رساله، تألیف میرزا علی محمّد خان مجیرالدوله در تبارشناسی خاندان شیبانی کاشان است.

گنجینة بهارستان (6) تاریخ (1)، به‌کوشش سیّدسعید میرمحمّدصادق، 1384، تیراژ 1000، قیمت 55.000 ریال، 616 ص.

گنجینة بهارستان (9)، ادبیات فارسی (2)

گنجینة بهارستان (9)، ادبیات فارسی (2)

مجموعۀ حاضر دربردارندۀ 11 رساله با عناوین و مشخصات زیر است: 1 ـ خلاصۀ الاشعار فی الرّّباعیات: رباعی نامه ای است ارجمند، فراهم آوردۀ ابوالمجد محمّدبن صدرالدین ابی الفتح مسعود تبریزی، از شعرا و دانشوران آذربایجان در سدۀ هفتم و هشتم هجری قمری. 2 ـ مجمع البحرین(ناظر و منظور): منظومه ای است نمادین، سرودۀ کاتبی نیشابوری از سرایندگان پرآوازۀ سدۀ هشتم و نهم هجری، و ویژگی عمده آن، ذوبحرین و ذوقافتین بودن است. 3 ـ دیوان ارسلان طوسی: ارسلان، از شعرای سدۀ دهم هجری است. 4 ـ دیوان شریف تبریزی: از شعرای نامی سدۀ دهم هجری است، و آن چه از سروده های وی مانده، دیوان غزلیات، ترکیب بند و چکامه است که در مجموعۀ حاضر، ارائه گردیده. 5 ـ لسان الغیب: رساله ای است از حیدری تبریزی، که در دفاع از لسانی شیرازی، و ردّ دعوی شریف تبریزی، و به همان سبک و سیاق سهواللسان شریف پرداخته شده. 6 ـ بیمار و طبیب: چکامه ای است عاشقانه روایی و نود و اند بیت، منسوب به چند سراینده، و در ضمن آن غزلی نیز آمده است. 7 ـ حلاّج نامه: مثنوی است تمثیلی، سرودۀ شاعری گمنام به نام و یا تخلّص احمدی در شرح گفتگوی چوب و کمان و پنبه و زه حلاّجی. 8 ـ آب زلال: مثنوی است از فیض کاشانی، حکیم نامی دورۀ صفوی، که در مناجات الهی و معاتبت نفس و ابراز تشوّق عارفانه به نظم کشیده است. 9 ـ گلزار عباسی: مثنوی کوتاه عاشقانه است از وحید قزوینی، سراینده، ادیب دانشور و دولتمرد نامی دورۀ صفوی. 10 ـ وصف همایون تپه: مثنوی موجزی است در وصف همایون تپۀ دارالسلطنۀ اشرف(بوشهر کنونی) سرودۀ وحید قزوینی در شصت و اند بیت، که در عباسنامه آورده است. 11 ـ وصف عمارت پادشاهی: این مثنوی کوتاه نیز سرودۀ وحید قزوینی است در توصیف یکی از کاخهای ساختۀ سلاطین صفوی.

گنجینة بهارستان (9)، ادبیات فارسی (2)، به‌کوشش بهروز ایمانی، 1384، تیراژ 1000، قیمت 68.000 ریال، 749 ص.

گنجینة بهارستان (15)، علوم قرآنی و روایی (3)

گنجینة بهارستان (15)، علوم قرآنی و روایی (3)

 

گنجینة بهارستان (15)، علوم قرآنی و روایی (3)، به‌کوشش سید حسین مرعشی، 1385، تیراژ 1000، قیمت 64.000ریال، 704 ص.

گنجینة بهارستان (11)، حکمت (2)

گنجینة بهارستان (11)، حکمت (2)

دومین دفتر از مجموعة حکمت گنجینة بهارستان، شامل 12 رساله با عناوین زیر است: 1. کبری منظوم: شرف بن محمّد داود 2. کبری منظوم: نورعلی شاه دکنی 3. الغرة (برگردان تازی منظق کبری): میرشمس الدّین شریف جرجانی 4. السلّم المرونق: عبدالرّحمن بن محمّد جزایری 5. قانون العصمة و برهان الحکمة: منسوب به میرداماد 6. شرح رسالة زینون: ابونصرفارابی 7. حاشیة المحاکمات بین شرحَیِ الاشارات: شمس الدّین محمّد خفری 8. رساله در حرکت جوهری: منسوب به ملّا محسن فیض کاشانی 9. رسالة اعتقادیّه: حاج اسماعیل حسینی خاتون آبادی 10. رسالة الجبر و التفویض: سیّد قوام قزوینی 11. گوهر یگانه: ابوالخیر محمّد حکیم 12. حلیة الابدال: محیی الدّین بن عربی

گنجینة بهارستان (11)، حکمت (2)، [مجموعه 12 رساله در فلسفه، منطق، کلام، عرفان، تصوّف]؛ به‌کوشش علی اوجبی، 1378، تیراژ 1000، قیمت 60.000 ریال، 571 ص.

گنجینة بهارستان (تاریخ 2 ـ  دوره قاجار)

گنجینة بهارستان (تاریخ 2 ـ دوره قاجار)

دوّمین دفتر از مجموعة تاریخ گنجینة بهارستان، شامل نُه رساله با عناوین زیر است: 1. ملوک الکلام: تقریر فتحعلی شاه، تحریر محمّدتقی مازندرانی 2. مقصود جهان: محمود میرزا قاجار 3. تاریخ ملکزادگان: ملک ایرج میرزاقاجار 4. سرگذشت خانلرمیرزا: خانلر میرزا 5. رسالة امیریّه: محمّدحسن خان اعتمادالسّلطنه 6. تاریخ انتقادی و ..: ناشناخته 7. بدیع التواریخ: نعمت فسایی 8. تذکرة الالقاب: عباّس بن میرزا علی‌خان منشی نائینی 9. نغمة داوود: علی تهرانی

. گنجینة بهارستان (تاریخ 2 ـ دوره قاجار) ، به‌کوشش سید سعید میرمحمّد صادق، 1387، تیراژ 1000، قیمت 70000 ریال، 669 ص

میراث بهارستان

میراث بهارستان

نخستین دفتر از مجموعة میراث بهارستان دربردارندة سیزده رساله در موضوعات مختلف با عناوین زیر است: ادبیات فارسی: 1. ربیعیّه و رحیقیّه: نظام الدّین شامی 2. لیلی و مجنون: نامی اصفهانی 3. تذکرة ثمر: ثمر نائینی تاریخ و جغرافیا: 4. سیرة الامام المؤیّد بالله: المرشد بالله 5. رسالة فی احوال شیخ الرئیس: ناشناخته 6. مآثر عباسی: محمدصالح یزدی 7. ماجراهای یورش‌های نایب حسین کاشی و فرزندش ماشاءالله‌خان به خور بیابانک (بخش 1): علی‌اکبر افسر یغمایی 8. سفرنامة منظوم حجّ: ناشناخته علوم قرآنی و روایی: 9. تفسیر آیةالکرسی: فخرالدّین محمّد سمّاکی علوم و فنون: 10. رسالة‌ الآثار المتخیلة: ابوالخیر حسن بن سوّار 11. کشف الحروف: عنایت‌الله شوشتری فقه و اصول: 12. الرّسالة الحائریة فی تحقیق المسألة السفریة:‌شیخ ابراهیم بن سلیمان قطیفی 13. القامعة للبدعة فی ترک صلاة الجمعة: عبدالله بن صالح سماهیجی

میراث بهارستان (مجموعه 13 رساله) دفتر اول، مرکز پژوهش کتابخانه مجلس شورای اسلامی، 1387، تیراژ 1000، قیمت 100.000ریال، ج

گنجینة بهارستان (7)، علوم و فنون (1)، پزشکی (1 )

گنجینة بهارستان (7)، علوم و فنون (1)، پزشکی (1 )

این اثر شامل سه رساله، با مشخّصات زیر است: 1 ـ غیاثیّه: تألیف نجم الدّین شیرازی، تصحیح آرش ابوترابی و فاطمه مهری 2 ـ زبدۀ قوانین العلاج فی جمیع الأمراض: تألیف محمدبن علاءالدین شیرازی، تصحیح یوسف بیگ باباپور 3 نصیحت نامۀ سلیمانی: تألیف محمد حکیم بن مبارک، تصحیح دکتر سیدحسین رضوی برقعی

گنجینة بهارستان (7)، علوم و فنون (1)، پزشکی (1 ) ، به‌اهتمام مرکز پژوهش کتابخانة مجلس شورای اسلامی، 1386، تیراژ 1000، قیمت 65.000 ریال، 665 ص.

گنجینة بهارستان (7)، علوم و فنون (2)، پزشکی (2)

گنجینة بهارستان (7)، علوم و فنون (2)، پزشکی (2)

به ‌کوشش مرکز پژوهش کتابخانه مجلس شورای اسلامی شامل سه رساله، با مشخصات زیر است: 1 ـ بدیعیات اختیاری: اثر مؤلّفی ناشناخته، تصحیح یوسف بیگ باباپور 2 ـ تریاق فاروق: تألیف کمال الدین حسین شیرازی، تصحیح دکتر سیدحسین رضوی برقعی 3 ـ ترجمۀ حفظ الصّحۀ منسوب به ابن سینا: اثر عبدالکریم بن محمد یحیی قزوینی، تصحیح منصورۀ عرب و دکتر سیدحسین رضوی برقعی

گنجینة بهارستان (10)، علوم و فنون (2)، پزشکی (2)، به‌کوشش مرکز پژوهش کتابخانه مجلس شورای اسلامی، 1386، تیراژ 1000، قیمت 42.000 ریال، 462 ص.

گنجینة بهارستان (16)، علوم و فنون (3)، فرسنامه

گنجینة بهارستان (16)، علوم و فنون (3)، فرسنامه

 

گنجینة بهارستان (16)، علوم و فنون (3)، فرسنامه، به‌اهتمام دکتر عبدالحسین مهدوی، 1387، تیراژ 1000، قیمت 60.000 ریال، 607 ص.