یکشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۲۰ روز پیش


 
banner defult
دوره دوم مجلس شورای ملی
دومین دورة قانونگذاری پس از یک سال و ٤ ماه و ٢١ روز فترت در تاریخ ٢٤ فروردین ماه ١٢٨٨ خورشیدی مطابق با دوم ذیقعده ١٣٢٧ افتتاح شد. و به دنبال اولتیماتوم دولت روس در ٣ دیماه ١٢٨٩ منحل شد.
ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ
۱ جلسه شماره ۱ ۸۴ جلسه شماره ۸۴ ۱۶۷ جلسه شماره ۱۶۷ ۲۵۰ جلسه شماره ۲۵۰
۲ جلسه شماره ۲ ۸۵ جلسه شماره ۸۵ ۱۶۸ جلسه شماره ۱۶۸ ۲۵۱ جلسه شماره ۲۵۱
۳ جلسه شماره ۳ ۸۶ جلسه شماره ۸۶ ۱۶۹ جلسه شماره ۱۶۹ ۲۵۲ جلسه شماره ۲۵۲
۴ جلسه شماره ۴ ۸۷ جلسه شماره ۸۷ ۱۷۰ جلسه شماره ۱۷۰ ۲۵۳ جلسه شماره ۲۵۳
۵ جلسه شماره ۵ ۸۸ جلسه شماره ۸۸ ۱۷۱ جلسه شماره ۱۷۱ ۲۵۴ جلسه شماره ۲۵۴
۶ جلسه شماره ۶ ۸۹ جلسه شماره ۸۹ ۱۷۲ جلسه شماره ۱۷۲ ۲۵۵ جلسه شماره ۲۵۵
۷ جلسه شماره ۷ ۹۰ جلسه شماره ۹۰ ۱۷۳ جلسه شماره ۱۷۳ ۲۵۶ جلسه شماره ۲۵۶
۸ جلسه شماره ۸ ۹۱ جلسه شماره ۹۱ ۱۷۴ جلسه شماره ۱۷۴ ۲۵۷ جلسه شماره ۲۵۷
۹ جلسه شماره ۹ ۹۲ جلسه شماره ۹۲ ۱۷۵ جلسه شماره ۱۷۵ ۲۵۸ جلسه شماره ۲۵۸
۱۰ جلسه شماره ۱۰ ۹۳ جلسه شماره ۹۳ ۱۷۶ جلسه شماره ۱۷۶ ۲۵۹ جلسه شماره ۲۵۹
۱۱ جلسه شماره ۱۱ ۹۴ جلسه شماره ۹۴ ۱۷۷ جلسه شماره ۱۷۷ ۲۶۰ جلسه شماره ۲۶۰
۱۲ جلسه شماره ۱۲ ۹۵ جلسه شماره ۹۵ ۱۷۸ جلسه شماره ۱۷۸ ۲۶۱ جلسه شماره ۲۶۱
۱۳ جلسه شماره ۱۳ ۹۶ جلسه شماره ۹۶ ۱۷۹ جلسه شماره ۱۷۹ ۲۶۲ جلسه شماره ۲۶۲
۱۴ جلسه شماره ۱۴ ۹۷ جلسه شماره ۹۷ ۱۸۰ جلسه شماره ۱۸۰ ۲۶۳ جلسه شماره ۲۶۳
۱۵ جلسه شماره ۱۵ ۹۸ جلسه شماره ۹۸ ۱۸۱ جلسه شماره ۱۸۱ ۲۶۴ جلسه شماره ۲۶۴
۱۶ جلسه شماره ۱۶ ۹۹ جلسه شماره ۹۹ ۱۸۲ جلسه شماره ۱۸۲ ۲۶۵ جلسه شماره ۲۶۵
۱۷ جلسه شماره ۱۷ ۱۰۰ جلسه شماره ۱۰۰ ۱۸۳ جلسه شماره ۱۸۳ ۲۶۶ جلسه شماره ۲۶۶
۱۸ جلسه شماره ۱۸ ۱۰۱ جلسه شماره ۱۰۱ ۱۸۴ جلسه شماره ۱۸۴ ۲۶۷ جلسه شماره ۲۶۷
۱۹ جلسه شماره ۱۹ ۱۰۲ جلسه شماره ۱۰۲ ۱۸۵ جلسه شماره ۱۸۵ ۲۶۸ جلسه شماره ۲۶۸
۲۰ جلسه شماره ۲۰ ۱۰۳ جلسه شماره ۱۰۳ ۱۸۶ جلسه شماره ۱۸۶ ۲۶۹ جلسه شماره ۲۶۹
۲۱ جلسه شماره ۲۱ ۱۰۴ جلسه شماره ۱۰۴ ۱۸۷ جلسه شماره ۱۸۷ ۲۷۰ جلسه شماره ۲۷۰
۲۲ جلسه شماره ۲۲ ۱۰۵ جلسه شماره ۱۰۵ ۱۸۸ جلسه شماره ۱۸۸ ۲۷۱ جلسه شماره ۲۷۱
۲۳ جلسه شماره ۲۳ ۱۰۶ جلسه شماره ۱۰۶ ۱۸۹ جلسه شماره ۱۸۹ ۲۷۲ جلسه شماره ۲۷۲
۲۴ جلسه شماره ۲۴ ۱۰۷ جلسه شماره ۱۰۷ ۱۹۰ جلسه شماره ۱۹۰ ۲۷۳ جلسه شماره ۲۷۳
۲۵ جلسه شماره ۲۵ ۱۰۸ جلسه شماره ۱۰۸ ۱۹۱ جلسه شماره ۱۹۱ ۲۷۴ جلسه شماره ۲۷۴
۲۶ جلسه شماره ۲۶ ۱۰۹ جلسه شماره ۱۰۹ ۱۹۲ جلسه شماره ۱۹۲ ۲۷۵ جلسه شماره ۲۷۵
۲۷ جلسه شماره ۲۷ ۱۱۰ جلسه شماره ۱۱۰ ۱۹۳ جلسه شماره ۱۹۳ ۲۷۶ جلسه شماره ۲۷۶
۲۸ جلسه شماره ۲۸ ۱۱۱ جلسه شماره ۱۱۱ ۱۹۴ جلسه شماره ۱۹۴ ۲۷۷ جلسه شماره ۲۷۷
۲۹ جلسه شماره ۲۹ ۱۱۲ جلسه شماره ۱۱۲ ۱۹۵ جلسه شماره ۱۹۵ ۲۷۸ جلسه شماره ۲۷۸
۳۰ جلسه شماره ۳۰ ۱۱۳ جلسه شماره ۱۱۳ ۱۹۶ جلسه شماره ۱۹۶ ۲۷۹ جلسه شماره ۲۷۹
۳۱ جلسه شماره ۳۱ ۱۱۴ جلسه شماره ۱۱۴ ۱۹۷ جلسه شماره ۱۹۷ ۲۸۰ جلسه شماره ۲۸۰
۳۲ جلسه شماره ۳۲ ۱۱۵ جلسه شماره ۱۱۵ ۱۹۸ جلسه شماره ۱۹۸ ۲۸۱ جلسه شماره ۲۸۱
۳۳ جلسه شماره ۳۳ ۱۱۶ جلسه شماره ۱۱۶ ۱۹۹ جلسه شماره ۱۹۹ ۲۸۲ جلسه شماره ۲۸۲
۳۴ جلسه شماره ۳۴ ۱۱۷ جلسه شماره ۱۱۷ ۲۰۰ جلسه شماره ۲۰۰ ۲۸۳ جلسه شماره ۲۸۳
۳۵ جلسه شماره ۳۵ ۱۱۸ جلسه شماره ۱۱۸ ۲۰۱ جلسه شماره ۲۰۱ ۲۸۴ جلسه شماره ۲۸۴
۳۶ جلسه شماره ۳۶ ۱۱۹ جلسه شماره ۱۱۹ ۲۰۲ جلسه شماره ۲۰۲ ۲۸۵ جلسه شماره ۲۸۵
۳۷ جلسه شماره ۳۷ ۱۲۰ جلسه شماره ۱۲۰ ۲۰۳ جلسه شماره ۲۰۳ ۲۸۶ جلسه شماره ۲۸۶
۳۸ جلسه شماره ۳۸ ۱۲۱ جلسه شماره ۱۲۱ ۲۰۴ جلسه شماره ۲۰۴ ۲۸۷ جلسه شماره ۲۸۷
۳۹ جلسه شماره ۳۹ ۱۲۲ جلسه شماره ۱۲۲ ۲۰۵ جلسه شماره ۲۰۵ ۲۸۸ جلسه شماره ۲۸۸
۴۰ جلسه شماره ۴۰ ۱۲۳ جلسه شماره ۱۲۳ ۲۰۶ جلسه شماره ۲۰۶ ۲۸۹ جلسه شماره ۲۸۹
۴۱ جلسه شماره ۴۱ ۱۲۴ جلسه شماره ۱۲۴ ۲۰۷ جلسه شماره ۲۰۷ ۲۹۰ جلسه شماره ۲۹۰
۴۲ جلسه شماره ۴۲ ۱۲۵ جلسه شماره ۱۲۵ ۲۰۸ جلسه شماره ۲۰۸ ۲۹۱ جلسه شماره ۲۹۱
۴۳ جلسه شماره ۴۳ ۱۲۶ جلسه شماره ۱۲۶ ۲۰۹ جلسه شماره ۲۰۹ ۲۹۲ جلسه شماره ۲۹۲
۴۴ جلسه شماره ۴۴ ۱۲۷ جلسه شماره ۱۲۷ ۲۱۰ جلسه شماره ۲۱۰ ۲۹۳ جلسه شماره ۲۹۳
۴۵ جلسه شماره ۴۵ ۱۲۸ جلسه شماره ۱۲۸ ۲۱۱ جلسه شماره ۲۱۱ ۲۹۴ جلسه شماره ۲۹۴
۴۶ جلسه شماره ۴۶ ۱۲۹ جلسه شماره ۱۲۹ ۲۱۲ جلسه شماره ۲۱۲ ۲۹۵ جلسه شماره ۲۹۵
۴۷ جلسه شماره ۴۷ ۱۳۰ جلسه شماره ۱۳۰ ۲۱۳ جلسه شماره ۲۱۳ ۲۹۶ جلسه شماره ۲۹۶
۴۸ جلسه شماره ۴۸ ۱۳۱ جلسه شماره ۱۳۱ ۲۱۴ جلسه شماره ۲۱۴ ۲۹۷ جلسه شماره ۲۹۷
۴۹ جلسه شماره ۴۹ ۱۳۲ جلسه شماره ۱۳۲ ۲۱۵ جلسه شماره ۲۱۵ ۲۹۸ جلسه شماره ۲۹۸
۵۰ جلسه شماره ۵۰ ۱۳۳ جلسه شماره ۱۳۳ ۲۱۶ جلسه شماره ۲۱۶ ۲۹۹ جلسه شماره ۲۹۹
۵۱ جلسه شماره ۵۱ ۱۳۴ جلسه شماره ۱۳۴ ۲۱۷ جلسه شماره ۲۱۷ ۳۰۰ جلسه شماره ۳۰۰
۵۲ جلسه شماره ۵۲ ۱۳۵ جلسه شماره ۱۳۵ ۲۱۸ جلسه شماره ۲۱۸ ۳۰۱ جلسه شماره ۳۰۱
۵۳ جلسه شماره ۵۳ ۱۳۶ جلسه شماره ۱۳۶ ۲۱۹ جلسه شماره ۲۱۹ ۳۰۲ جلسه شماره ۳۰۲
۵۴ جلسه شماره ۵۴ ۱۳۷ جلسه شماره ۱۳۷ ۲۲۰ جلسه شماره ۲۲۰ ۳۰۳ جلسه شماره ۳۰۳
۵۵ جلسه شماره ۵۵ ۱۳۸ جلسه شماره ۱۳۸ ۲۲۱ جلسه شماره ۲۲۱ ۳۰۴ جلسه شماره ۳۰۴
۵۶ جلسه شماره ۵۶ ۱۳۹ جلسه شماره ۱۳۹ ۲۲۲ جلسه شماره ۲۲۲ ۳۰۵ جلسه شماره ۳۰۵
۵۷ جلسه شماره ۵۷ ۱۴۰ جلسه شماره ۱۴۰ ۲۲۳ جلسه شماره ۲۲۳ ۳۰۶ جلسه شماره ۳۰۶
۵۸ جلسه شماره ۵۸ ۱۴۱ جلسه شماره ۱۴۱ ۲۲۴ جلسه شماره ۲۲۴ ۳۰۷ جلسه شماره ۳۰۷
۵۹ جلسه شماره ۵۹ ۱۴۲ جلسه شماره ۱۴۲ ۲۲۵ جلسه شماره ۲۲۵ ۳۰۸ جلسه شماره ۳۰۸
۶۰ جلسه شماره ۶۰ ۱۴۳ جلسه شماره ۱۴۳ ۲۲۶ جلسه شماره ۲۲۶ ۳۰۹ جلسه شماره ۳۰۹
۶۱ جلسه شماره ۶۱ ۱۴۴ جلسه شماره ۱۴۴ ۲۲۷ جلسه شماره ۲۲۷ ۳۱۰ جلسه شماره ۳۱۰
۶۲ جلسه شماره ۶۲ ۱۴۵ جلسه شماره ۱۴۵ ۲۲۸ جلسه شماره ۲۲۸ ۳۱۱ جلسه شماره ۳۱۱
۶۳ جلسه شماره ۶۳ ۱۴۶ جلسه شماره ۱۴۶ ۲۲۹ جلسه شماره ۲۲۹ ۳۱۲ جلسه شماره ۳۱۲
۶۴ جلسه شماره ۶۴ ۱۴۷ جلسه شماره ۱۴۷ ۲۳۰ جلسه شماره ۲۳۰ ۳۱۳ جلسه شماره ۳۱۳
۶۵ جلسه شماره ۶۵ ۱۴۸ جلسه شماره ۱۴۸ ۲۳۱ جلسه شماره ۲۳۱ ۳۱۴ جلسه شماره ۳۱۴
۶۶ جلسه شماره ۶۶ ۱۴۹ جلسه شماره ۱۴۹ ۲۳۲ جلسه شماره ۲۳۲ ۳۱۵ جلسه شماره ۳۱۵
۶۷ جلسه شماره ۶۷ ۱۵۰ جلسه شماره ۱۵۰ ۲۳۳ جلسه شماره ۲۳۳ ۳۱۶ جلسه شماره ۳۱۶
۶۸ جلسه شماره ۶۸ ۱۵۱ جلسه شماره ۱۵۱ ۲۳۴ جلسه شماره ۲۳۴ ۳۱۷ جلسه شماره ۳۱۷
۶۹ جلسه شماره ۶۹ ۱۵۲ جلسه شماره ۱۵۲ ۲۳۵ جلسه شماره ۲۳۵ ۳۱۸ جلسه شماره ۳۱۸
۷۰ جلسه شماره ۷۰ ۱۵۳ جلسه شماره ۱۵۳ ۲۳۶ جلسه شماره ۲۳۶ ۳۱۹ جلسه شماره ۳۱۹
۷۱ جلسه شماره ۷۱ ۱۵۴ جلسه شماره ۱۵۴ ۲۳۷ جلسه شماره ۲۳۷ ۳۲۰ جلسه شماره ۳۲۰
۷۲ جلسه شماره ۷۲ ۱۵۵ جلسه شماره ۱۵۵ ۲۳۸ جلسه شماره ۲۳۸ ۳۲۱ جلسه شماره ۳۲۱
۷۳ جلسه شماره ۷۳ ۱۵۶ جلسه شماره ۱۵۶ ۲۳۹ جلسه شماره ۲۳۹ ۳۲۲ جلسه شماره ۳۲۲
۷۴ جلسه شماره ۷۴ ۱۵۷ جلسه شماره ۱۵۷ ۲۴۰ جلسه شماره ۲۴۰ ۳۲۳ جلسه شماره ۳۲۳
۷۵ جلسه شماره ۷۵ ۱۵۸ جلسه شماره ۱۵۸ ۲۴۱ جلسه شماره ۲۴۱ ۳۲۴ جلسه شماره ۳۲۴
۷۶ جلسه شماره ۷۶ ۱۵۹ جلسه شماره ۱۵۹ ۲۴۲ جلسه شماره ۲۴۲ ۳۲۵ جلسه شماره ۳۲۵
۷۷ جلسه شماره ۷۷ ۱۶۰ جلسه شماره ۱۶۰ ۲۴۳ جلسه شماره ۲۴۳ ۳۲۶ جلسه شماره ۳۲۶
۷۸ جلسه شماره ۷۸ ۱۶۱ جلسه شماره ۱۶۱ ۲۴۴ جلسه شماره ۲۴۴ ۳۲۷ جلسه شماره ۳۲۷
۷۹ جلسه شماره ۷۹ ۱۶۲ جلسه شماره ۱۶۲ ۲۴۵ جلسه شماره ۲۴۵ ۳۲۸ جلسه شماره ۳۲۸
۸۰ جلسه شماره ۸۰ ۱۶۳ جلسه شماره ۱۶۳ ۲۴۶ جلسه شماره ۲۴۶ ۳۲۹ جلسه شماره ۳۲۹
۸۱ جلسه شماره ۸۱ ۱۶۴ جلسه شماره ۱۶۴ ۲۴۷ جلسه شماره ۲۴۷ ۳۳۰ جلسه شماره ۳۳۰
۸۲ جلسه شماره ۸۲ ۱۶۵ جلسه شماره ۱۶۵ ۲۴۸ جلسه شماره ۲۴۸ ۳۳۱ جلسه شماره ۳۳۱
۸۳ جلسه شماره ۸۳ ۱۶۶ جلسه شماره ۱۶۶ ۲۴۹ جلسه شماره ۲۴۹ ۳۳۲ جلسه شماره ۳۳۲
جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره