یکشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۲۰ روز پیش


 
banner defult
دوره یازدهم مجلس شورای ملی
‌یازدهمین دوره در ٢٠ شهریورماه ١٣١٦ خورشیدی مطابق با ٥ رجب ١٣٥٦ افتتاح و در تاریخ ٢٧ شهریور ماه ١٣١٨ (٤ شعبان ١٣٥٨) پایان یافت.
ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ
۱ جلسه شماره ۱ ۲۹ جلسه شماره ۲۹ ۵۷ جلسه شماره ۵۷ ۸۵ جلسه شماره ۸۵
۲ جلسه شماره ۲ ۳۰ جلسه شماره ۳۰ ۵۸ جلسه شماره ۵۸ ۸۶ جلسه شماره ۸۶
۳ جلسه شماره ۳ ۳۱ جلسه شماره ۳۱ ۵۹ جلسه شماره ۵۹ ۸۷ جلسه شماره ۸۷
۴ جلسه شماره ۴ ۳۲ جلسه شماره ۳۲ ۶۰ جلسه شماره ۶۰ ۸۸ جلسه شماره ۸۸
۵ جلسه شماره ۵ ۳۳ جلسه شماره ۳۳ ۶۱ جلسه شماره ۶۱ ۸۹ جلسه شماره ۸۹
۶ جلسه شماره ۶ ۳۴ جلسه شماره ۳۴ ۶۲ جلسه شماره ۶۲ ۹۰ جلسه شماره ۹۰
۷ جلسه شماره ۷ ۳۵ جلسه شماره ۳۵ ۶۳ جلسه شماره ۶۳ ۹۱ جلسه شماره ۹۱
۸ جلسه شماره ۸ ۳۶ جلسه شماره ۳۶ ۶۴ جلسه شماره ۶۴ ۹۲ جلسه شماره ۹۲
۹ جلسه شماره ۹ ۳۷ جلسه شماره ۳۷ ۶۵ جلسه شماره ۶۵ ۹۳ جلسه شماره ۹۳
۱۰ جلسه شماره ۱۰ ۳۸ جلسه شماره ۳۸ ۶۶ جلسه شماره ۶۶ ۹۴ جلسه شماره ۹۴
۱۱ جلسه شماره ۱۱ ۳۹ جلسه شماره ۳۹ ۶۷ جلسه شماره ۶۷ ۹۵ جلسه شماره ۹۵
۱۲ جلسه شماره ۱۲ ۴۰ جلسه شماره ۴۰ ۶۸ جلسه شماره ۶۸ ۹۶ جلسه شماره ۹۶
۱۳ جلسه شماره ۱۳ ۴۱ جلسه شماره ۴۱ ۶۹ جلسه شماره ۶۹ ۹۷ جلسه شماره ۹۷
۱۴ جلسه شماره ۱۴ ۴۲ جلسه شماره ۴۲ ۷۰ جلسه شماره ۷۰ ۹۸ جلسه شماره ۹۸
۱۵ جلسه شماره ۱۵ ۴۳ جلسه شماره ۴۳ ۷۱ جلسه شماره ۷۱ ۹۹ جلسه شماره ۹۹
۱۶ جلسه شماره ۱۶ ۴۴ جلسه شماره ۴۴ ۷۲ جلسه شماره ۷۲ ۱۰۰ جلسه شماره ۱۰۰
۱۷ جلسه شماره ۱۷ ۴۵ جلسه شماره ۴۵ ۷۳ جلسه شماره ۷۳ ۱۰۱ جلسه شماره ۱۰۱
۱۸ جلسه شماره ۱۸ ۴۶ جلسه شماره ۴۶ ۷۴ جلسه شماره ۷۴ ۱۰۲ جلسه شماره ۱۰۲
۱۹ جلسه شماره ۱۹ ۴۷ جلسه شماره ۴۷ ۷۵ جلسه شماره ۷۵ ۱۰۳ جلسه شماره ۱۰۳
۲۰ جلسه شماره ۲۰ ۴۸ جلسه شماره ۴۸ ۷۶ جلسه شماره ۷۶ ۱۰۴ جلسه شماره ۱۰۴
۲۱ جلسه شماره ۲۱ ۴۹ جلسه شماره ۴۹ ۷۷ جلسه شماره ۷۷ ۱۰۵ جلسه شماره ۱۰۵
۲۲ جلسه شماره ۲۲ ۵۰ جلسه شماره ۵۰ ۷۸ جلسه شماره ۷۸ ۱۰۶ جلسه شماره ۱۰۶
۲۳ جلسه شماره ۲۳ ۵۱ جلسه شماره ۵۱ ۷۹ جلسه شماره ۷۹ ۱۰۷ جلسه شماره ۱۰۷
۲۴ جلسه شماره ۲۴ ۵۲ جلسه شماره ۵۲ ۸۰ جلسه شماره ۸۰ ۱۰۸ جلسه شماره ۱۰۸
۲۵ جلسه شماره ۲۵ ۵۳ جلسه شماره ۵۳ ۸۱ جلسه شماره ۸۱ ۱۰۹ جلسه شماره ۱۰۹
۲۶ جلسه شماره ۲۶ ۵۴ جلسه شماره ۵۴ ۸۲ جلسه شماره ۸۲ ۱۱۰ جلسه شماره ۱۱۰
۲۷ جلسه شماره ۲۷ ۵۵ جلسه شماره ۵۵ ۸۳ جلسه شماره ۸۳
۲۸ جلسه شماره ۲۸ ۵۶ جلسه شماره ۵۶ ۸۴ جلسه شماره ۸۴
جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره