دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult
دوره چهاردهم مجلس شورای ملی
‌چهاردهمین دورة قانونگذاری در تاریخ ٦ اسفند ماه ١٣٢٢ خورشیدی مطابق با اول ربیع‌الاول ١٣٦٣ هـجری قمری افتتاح گردید. در این مجلس برای نخستین بار پس از تکراری بودن ادوار، تعداد ٨٠٠ کاندیدا بر سر ١٣٦ کرسی مجلس با هم رقابت کردند. این دوره در ٢١ اسفند ١٣٢٤ (٧ ربیع‌الثانی ١٣٦٥) خاتمه یافت.
ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ
۱ جلسه شماره ۱ ۵۰ جلسه شماره ۵۰ ۹۹ جلسه شماره ۹۹ ۱۴۸ جلسه شماره ۱۴۸
۲ جلسه شماره ۲ ۵۱ جلسه شماره ۵۱ ۱۰۰ جلسه شماره ۱۰۰ ۱۴۹ جلسه شماره ۱۴۹
۳ جلسه شماره ۳ ۵۲ جلسه شماره ۵۲ ۱۰۱ جلسه شماره ۱۰۱ ۱۵۰ جلسه شماره ۱۵۰
۴ جلسه شماره ۴ ۵۳ جلسه شماره ۵۳ ۱۰۲ جلسه شماره ۱۰۲ ۱۵۱ جلسه شماره ۱۵۱
۵ جلسه شماره ۵ ۵۴ جلسه شماره ۵۴ ۱۰۳ جلسه شماره ۱۰۳ ۱۵۲ جلسه شماره ۱۵۲
۶ جلسه شماره ۶ ۵۵ جلسه شماره ۵۵ ۱۰۴ جلسه شماره ۱۰۴ ۱۵۳ جلسه شماره ۱۵۳
۷ جلسه شماره ۷ ۵۶ جلسه شماره ۵۶ ۱۰۵ جلسه شماره ۱۰۵ ۱۵۴ جلسه شماره ۱۵۴
۸ جلسه شماره ۸ ۵۷ جلسه شماره ۵۷ ۱۰۶ جلسه شماره ۱۰۶ ۱۵۵ جلسه شماره ۱۵۵
۹ جلسه شماره ۹ ۵۸ جلسه شماره ۵۸ ۱۰۷ جلسه شماره ۱۰۷ ۱۵۶ جلسه شماره ۱۵۶
۱۰ جلسه شماره ۱۰ ۵۹ جلسه شماره ۵۹ ۱۰۸ جلسه شماره ۱۰۸ ۱۵۷ جلسه شماره ۱۵۷
۱۱ جلسه شماره ۱۱ ۶۰ جلسه شماره ۶۰ ۱۰۹ جلسه شماره ۱۰۹ ۱۵۸ جلسه شماره ۱۵۸
۱۲ جلسه شماره ۱۲ ۶۱ جلسه شماره ۶۱ ۱۱۰ جلسه شماره ۱۱۰ ۱۵۹ جلسه شماره ۱۵۹
۱۳ جلسه شماره ۱۳ ۶۲ جلسه شماره ۶۲ ۱۱۱ جلسه شماره ۱۱۱ ۱۶۰ جلسه شماره ۱۶۰
۱۴ جلسه شماره ۱۴ ۶۳ جلسه شماره ۶۳ ۱۱۲ جلسه شماره ۱۱۲ ۱۶۱ جلسه شماره ۱۶۱
۱۵ جلسه شماره ۱۵ ۶۴ جلسه شماره ۶۴ ۱۱۳ جلسه شماره ۱۱۳ ۱۶۲ جلسه شماره ۱۶۲
۱۶ جلسه شماره ۱۶ ۶۵ جلسه شماره ۶۵ ۱۱۴ جلسه شماره ۱۱۴ ۱۶۳ جلسه شماره ۱۶۳
۱۷ جلسه شماره ۱۷ ۶۶ جلسه شماره ۶۶ ۱۱۵ جلسه شماره ۱۱۵ ۱۶۴ جلسه شماره ۱۶۴
۱۸ جلسه شماره ۱۸ ۶۷ جلسه شماره ۶۷ ۱۱۶ جلسه شماره ۱۱۶ ۱۶۵ جلسه شماره ۱۶۵
۱۹ جلسه شماره ۱۹ ۶۸ جلسه شماره ۶۸ ۱۱۷ جلسه شماره ۱۱۷ ۱۶۶ جلسه شماره ۱۶۶
۲۰ جلسه شماره ۲۰ ۶۹ جلسه شماره ۶۹ ۱۱۸ جلسه شماره ۱۱۸ ۱۶۷ جلسه شماره ۱۶۷
۲۱ جلسه شماره ۲۱ ۷۰ جلسه شماره ۷۰ ۱۱۹ جلسه شماره ۱۱۹ ۱۶۸ جلسه شماره ۱۶۸
۲۲ جلسه شماره ۲۲ ۷۱ جلسه شماره ۷۱ ۱۲۰ جلسه شماره ۱۲۰ ۱۶۹ جلسه شماره ۱۶۹
۲۳ جلسه شماره ۲۳ ۷۲ جلسه شماره ۷۲ ۱۲۱ جلسه شماره ۱۲۱ ۱۷۰ جلسه شماره ۱۷۰
۲۴ جلسه شماره ۲۴ ۷۳ جلسه شماره ۷۳ ۱۲۲ جلسه شماره ۱۲۲ ۱۷۱ جلسه شماره ۱۷۱
۲۵ جلسه شماره ۲۵ ۷۴ جلسه شماره ۷۴ ۱۲۳ جلسه شماره ۱۲۳ ۱۷۲ جلسه شماره ۱۷۲
۲۶ جلسه شماره ۲۶ ۷۵ جلسه شماره ۷۵ ۱۲۴ جلسه شماره ۱۲۴ ۱۷۳ جلسه شماره ۱۷۳
۲۷ جلسه شماره ۲۷ ۷۶ جلسه شماره ۷۶ ۱۲۵ جلسه شماره ۱۲۵ ۱۷۴ جلسه شماره ۱۷۴
۲۸ جلسه شماره ۲۸ ۷۷ جلسه شماره ۷۷ ۱۲۶ جلسه شماره ۱۲۶ ۱۷۵ جلسه شماره ۱۷۵
۲۹ جلسه شماره ۲۹ ۷۸ جلسه شماره ۷۸ ۱۲۷ جلسه شماره ۱۲۷ ۱۷۶ جلسه شماره ۱۷۶
۳۰ جلسه شماره ۳۰ ۷۹ جلسه شماره ۷۹ ۱۲۸ جلسه شماره ۱۲۸ ۱۷۷ جلسه شماره ۱۷۷
۳۱ جلسه شماره ۳۱ ۸۰ جلسه شماره ۸۰ ۱۲۹ جلسه شماره ۱۲۹ ۱۷۸ جلسه شماره ۱۷۸
۳۲ جلسه شماره ۳۲ ۸۱ جلسه شماره ۸۱ ۱۳۰ جلسه شماره ۱۳۰ ۱۷۹ جلسه شماره ۱۷۹
۳۳ جلسه شماره ۳۳ ۸۲ جلسه شماره ۸۲ ۱۳۱ جلسه شماره ۱۳۱ ۱۸۰ جلسه شماره ۱۸۰
۳۴ جلسه شماره ۳۴ ۸۳ جلسه شماره ۸۳ ۱۳۲ جلسه شماره ۱۳۲ ۱۸۱ جلسه شماره ۱۸۱
۳۵ جلسه شماره ۳۵ ۸۴ جلسه شماره ۸۴ ۱۳۳ جلسه شماره ۱۳۳ ۱۸۲ جلسه شماره ۱۸۲
۳۶ جلسه شماره ۳۶ ۸۵ جلسه شماره ۸۵ ۱۳۴ جلسه شماره ۱۳۴ ۱۸۳ جلسه شماره ۱۸۳
۳۷ جلسه شماره ۳۷ ۸۶ جلسه شماره ۸۶ ۱۳۵ جلسه شماره ۱۳۵ ۱۸۴ جلسه شماره ۱۸۴
۳۸ جلسه شماره ۳۸ ۸۷ جلسه شماره ۸۷ ۱۳۶ جلسه شماره ۱۳۶ ۱۸۵ جلسه شماره ۱۸۵
۳۹ جلسه شماره ۳۹ ۸۸ جلسه شماره ۸۸ ۱۳۷ جلسه شماره ۱۳۷ ۱۸۶ جلسه شماره ۱۸۶
۴۰ جلسه شماره ۴۰ ۸۹ جلسه شماره ۸۹ ۱۳۸ جلسه شماره ۱۳۸ ۱۸۷ جلسه شماره ۱۸۷
۴۱ جلسه شماره ۴۱ ۹۰ جلسه شماره ۹۰ ۱۳۹ جلسه شماره ۱۳۹ ۱۸۸ جلسه شماره ۱۸۸
۴۲ جلسه شماره ۴۲ ۹۱ جلسه شماره ۹۱ ۱۴۰ جلسه شماره ۱۴۰ ۱۸۹ جلسه شماره ۱۸۹
۴۳ جلسه شماره ۴۳ ۹۲ جلسه شماره ۹۲ ۱۴۱ جلسه شماره ۱۴۱ ۱۹۰ جلسه شماره ۱۹۰
۴۴ جلسه شماره ۴۴ ۹۳ جلسه شماره ۹۳ ۱۴۲ جلسه شماره ۱۴۲ ۱۹۱ جلسه شماره ۱۹۱
۴۵ جلسه شماره ۴۵ ۹۴ جلسه شماره ۹۴ ۱۴۳ جلسه شماره ۱۴۳ ۱۹۲ جلسه شماره ۱۹۲
۴۶ جلسه شماره ۴۶ ۹۵ جلسه شماره ۹۵ ۱۴۴ جلسه شماره ۱۴۴ ۱۹۳ جلسه شماره ۱۹۳
۴۷ جلسه شماره ۴۷ ۹۶ جلسه شماره ۹۶ ۱۴۵ جلسه شماره ۱۴۵ ۱۹۴ جلسه شماره ۱۹۴
۴۸ جلسه شماره ۴۸ ۹۷ جلسه شماره ۹۷ ۱۴۶ جلسه شماره ۱۴۶
۴۹ جلسه شماره ۴۹ ۹۸ جلسه شماره ۹۸ ۱۴۷ جلسه شماره ۱۴۷
جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره