پنجشنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۱۱ روز پیش


 
banner defult

در کنار اسناد مکتوب مرکز اسناد کتاب‌خانه مجلس شورای اسلامی، واحد اسناد شنیداری و دیداری به‌عنوان قسمت دیگری از بخش اسناد، دارای منابع غنی و منحصر به‌فرد است. از آنجا که عصر حاضر، عصر ارتباطات و ﭘﻴﺸﺮفت سریع در علوم است، ابزار شنیداری و دیداری در انتقال اطلاعات و هم‌چنین در نظام آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی جوامع بشری نقش به‌سزایی دارند. در این راستا واحد شنیداری و دیداری کتاب‌خانه مجلس شورای اسلامی، از سال 1377، فعالیت خود را با هدف گردآوری، حفظ و نگهداری منابع آغاز نموده‌است و به جامعه محققان و پژوهشگران فرهنگ و تاریخ خدمات اراﺋﻪ می‌دهد.

در کنار اسناد مکتوب مرکز اسناد کتاب‌خانه مجلس شورای اسلامی، واحد اسناد شنیداری و دیداری به‌عنوان قسمت دیگری از بخش اسناد، دارای منابع غنی و منحصر به‌فرد است. از آنجا که عصر حاضر، عصر ارتباطات و ﭘﻴﺸﺮفت سریع در علوم است، ابزار شنیداری و دیداری در انتقال اطلاعات و هم‌چنین در نظام آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی جوامع بشری نقش به‌سزایی دارند. در این راستا واحد شنیداری و دیداری کتاب‌خانه مجلس شورای اسلامی، از سال 1377، فعالیت خود را با هدف گردآوری، حفظ و نگهداری منابع آغاز نموده‌است و به جامعه محققان و پژوهشگران فرهنگ و تاریخ خدمات اراﺋﻪ می‌دهد.

منابع اطلاعاتی موجود در این بخش، شامل عکس‌های تاریخی، نوارهای ریلی، مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، نقشه‌ها و لوح فشرده اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس شورای ملی می‌شود که به‌شرح مختصر هریک ازآن‌ها می‌ﭘﺮدازیم.

عکس‌های دوره قاجار: این عکس‌ها 400 قطعه هستند و شامل عکس‌های مجلس شورای ملی، رجال مشروطه، بناهای دولتی حکومتی، مدارس و اماکن متبرکه‌اند. عکس‌ها شناسایی شده‌اند و از طریق ﭘﺎیگاه‌ اسناد تصویری کتاب‌خانه مجلس شورای اسلامی قابل بازیابی هستند.

عکس‌های مجلس شورای ملی: این عکس‌ها 3000 قطعه و شامل عکس‌های نمایندگان، بازدیدهای ﻫﻴﺄت ﭘﺎرلمانی کشورهای مختلف، برﭘﺎیی جشن‌های مشروطیت، بازدیدهای محمدرضا شاه‌ﭘﻬﻠﻮی و فرح ‌ﭘﻬﻠﻮی از کتاب‌خانه و دیگر اماکن هستند. این عکس‌ها به لحاظ زمانی، سال‌های 1357-1346، را شامل می‌شوند.

عکس‌های مجلس سنا: این عکس‌ها3500 قطعه و شامل عکس‌های نمایندگان، بازدیدهای محمدرضاشاه‌ ‌ﭘﻬﻠﻮی و فرح ﭘﻬﻠﻮی، بازدیدهای ﻫﻴﺄت ﭘﺎرلمانی کشورهای مختلف و برﭘﺎیی جشن‌های مشروطیت در سال‌های مختلف هستند. این عکس‌ها به لحاظ زمانی، سال‌های 1357 تا 1324، را در بر‌می‌گیرد. این تصاویر نیز مورد شناسایی قرار گرفته‌اند و در ﭘﺎیگاه‌ اسناد تصویری کتاب‌خانه مجلس شورای اسلامی قابل بازیابی هستند.

عکس‌های مجلس شورای اسلامی: این عکس‌ها 1200 قطعه هستند که به طور کامل آماده‌سازی و ساماندهی شده‌اند.

نقشه‌ها: نقشه‌ها نیز به عنوان منابع معتبر و قابل استناد از دیگر اسناد ذی‌قیمت این بخش هستند که حدوداً تعداد120نقشه ایران و جهان با موضوعات تاریخی، اقتصادی و سیا‌سی در این واحد نگهداری می‌شود.

نوارهای ریلی: این نوارها که شامل مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی در دوره آخر آن می‌باشند، اخیراً به‌صورت لوح فشرده (CD) درآمده‌اند و در اختیار ﭘﮋوهشگران قرار می‌گیرند. دوره زمانی این نوارهای ریلی، شامل دوره‌های بیست‌و سه و بیست‌و چهار مجلس شورای ملی است.

علاوه بر موارد فوق، اخیراً نیز در این بخش ﭘﻮسترهای مربوط به سمینارها، کنگره‌ها و فراخوان‌های حوزه علوم انسانی بایگانی و فهرست می‌شوند. در ضمن بخش شنیداری و دیداری مرکز اسناد کتاب‌خانه مجلس شورای اسلامی در طرحی چند ساله مشغول اسکن اسناد و تصاویر تاریخی مرکز می‌باشد که به مرور اسکن تمامی اسناد دوره‌های مجلس شورای ملی و سنا انجام خواهد گرفت.