دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult
دوره سوم مجلس شورای ملی
این دوره، پس از سه سال فترت در تاریخ ١٤ آذرماه ١٢٩٣ خورشیدی مطابق با ١٧ محرم ١٣٣٣ توسط احمد شاه قاجار افتتاح گردید. دورة سوم مجلس شورای ملی به علت شروع جنگ جهانی اول بیش از یک سال دوام نیافت.
ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ
۱ جلسه شماره ۱ ۲۱ جلسه شماره ۲۱ ۴۱ جلسه شماره ۴۱ ۶۱ جلسه شماره ۶۱
۲ جلسه شماره ۲ ۲۲ جلسه شماره ۲۲ ۴۲ جلسه شماره ۴۲ ۶۲ جلسه شماره ۶۲
۳ جلسه شماره ۳ ۲۳ جلسه شماره ۲۳ ۴۳ جلسه شماره ۴۳ ۶۳ جلسه شماره ۶۳
۴ جلسه شماره ۴ ۲۴ جلسه شماره ۲۴ ۴۴ جلسه شماره ۴۴ ۶۴ جلسه شماره ۶۴
۵ جلسه شماره ۵ ۲۵ جلسه شماره ۲۵ ۴۵ جلسه شماره ۴۵ ۶۵ جلسه شماره ۶۵
۶ جلسه شماره ۶ ۲۶ جلسه شماره ۲۶ ۴۶ جلسه شماره ۴۶ ۶۶ جلسه شماره ۶۶
۷ جلسه شماره ۷ ۲۷ جلسه شماره ۲۷ ۴۷ جلسه شماره ۴۷ ۶۷ جلسه شماره ۶۷
۸ جلسه شماره ۸ ۲۸ جلسه شماره ۲۸ ۴۸ جلسه شماره ۴۸ ۶۸ جلسه شماره ۶۸
۹ جلسه شماره ۹ ۲۹ جلسه شماره ۲۹ ۴۹ جلسه شماره ۴۹ ۶۹ جلسه شماره ۶۹
۱۰ جلسه شماره ۱۰ ۳۰ جلسه شماره ۳۰ ۵۰ جلسه شماره ۵۰ ۷۰ جلسه شماره ۷۰
۱۱ جلسه شماره ۱۱ ۳۱ جلسه شماره ۳۱ ۵۱ جلسه شماره ۵۱ ۷۱ جلسه شماره ۷۱
۱۲ جلسه شماره ۱۲ ۳۲ جلسه شماره ۳۲ ۵۲ جلسه شماره ۵۲ ۷۲ جلسه شماره ۷۲
۱۳ جلسه شماره ۱۳ ۳۳ جلسه شماره ۳۳ ۵۳ جلسه شماره ۵۳ ۷۳ جلسه شماره ۷۳
۱۴ جلسه شماره ۱۴ ۳۴ جلسه شماره ۳۴ ۵۴ جلسه شماره ۵۴ ۷۴ جلسه شماره ۷۴
۱۵ جلسه شماره ۱۵ ۳۵ جلسه شماره ۳۵ ۵۵ جلسه شماره ۵۵ ۷۵ جلسه شماره ۷۵
۱۶ جلسه شماره ۱۶ ۳۶ جلسه شماره ۳۶ ۵۶ جلسه شماره ۵۶ ۷۶ جلسه شماره ۷۶
۱۷ جلسه شماره ۱۷ ۳۷ جلسه شماره ۳۷ ۵۷ جلسه شماره ۵۷ ۷۷ جلسه شماره ۷۷
۱۸ جلسه شماره ۱۸ ۳۸ جلسه شماره ۳۸ ۵۸ جلسه شماره ۵۸ ۷۸ جلسه شماره ۷۸
۱۹ جلسه شماره ۱۹ ۳۹ جلسه شماره ۳۹ ۵۹ جلسه شماره ۵۹ ۷۹ جلسه شماره ۷۹
۲۰ جلسه شماره ۲۰ ۴۰ جلسه شماره ۴۰ ۶۰ جلسه شماره ۶۰
جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره