پنجشنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۱۱ روز پیش


 
banner defult

در واحد فراهم­ آوری اسناد دو اقدام مهم صورت می­گیرد، نخست فراهم­آوری و شناسایی اسناد جدیدی است که در دل مرکز اسناد مجلس جای می­گیرد که آن هم از دو طریق خرید و اهدا اسناد صورت می­گیرد و یا شامل اسنادی می­شود که از بایگانی راکد مجلس شورای اسلامی به مرکز منتقل می­شود و دوم سازماندهی و بایگانی اسناد جدید است. به نحوی که باید اسناد تازه فراهم آمده به صورتی منظم و با توجه به موضوع و تاریخ آنها در مخزن اسناد ثبت و ضبط گردد. این واحد در مدت چند ماه گذشته توانسته بخش اعظمی از اسناد دوره­های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی  را به مرکز اسناد مجلس منتقل نماید.

در واحد فراهم­ آوری اسناد دو اقدام مهم صورت می­گیرد، نخست فراهم­آوری و شناسایی اسناد جدیدی است که در دل مرکز اسناد مجلس جای می­گیرد که آن هم از دو طریق خرید و اهدا اسناد صورت می­گیرد و یا شامل اسنادی می­شود که از بایگانی راکد مجلس شورای اسلامی به مرکز منتقل می­شود و دوم سازماندهی و بایگانی اسناد جدید است. به نحوی که باید اسناد تازه فراهم آمده به صورتی منظم و با توجه به موضوع و تاریخ آنها در مخزن اسناد ثبت و ضبط گردد. این واحد در مدت چند ماه گذشته توانسته بخش اعظمی از اسناد دوره­های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی  را به مرکز اسناد مجلس منتقل نماید.