دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult
دوره پنجم مجلس شورای ملی
پنجمین دورة قانونگذاری در تاریخ ٢٢ بهمن ماه ١٣٠٢ خورشیدی مطابق با ٥ رجب ١٣٤٢ افتتاح شد. در این دوره بود که سلطنت قاجاریه منحل شد و مجلس مؤسسان در ٢١ آذرماه همان سال سلطنت را به پهلوی داد. مجلس پنجم در تاریخ ٢٢ بهمن ١٣٠٤ خاتمه یافت.
ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ
۱ جلسه شماره ۱ ۶۵ جلسه شماره ۶۵ ۱۲۹ جلسه شماره ۱۲۹ ۱۹۳ جلسه شماره ۱۹۳
۲ جلسه شماره ۲ ۶۶ جلسه شماره ۶۶ ۱۳۰ جلسه شماره ۱۳۰ ۱۹۴ جلسه شماره ۱۹۴
۳ جلسه شماره ۳ ۶۷ جلسه شماره ۶۷ ۱۳۱ جلسه شماره ۱۳۱ ۱۹۵ جلسه شماره ۱۹۵
۴ جلسه شماره ۴ ۶۸ جلسه شماره ۶۸ ۱۳۲ جلسه شماره ۱۳۲ ۱۹۶ جلسه شماره ۱۹۶
۵ جلسه شماره ۵ ۶۹ جلسه شماره ۶۹ ۱۳۳ جلسه شماره ۱۳۳ ۱۹۷ جلسه شماره ۱۹۷
۶ جلسه شماره ۶ ۷۰ جلسه شماره ۷۰ ۱۳۴ جلسه شماره ۱۳۴ ۱۹۸ جلسه شماره ۱۹۸
۷ جلسه شماره ۷ ۷۱ جلسه شماره ۷۱ ۱۳۵ جلسه شماره ۱۳۵ ۱۹۹ جلسه شماره ۱۹۹
۸ جلسه شماره ۸ ۷۲ جلسه شماره ۷۲ ۱۳۶ جلسه شماره ۱۳۶ ۲۰۰ جلسه شماره ۲۰۰
۹ جلسه شماره ۹ ۷۳ جلسه شماره ۷۳ ۱۳۷ جلسه شماره ۱۳۷ ۲۰۱ جلسه شماره ۲۰۱
۱۰ جلسه شماره ۱۰ ۷۴ جلسه شماره ۷۴ ۱۳۸ جلسه شماره ۱۳۸ ۲۰۲ جلسه شماره ۲۰۲
۱۱ جلسه شماره ۱۱ ۷۵ جلسه شماره ۷۵ ۱۳۹ جلسه شماره ۱۳۹ ۲۰۳ جلسه شماره ۲۰۳
۱۲ جلسه شماره ۱۲ ۷۶ جلسه شماره ۷۶ ۱۴۰ جلسه شماره ۱۴۰ ۲۰۴ جلسه شماره ۲۰۴
۱۳ جلسه شماره ۱۳ ۷۷ جلسه شماره ۷۷ ۱۴۱ جلسه شماره ۱۴۱ ۲۰۵ جلسه شماره ۲۰۵
۱۴ جلسه شماره ۱۴ ۷۸ جلسه شماره ۷۸ ۱۴۲ جلسه شماره ۱۴۲ ۲۰۶ جلسه شماره ۲۰۶
۱۵ جلسه شماره ۱۵ ۷۹ جلسه شماره ۷۹ ۱۴۳ جلسه شماره ۱۴۳ ۲۰۷ جلسه شماره ۲۰۷
۱۶ جلسه شماره ۱۶ ۸۰ جلسه شماره ۸۰ ۱۴۴ جلسه شماره ۱۴۴ ۲۰۸ جلسه شماره ۲۰۸
۱۷ جلسه شماره ۱۷ ۸۱ جلسه شماره ۸۱ ۱۴۵ جلسه شماره ۱۴۵ ۲۰۹ جلسه شماره ۲۰۹
۱۸ جلسه شماره ۱۸ ۸۲ جلسه شماره ۸۲ ۱۴۶ جلسه شماره ۱۴۶ ۲۱۰ جلسه شماره ۲۱۰
۱۹ جلسه شماره ۱۹ ۸۳ جلسه شماره ۸۳ ۱۴۷ جلسه شماره ۱۴۷ ۲۱۱ جلسه شماره ۲۱۱
۲۰ جلسه شماره ۲۰ ۸۴ جلسه شماره ۸۴ ۱۴۸ جلسه شماره ۱۴۸ ۲۱۲ جلسه شماره ۲۱۲
۲۱ جلسه شماره ۲۱ ۸۵ جلسه شماره ۸۵ ۱۴۹ جلسه شماره ۱۴۹ ۲۱۳ جلسه شماره ۲۱۳
۲۲ جلسه شماره ۲۲ ۸۶ جلسه شماره ۸۶ ۱۵۰ جلسه شماره ۱۵۰ ۲۱۴ جلسه شماره ۲۱۴
۲۳ جلسه شماره ۲۳ ۸۷ جلسه شماره ۸۷ ۱۵۱ جلسه شماره ۱۵۱ ۲۱۵ جلسه شماره ۲۱۵
۲۴ جلسه شماره ۲۴ ۸۸ جلسه شماره ۸۸ ۱۵۲ جلسه شماره ۱۵۲ ۲۱۶ جلسه شماره ۲۱۶
۲۵ جلسه شماره ۲۵ ۸۹ جلسه شماره ۸۹ ۱۵۳ جلسه شماره ۱۵۳ ۲۱۷ جلسه شماره ۲۱۷
۲۶ جلسه شماره ۲۶ ۹۰ جلسه شماره ۹۰ ۱۵۴ جلسه شماره ۱۵۴ ۲۱۸ جلسه شماره ۲۱۸
۲۷ جلسه شماره ۲۷ ۹۱ جلسه شماره ۹۱ ۱۵۵ جلسه شماره ۱۵۵ ۲۱۹ جلسه شماره ۲۱۹
۲۸ جلسه شماره ۲۸ ۹۲ جلسه شماره ۹۲ ۱۵۶ جلسه شماره ۱۵۶ ۲۲۰ جلسه شماره ۲۲۰
۲۹ جلسه شماره ۲۹ ۹۳ جلسه شماره ۹۳ ۱۵۷ جلسه شماره ۱۵۷ ۲۲۱ جلسه شماره ۲۲۱
۳۰ جلسه شماره ۳۰ ۹۴ جلسه شماره ۹۴ ۱۵۸ جلسه شماره ۱۵۸ ۲۲۲ جلسه شماره ۲۲۲
۳۱ جلسه شماره ۳۱ ۹۵ جلسه شماره ۹۵ ۱۵۹ جلسه شماره ۱۵۹ ۲۲۳ جلسه شماره ۲۲۳
۳۲ جلسه شماره ۳۲ ۹۶ جلسه شماره ۹۶ ۱۶۰ جلسه شماره ۱۶۰ ۲۲۴ جلسه شماره ۲۲۴
۳۳ جلسه شماره ۳۳ ۹۷ جلسه شماره ۹۷ ۱۶۱ جلسه شماره ۱۶۱ ۲۲۵ جلسه شماره ۲۲۵
۳۴ جلسه شماره ۳۴ ۹۸ جلسه شماره ۹۸ ۱۶۲ جلسه شماره ۱۶۲ ۲۲۶ جلسه شماره ۲۲۶
۳۵ جلسه شماره ۳۵ ۹۹ جلسه شماره ۹۹ ۱۶۳ جلسه شماره ۱۶۳ ۲۲۷ جلسه شماره ۲۲۷
۳۶ جلسه شماره ۳۶ ۱۰۰ جلسه شماره ۱۰۰ ۱۶۴ جلسه شماره ۱۶۴ ۲۲۸ جلسه شماره ۲۲۸
۳۷ جلسه شماره ۳۷ ۱۰۱ جلسه شماره ۱۰۱ ۱۶۵ جلسه شماره ۱۶۵ ۲۲۹ جلسه شماره ۲۲۹
۳۸ جلسه شماره ۳۸ ۱۰۲ جلسه شماره ۱۰۲ ۱۶۶ جلسه شماره ۱۶۶ ۲۳۰ جلسه شماره ۲۳۰
۳۹ جلسه شماره ۳۹ ۱۰۳ جلسه شماره ۱۰۳ ۱۶۷ جلسه شماره ۱۶۷ ۲۳۱ جلسه شماره ۲۳۱
۴۰ جلسه شماره ۴۰ ۱۰۴ جلسه شماره ۱۰۴ ۱۶۸ جلسه شماره ۱۶۸ ۲۳۲ جلسه شماره ۲۳۲
۴۱ جلسه شماره ۴۱ ۱۰۵ جلسه شماره ۱۰۵ ۱۶۹ جلسه شماره ۱۶۹ ۲۳۳ جلسه شماره ۲۳۳
۴۲ جلسه شماره ۴۲ ۱۰۶ جلسه شماره ۱۰۶ ۱۷۰ جلسه شماره ۱۷۰ ۲۳۴ جلسه شماره ۲۳۴
۴۳ جلسه شماره ۴۳ ۱۰۷ جلسه شماره ۱۰۷ ۱۷۱ جلسه شماره ۱۷۱ ۲۳۵ جلسه شماره ۲۳۵
۴۴ جلسه شماره ۴۴ ۱۰۸ جلسه شماره ۱۰۸ ۱۷۲ جلسه شماره ۱۷۲ ۲۳۶ جلسه شماره ۲۳۶
۴۵ جلسه شماره ۴۵ ۱۰۹ جلسه شماره ۱۰۹ ۱۷۳ جلسه شماره ۱۷۳ ۲۳۷ جلسه شماره ۲۳۷
۴۶ جلسه شماره ۴۶ ۱۱۰ جلسه شماره ۱۱۰ ۱۷۴ جلسه شماره ۱۷۴ ۲۳۸ جلسه شماره ۲۳۸
۴۷ جلسه شماره ۴۷ ۱۱۱ جلسه شماره ۱۱۱ ۱۷۵ جلسه شماره ۱۷۵ ۲۳۹ جلسه شماره ۲۳۹
۴۸ جلسه شماره ۴۸ ۱۱۲ جلسه شماره ۱۱۲ ۱۷۶ جلسه شماره ۱۷۶ ۲۴۰ جلسه شماره ۲۴۰
۴۹ جلسه شماره ۴۹ ۱۱۳ جلسه شماره ۱۱۳ ۱۷۷ جلسه شماره ۱۷۷ ۲۴۱ جلسه شماره ۲۴۱
۵۰ جلسه شماره ۵۰ ۱۱۴ جلسه شماره ۱۱۴ ۱۷۸ جلسه شماره ۱۷۸ ۲۴۲ جلسه شماره ۲۴۲
۵۱ جلسه شماره ۵۱ ۱۱۵ جلسه شماره ۱۱۵ ۱۷۹ جلسه شماره ۱۷۹ ۲۴۳ جلسه شماره ۲۴۳
۵۲ جلسه شماره ۵۲ ۱۱۶ جلسه شماره ۱۱۶ ۱۸۰ جلسه شماره ۱۸۰ ۲۴۴ جلسه شماره ۲۴۴
۵۳ جلسه شماره ۵۳ ۱۱۷ جلسه شماره ۱۱۷ ۱۸۱ جلسه شماره ۱۸۱ ۲۴۵ جلسه شماره ۲۴۵
۵۴ جلسه شماره ۵۴ ۱۱۸ جلسه شماره ۱۱۸ ۱۸۲ جلسه شماره ۱۸۲ ۲۴۶ جلسه شماره ۲۴۶
۵۵ جلسه شماره ۵۵ ۱۱۹ جلسه شماره ۱۱۹ ۱۸۳ جلسه شماره ۱۸۳ ۲۴۷ جلسه شماره ۲۴۷
۵۶ جلسه شماره ۵۶ ۱۲۰ جلسه شماره ۱۲۰ ۱۸۴ جلسه شماره ۱۸۴ ۲۴۸ جلسه شماره ۲۴۸
۵۷ جلسه شماره ۵۷ ۱۲۱ جلسه شماره ۱۲۱ ۱۸۵ جلسه شماره ۱۸۵ ۲۴۹ جلسه شماره ۲۴۹
۵۸ جلسه شماره ۵۸ ۱۲۲ جلسه شماره ۱۲۲ ۱۸۶ جلسه شماره ۱۸۶ ۲۵۰ جلسه شماره ۲۵۰
۵۹ جلسه شماره ۵۹ ۱۲۳ جلسه شماره ۱۲۳ ۱۸۷ جلسه شماره ۱۸۷ ۲۵۱ جلسه شماره ۲۵۱
۶۰ جلسه شماره ۶۰ ۱۲۴ جلسه شماره ۱۲۴ ۱۸۸ جلسه شماره ۱۸۸ ۲۵۲ جلسه شماره ۲۵۲
۶۱ جلسه شماره ۶۱ ۱۲۵ جلسه شماره ۱۲۵ ۱۸۹ جلسه شماره ۱۸۹ ۲۵۳ جلسه شماره ۲۵۳
۶۲ جلسه شماره ۶۲ ۱۲۶ جلسه شماره ۱۲۶ ۱۹۰ جلسه شماره ۱۹۰
۶۳ جلسه شماره ۶۳ ۱۲۷ جلسه شماره ۱۲۷ ۱۹۱ جلسه شماره ۱۹۱
۶۴ جلسه شماره ۶۴ ۱۲۸ جلسه شماره ۱۲۸ ۱۹۲ جلسه شماره ۱۹۲
جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره