یکشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۲۰ روز پیش


 
banner defult
دوره دوازدهم مجلس شورای ملی
‌دوازدهمین دورة قانونگذاری در تاریخ ٣ آبان ١٣١٨ خورشیدی مطابق با ٢١ رمضان ١٣٥٨ افتتاح شد و در ٩ آبان ١٣٢٠ (٩ شوال ١٣٦٠) خاتمه یافت. در شهریور همین سال بود که ایران به اشغال نیروهای متفقین درآمد و رضا شاه از سوی انگلیسی ها وادار به استعفا گردید و سلطنت به پسرش محمدرضا واگذار شد.
ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ
۱ جلسه شماره ۱ ۳۵ جلسه شماره ۳۵ ۶۹ جلسه شماره ۶۹ ۱۰۳ جلسه شماره ۱۰۳
۲ جلسه شماره ۲ ۳۶ جلسه شماره ۳۶ ۷۰ جلسه شماره ۷۰ ۱۰۴ جلسه شماره ۱۰۴
۳ جلسه شماره ۳ ۳۷ جلسه شماره ۳۷ ۷۱ جلسه شماره ۷۱ ۱۰۵ جلسه شماره ۱۰۵
۴ جلسه شماره ۴ ۳۸ جلسه شماره ۳۸ ۷۲ جلسه شماره ۷۲ ۱۰۶ جلسه شماره ۱۰۶
۵ جلسه شماره ۵ ۳۹ جلسه شماره ۳۹ ۷۳ جلسه شماره ۷۳ ۱۰۷ جلسه شماره ۱۰۷
۶ جلسه شماره ۶ ۴۰ جلسه شماره ۴۰ ۷۴ جلسه شماره ۷۴ ۱۰۸ جلسه شماره ۱۰۸
۷ جلسه شماره ۷ ۴۱ جلسه شماره ۴۱ ۷۵ جلسه شماره ۷۵ ۱۰۹ جلسه شماره ۱۰۹
۸ جلسه شماره ۸ ۴۲ جلسه شماره ۴۲ ۷۶ جلسه شماره ۷۶ ۱۱۰ جلسه شماره ۱۱۰
۹ جلسه شماره ۹ ۴۳ جلسه شماره ۴۳ ۷۷ جلسه شماره ۷۷ ۱۱۱ جلسه شماره ۱۱۱
۱۰ جلسه شماره ۱۰ ۴۴ جلسه شماره ۴۴ ۷۸ جلسه شماره ۷۸ ۱۱۲ جلسه شماره ۱۱۲
۱۱ جلسه شماره ۱۱ ۴۵ جلسه شماره ۴۵ ۷۹ جلسه شماره ۷۹ ۱۱۳ جلسه شماره ۱۱۳
۱۲ جلسه شماره ۱۲ ۴۶ جلسه شماره ۴۶ ۸۰ جلسه شماره ۸۰ ۱۱۴ جلسه شماره ۱۱۴
۱۳ جلسه شماره ۱۳ ۴۷ جلسه شماره ۴۷ ۸۱ جلسه شماره ۸۱ ۱۱۵ جلسه شماره ۱۱۵
۱۴ جلسه شماره ۱۴ ۴۸ جلسه شماره ۴۸ ۸۲ جلسه شماره ۸۲ ۱۱۶ جلسه شماره ۱۱۶
۱۵ جلسه شماره ۱۵ ۴۹ جلسه شماره ۴۹ ۸۳ جلسه شماره ۸۳ ۱۱۷ جلسه شماره ۱۱۷
۱۶ جلسه شماره ۱۶ ۵۰ جلسه شماره ۵۰ ۸۴ جلسه شماره ۸۴ ۱۱۸ جلسه شماره ۱۱۸
۱۷ جلسه شماره ۱۷ ۵۱ جلسه شماره ۵۱ ۸۵ جلسه شماره ۸۵ ۱۱۹ جلسه شماره ۱۱۹
۱۸ جلسه شماره ۱۸ ۵۲ جلسه شماره ۵۲ ۸۶ جلسه شماره ۸۶ ۱۲۰ جلسه شماره ۱۲۰
۱۹ جلسه شماره ۱۹ ۵۳ جلسه شماره ۵۳ ۸۷ جلسه شماره ۸۷ ۱۲۱ جلسه شماره ۱۲۱
۲۰ جلسه شماره ۲۰ ۵۴ جلسه شماره ۵۴ ۸۸ جلسه شماره ۸۸ ۱۲۲ جلسه شماره ۱۲۲
۲۱ جلسه شماره ۲۱ ۵۵ جلسه شماره ۵۵ ۸۹ جلسه شماره ۸۹ ۱۲۳ جلسه شماره ۱۲۳
۲۲ جلسه شماره ۲۲ ۵۶ جلسه شماره ۵۶ ۹۰ جلسه شماره ۹۰ ۱۲۴ جلسه شماره ۱۲۴
۲۳ جلسه شماره ۲۳ ۵۷ جلسه شماره ۵۷ ۹۱ جلسه شماره ۹۱ ۱۲۵ جلسه شماره ۱۲۵
۲۴ جلسه شماره ۲۴ ۵۸ جلسه شماره ۵۸ ۹۲ جلسه شماره ۹۲ ۱۲۶ جلسه شماره ۱۲۶
۲۵ جلسه شماره ۲۵ ۵۹ جلسه شماره ۵۹ ۹۳ جلسه شماره ۹۳ ۱۲۷ جلسه شماره ۱۲۷
۲۶ جلسه شماره ۲۶ ۶۰ جلسه شماره ۶۰ ۹۴ جلسه شماره ۹۴ ۱۲۸ جلسه شماره ۱۲۸
۲۷ جلسه شماره ۲۷ ۶۱ جلسه شماره ۶۱ ۹۵ جلسه شماره ۹۵ ۱۲۹ جلسه شماره ۱۲۹
۲۸ جلسه شماره ۲۸ ۶۲ جلسه شماره ۶۲ ۹۶ جلسه شماره ۹۶ ۱۳۰ جلسه شماره ۱۳۰
۲۹ جلسه شماره ۲۹ ۶۳ جلسه شماره ۶۳ ۹۷ جلسه شماره ۹۷ ۱۳۱ جلسه شماره ۱۳۱
۳۰ جلسه شماره ۳۰ ۶۴ جلسه شماره ۶۴ ۹۸ جلسه شماره ۹۸ ۱۳۲ جلسه شماره ۱۳۲
۳۱ جلسه شماره ۳۱ ۶۵ جلسه شماره ۶۵ ۹۹ جلسه شماره ۹۹ ۱۳۳ جلسه شماره ۱۳۳
۳۲ جلسه شماره ۳۲ ۶۶ جلسه شماره ۶۶ ۱۰۰ جلسه شماره ۱۰۰
۳۳ جلسه شماره ۳۳ ۶۷ جلسه شماره ۶۷ ۱۰۱ جلسه شماره ۱۰۱
۳۴ جلسه شماره ۳۴ ۶۸ جلسه شماره ۶۸ ۱۰۲ جلسه شماره ۱۰۲
جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره