دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult
دوره ششم مجلس شورای ملی
‌دورة ششم قانونگذاری در تاریخ ١٩ تیرماه ١٣٠٥ خورشیدی مطابق ٣٠ ذیحجة ١٣٤٤ توسط رضا شاه افتتاح و در تاریخ ٢٢ مرداد ماه ١٣٠٧ (٢٦ صفر ١٣٤٧) پایان یافت. در این دوره مجموعاً ٢٧٦ جلسه تشکیل شد.
ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ
۱ جلسه شماره ۱ ۷۰ جلسه شماره ۷۰ ۱۳۹ جلسه شماره ۱۳۹ ۲۰۸ جلسه شماره ۲۰۸
۲ جلسه شماره ۲ ۷۱ جلسه شماره ۷۱ ۱۴۰ جلسه شماره ۱۴۰ ۲۰۹ جلسه شماره ۲۰۹
۳ جلسه شماره ۳ ۷۲ جلسه شماره ۷۲ ۱۴۱ جلسه شماره ۱۴۱ ۲۱۰ جلسه شماره ۲۱۰
۴ جلسه شماره ۴ ۷۳ جلسه شماره ۷۳ ۱۴۲ جلسه شماره ۱۴۲ ۲۱۱ جلسه شماره ۲۱۱
۵ جلسه شماره ۵ ۷۴ جلسه شماره ۷۴ ۱۴۳ جلسه شماره ۱۴۳ ۲۱۲ جلسه شماره ۲۱۲
۶ جلسه شماره ۶ ۷۵ جلسه شماره ۷۵ ۱۴۴ جلسه شماره ۱۴۴ ۲۱۳ جلسه شماره ۲۱۳
۷ جلسه شماره ۷ ۷۶ جلسه شماره ۷۶ ۱۴۵ جلسه شماره ۱۴۵ ۲۱۴ جلسه شماره ۲۱۴
۸ جلسه شماره ۸ ۷۷ جلسه شماره ۷۷ ۱۴۶ جلسه شماره ۱۴۶ ۲۱۵ جلسه شماره ۲۱۵
۹ جلسه شماره ۹ ۷۸ جلسه شماره ۷۸ ۱۴۷ جلسه شماره ۱۴۷ ۲۱۶ جلسه شماره ۲۱۶
۱۰ جلسه شماره ۱۰ ۷۹ جلسه شماره ۷۹ ۱۴۸ جلسه شماره ۱۴۸ ۲۱۷ جلسه شماره ۲۱۷
۱۱ جلسه شماره ۱۱ ۸۰ جلسه شماره ۸۰ ۱۴۹ جلسه شماره ۱۴۹ ۲۱۸ جلسه شماره ۲۱۸
۱۲ جلسه شماره ۱۲ ۸۱ جلسه شماره ۸۱ ۱۵۰ جلسه شماره ۱۵۰ ۲۱۹ جلسه شماره ۲۱۹
۱۳ جلسه شماره ۱۳ ۸۲ جلسه شماره ۸۲ ۱۵۱ جلسه شماره ۱۵۱ ۲۲۰ جلسه شماره ۲۲۰
۱۴ جلسه شماره ۱۴ ۸۳ جلسه شماره ۸۳ ۱۵۲ جلسه شماره ۱۵۲ ۲۲۱ جلسه شماره ۲۲۱
۱۵ جلسه شماره ۱۵ ۸۴ جلسه شماره ۸۴ ۱۵۳ جلسه شماره ۱۵۳ ۲۲۲ جلسه شماره ۲۲۲
۱۶ جلسه شماره ۱۶ ۸۵ جلسه شماره ۸۵ ۱۵۴ جلسه شماره ۱۵۴ ۲۲۳ جلسه شماره ۲۲۳
۱۷ جلسه شماره ۱۷ ۸۶ جلسه شماره ۸۶ ۱۵۵ جلسه شماره ۱۵۵ ۲۲۴ جلسه شماره ۲۲۴
۱۸ جلسه شماره ۱۸ ۸۷ جلسه شماره ۸۷ ۱۵۶ جلسه شماره ۱۵۶ ۲۲۵ جلسه شماره ۲۲۵
۱۹ جلسه شماره ۱۹ ۸۸ جلسه شماره ۸۸ ۱۵۷ جلسه شماره ۱۵۷ ۲۲۶ جلسه شماره ۲۲۶
۲۰ جلسه شماره ۲۰ ۸۹ جلسه شماره ۸۹ ۱۵۸ جلسه شماره ۱۵۸ ۲۲۷ جلسه شماره ۲۲۷
۲۱ جلسه شماره ۲۱ ۹۰ جلسه شماره ۹۰ ۱۵۹ جلسه شماره ۱۵۹ ۲۲۸ جلسه شماره ۲۲۸
۲۲ جلسه شماره ۲۲ ۹۱ جلسه شماره ۹۱ ۱۶۰ جلسه شماره ۱۶۰ ۲۲۹ جلسه شماره ۲۲۹
۲۳ جلسه شماره ۲۳ ۹۲ جلسه شماره ۹۲ ۱۶۱ جلسه شماره ۱۶۱ ۲۳۰ جلسه شماره ۲۳۰
۲۴ جلسه شماره ۲۴ ۹۳ جلسه شماره ۹۳ ۱۶۲ جلسه شماره ۱۶۲ ۲۳۱ جلسه شماره ۲۳۱
۲۵ جلسه شماره ۲۵ ۹۴ جلسه شماره ۹۴ ۱۶۳ جلسه شماره ۱۶۳ ۲۳۲ جلسه شماره ۲۳۲
۲۶ جلسه شماره ۲۶ ۹۵ جلسه شماره ۹۵ ۱۶۴ جلسه شماره ۱۶۴ ۲۳۳ جلسه شماره ۲۳۳
۲۷ جلسه شماره ۲۷ ۹۶ جلسه شماره ۹۶ ۱۶۵ جلسه شماره ۱۶۵ ۲۳۴ جلسه شماره ۲۳۴
۲۸ جلسه شماره ۲۸ ۹۷ جلسه شماره ۹۷ ۱۶۶ جلسه شماره ۱۶۶ ۲۳۵ جلسه شماره ۲۳۵
۲۹ جلسه شماره ۲۹ ۹۸ جلسه شماره ۹۸ ۱۶۷ جلسه شماره ۱۶۷ ۲۳۶ جلسه شماره ۲۳۶
۳۰ جلسه شماره ۳۰ ۹۹ جلسه شماره ۹۹ ۱۶۸ جلسه شماره ۱۶۸ ۲۳۷ جلسه شماره ۲۳۷
۳۱ جلسه شماره ۳۱ ۱۰۰ جلسه شماره ۱۰۰ ۱۶۹ جلسه شماره ۱۶۹ ۲۳۸ جلسه شماره ۲۳۸
۳۲ جلسه شماره ۳۲ ۱۰۱ جلسه شماره ۱۰۱ ۱۷۰ جلسه شماره ۱۷۰ ۲۳۹ جلسه شماره ۲۳۹
۳۳ جلسه شماره ۳۳ ۱۰۲ جلسه شماره ۱۰۲ ۱۷۱ جلسه شماره ۱۷۱ ۲۴۰ جلسه شماره ۲۴۰
۳۴ جلسه شماره ۳۴ ۱۰۳ جلسه شماره ۱۰۳ ۱۷۲ جلسه شماره ۱۷۲ ۲۴۱ جلسه شماره ۲۴۱
۳۵ جلسه شماره ۳۵ ۱۰۴ جلسه شماره ۱۰۴ ۱۷۳ جلسه شماره ۱۷۳ ۲۴۲ جلسه شماره ۲۴۲
۳۶ جلسه شماره ۳۶ ۱۰۵ جلسه شماره ۱۰۵ ۱۷۴ جلسه شماره ۱۷۴ ۲۴۳ جلسه شماره ۲۴۳
۳۷ جلسه شماره ۳۷ ۱۰۶ جلسه شماره ۱۰۶ ۱۷۵ جلسه شماره ۱۷۵ ۲۴۴ جلسه شماره ۲۴۴
۳۸ جلسه شماره ۳۸ ۱۰۷ جلسه شماره ۱۰۷ ۱۷۶ جلسه شماره ۱۷۶ ۲۴۵ جلسه شماره ۲۴۵
۳۹ جلسه شماره ۳۹ ۱۰۸ جلسه شماره ۱۰۸ ۱۷۷ جلسه شماره ۱۷۷ ۲۴۶ جلسه شماره ۲۴۶
۴۰ جلسه شماره ۴۰ ۱۰۹ جلسه شماره ۱۰۹ ۱۷۸ جلسه شماره ۱۷۸ ۲۴۷ جلسه شماره ۲۴۷
۴۱ جلسه شماره ۴۱ ۱۱۰ جلسه شماره ۱۱۰ ۱۷۹ جلسه شماره ۱۷۹ ۲۴۸ جلسه شماره ۲۴۸
۴۲ جلسه شماره ۴۲ ۱۱۱ جلسه شماره ۱۱۱ ۱۸۰ جلسه شماره ۱۸۰ ۲۴۹ جلسه شماره ۲۴۹
۴۳ جلسه شماره ۴۳ ۱۱۲ جلسه شماره ۱۱۲ ۱۸۱ جلسه شماره ۱۸۱ ۲۵۰ جلسه شماره ۲۵۰
۴۴ جلسه شماره ۴۴ ۱۱۳ جلسه شماره ۱۱۳ ۱۸۲ جلسه شماره ۱۸۲ ۲۵۱ جلسه شماره ۲۵۱
۴۵ جلسه شماره ۴۵ ۱۱۴ جلسه شماره ۱۱۴ ۱۸۳ جلسه شماره ۱۸۳ ۲۵۲ جلسه شماره ۲۵۲
۴۶ جلسه شماره ۴۶ ۱۱۵ جلسه شماره ۱۱۵ ۱۸۴ جلسه شماره ۱۸۴ ۲۵۳ جلسه شماره ۲۵۳
۴۷ جلسه شماره ۴۷ ۱۱۶ جلسه شماره ۱۱۶ ۱۸۵ جلسه شماره ۱۸۵ ۲۵۴ جلسه شماره ۲۵۴
۴۸ جلسه شماره ۴۸ ۱۱۷ جلسه شماره ۱۱۷ ۱۸۶ جلسه شماره ۱۸۶ ۲۵۵ جلسه شماره ۲۵۵
۴۹ جلسه شماره ۴۹ ۱۱۸ جلسه شماره ۱۱۸ ۱۸۷ جلسه شماره ۱۸۷ ۲۵۶ جلسه شماره ۲۵۶
۵۰ جلسه شماره ۵۰ ۱۱۹ جلسه شماره ۱۱۹ ۱۸۸ جلسه شماره ۱۸۸ ۲۵۷ جلسه شماره ۲۵۷
۵۱ جلسه شماره ۵۱ ۱۲۰ جلسه شماره ۱۲۰ ۱۸۹ جلسه شماره ۱۸۹ ۲۵۸ جلسه شماره ۲۵۸
۵۲ جلسه شماره ۵۲ ۱۲۱ جلسه شماره ۱۲۱ ۱۹۰ جلسه شماره ۱۹۰ ۲۵۹ جلسه شماره ۲۵۹
۵۳ جلسه شماره ۵۳ ۱۲۲ جلسه شماره ۱۲۲ ۱۹۱ جلسه شماره ۱۹۱ ۲۶۰ جلسه شماره ۲۶۰
۵۴ جلسه شماره ۵۴ ۱۲۳ جلسه شماره ۱۲۳ ۱۹۲ جلسه شماره ۱۹۲ ۲۶۱ جلسه شماره ۲۶۱
۵۵ جلسه شماره ۵۵ ۱۲۴ جلسه شماره ۱۲۴ ۱۹۳ جلسه شماره ۱۹۳ ۲۶۲ جلسه شماره ۲۶۲
۵۶ جلسه شماره ۵۶ ۱۲۵ جلسه شماره ۱۲۵ ۱۹۴ جلسه شماره ۱۹۴ ۲۶۳ جلسه شماره ۲۶۳
۵۷ جلسه شماره ۵۷ ۱۲۶ جلسه شماره ۱۲۶ ۱۹۵ جلسه شماره ۱۹۵ ۲۶۴ جلسه شماره ۲۶۴
۵۸ جلسه شماره ۵۸ ۱۲۷ جلسه شماره ۱۲۷ ۱۹۶ جلسه شماره ۱۹۶ ۲۶۵ جلسه شماره ۲۶۵
۵۹ جلسه شماره ۵۹ ۱۲۸ جلسه شماره ۱۲۸ ۱۹۷ جلسه شماره ۱۹۷ ۲۶۶ جلسه شماره ۲۶۶
۶۰ جلسه شماره ۶۰ ۱۲۹ جلسه شماره ۱۲۹ ۱۹۸ جلسه شماره ۱۹۸ ۲۶۷ جلسه شماره ۲۶۷
۶۱ جلسه شماره ۶۱ ۱۳۰ جلسه شماره ۱۳۰ ۱۹۹ جلسه شماره ۱۹۹ ۲۶۸ جلسه شماره ۲۶۸
۶۲ جلسه شماره ۶۲ ۱۳۱ جلسه شماره ۱۳۱ ۲۰۰ جلسه شماره ۲۰۰ ۲۶۹ جلسه شماره ۲۶۹
۶۳ جلسه شماره ۶۳ ۱۳۲ جلسه شماره ۱۳۲ ۲۰۱ جلسه شماره ۲۰۱ ۲۷۰ جلسه شماره ۲۷۰
۶۴ جلسه شماره ۶۴ ۱۳۳ جلسه شماره ۱۳۳ ۲۰۲ جلسه شماره ۲۰۲ ۲۷۱ جلسه شماره ۲۷۱
۶۵ جلسه شماره ۶۵ ۱۳۴ جلسه شماره ۱۳۴ ۲۰۳ جلسه شماره ۲۰۳ ۲۷۲ جلسه شماره ۲۷۲
۶۶ جلسه شماره ۶۶ ۱۳۵ جلسه شماره ۱۳۵ ۲۰۴ جلسه شماره ۲۰۴ ۲۷۳ جلسه شماره ۲۷۳
۶۷ جلسه شماره ۶۷ ۱۳۶ جلسه شماره ۱۳۶ ۲۰۵ جلسه شماره ۲۰۵ ۲۷۴ جلسه شماره ۲۷۴
۶۸ جلسه شماره ۶۸ ۱۳۷ جلسه شماره ۱۳۷ ۲۰۶ جلسه شماره ۲۰۶ ۲۷۵ جلسه شماره ۲۷۵
۶۹ جلسه شماره ۶۹ ۱۳۸ جلسه شماره ۱۳۸ ۲۰۷ جلسه شماره ۲۰۷
جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره