دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult
دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی
‌انتخابات مجلس بیست و یکم در شهریور ماه ١٣٤٢ خورشیدی برگزار شد و مجلس بیست و یکم پس از دو سال و سه ماه و بیست و پنج روز فترت، در تاریخ ١٤ مهرماه ١٣٤٢ خورشیدی برابر با ١٧ جمادی الاول ١٣٨٣ افتتاح گردید. در این دوره برای اولین بار شش زن نیز جزو منتخبین بودند. از وقایع دیگر این دوره تشکیل مجلس مؤسسان سوم در ٢٨ مرداد ١٣٤٦ بود. دوره بیست و یکم قانونگذاری در تاریخ ١٣ مهر ١٣٤٦ (٣٠ جمادی الثانی ١٣٨٧) خاتمه یافت.
ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ
۱ جلسه شماره ۱ ۹۷ جلسه شماره ۹۷ ۱۹۳ جلسه شماره ۱۹۳ ۲۸۹ جلسه شماره ۲۸۹
۲ جلسه شماره ۲ ۹۸ جلسه شماره ۹۸ ۱۹۴ جلسه شماره ۱۹۴ ۲۹۰ جلسه شماره ۲۹۰
۳ جلسه شماره ۳ ۹۹ جلسه شماره ۹۹ ۱۹۵ جلسه شماره ۱۹۵ ۲۹۱ جلسه شماره ۲۹۱
۴ جلسه شماره ۴ ۱۰۰ جلسه شماره ۱۰۰ ۱۹۶ جلسه شماره ۱۹۶ ۲۹۲ جلسه شماره ۲۹۲
۵ جلسه شماره ۵ ۱۰۱ جلسه شماره ۱۰۱ ۱۹۷ جلسه شماره ۱۹۷ ۲۹۳ جلسه شماره ۲۹۳
۶ جلسه شماره ۶ ۱۰۲ جلسه شماره ۱۰۲ ۱۹۸ جلسه شماره ۱۹۸ ۲۹۴ جلسه شماره ۲۹۴
۷ جلسه شماره ۷ ۱۰۳ جلسه شماره ۱۰۳ ۱۹۹ جلسه شماره ۱۹۹ ۲۹۵ جلسه شماره ۲۹۵
۸ جلسه شماره ۸ ۱۰۴ جلسه شماره ۱۰۴ ۲۰۰ جلسه شماره ۲۰۰ ۲۹۶ جلسه شماره ۲۹۶
۹ جلسه شماره ۹ ۱۰۵ جلسه شماره ۱۰۵ ۲۰۱ جلسه شماره ۲۰۱ ۲۹۷ جلسه شماره ۲۹۷
۱۰ جلسه شماره ۱۰ ۱۰۶ جلسه شماره ۱۰۶ ۲۰۲ جلسه شماره ۲۰۲ ۲۹۸ جلسه شماره ۲۹۸
۱۱ جلسه شماره ۱۱ ۱۰۷ جلسه شماره ۱۰۷ ۲۰۳ جلسه شماره ۲۰۳ ۲۹۹ جلسه شماره ۲۹۹
۱۲ جلسه شماره ۱۲ ۱۰۸ جلسه شماره ۱۰۸ ۲۰۴ جلسه شماره ۲۰۴ ۳۰۰ جلسه شماره ۳۰۰
۱۳ جلسه شماره ۱۳ ۱۰۹ جلسه شماره ۱۰۹ ۲۰۵ جلسه شماره ۲۰۵ ۳۰۱ جلسه شماره ۳۰۱
۱۴ جلسه شماره ۱۴ ۱۱۰ جلسه شماره ۱۱۰ ۲۰۶ جلسه شماره ۲۰۶ ۳۰۲ جلسه شماره ۳۰۲
۱۵ جلسه شماره ۱۵ ۱۱۱ جلسه شماره ۱۱۱ ۲۰۷ جلسه شماره ۲۰۷ ۳۰۳ جلسه شماره ۳۰۳
۱۶ جلسه شماره ۱۶ ۱۱۲ جلسه شماره ۱۱۲ ۲۰۸ جلسه شماره ۲۰۸ ۳۰۴ جلسه شماره ۳۰۴
۱۷ جلسه شماره ۱۷ ۱۱۳ جلسه شماره ۱۱۳ ۲۰۹ جلسه شماره ۲۰۹ ۳۰۵ جلسه شماره ۳۰۵
۱۸ جلسه شماره ۱۸ ۱۱۴ جلسه شماره ۱۱۴ ۲۱۰ جلسه شماره ۲۱۰ ۳۰۶ جلسه شماره ۳۰۶
۱۹ جلسه شماره ۱۹ ۱۱۵ جلسه شماره ۱۱۵ ۲۱۱ جلسه شماره ۲۱۱ ۳۰۷ جلسه شماره ۳۰۷
۲۰ جلسه شماره ۲۰ ۱۱۶ جلسه شماره ۱۱۶ ۲۱۲ جلسه شماره ۲۱۲ ۳۰۸ جلسه شماره ۳۰۸
۲۱ جلسه شماره ۲۱ ۱۱۷ جلسه شماره ۱۱۷ ۲۱۳ جلسه شماره ۲۱۳ ۳۰۹ جلسه شماره ۳۰۹
۲۲ جلسه شماره ۲۲ ۱۱۸ جلسه شماره ۱۱۸ ۲۱۴ جلسه شماره ۲۱۴ ۳۱۰ جلسه شماره ۳۱۰
۲۳ جلسه شماره ۲۳ ۱۱۹ جلسه شماره ۱۱۹ ۲۱۵ جلسه شماره ۲۱۵ ۳۱۱ جلسه شماره ۳۱۱
۲۴ جلسه شماره ۲۴ ۱۲۰ جلسه شماره ۱۲۰ ۲۱۶ جلسه شماره ۲۱۶ ۳۱۲ جلسه شماره ۳۱۲
۲۵ جلسه شماره ۲۵ ۱۲۱ جلسه شماره ۱۲۱ ۲۱۷ جلسه شماره ۲۱۷ ۳۱۳ جلسه شماره ۳۱۳
۲۶ جلسه شماره ۲۶ ۱۲۲ جلسه شماره ۱۲۲ ۲۱۸ جلسه شماره ۲۱۸ ۳۱۴ جلسه شماره ۳۱۴
۲۷ جلسه شماره ۲۷ ۱۲۳ جلسه شماره ۱۲۳ ۲۱۹ جلسه شماره ۲۱۹ ۳۱۵ جلسه شماره ۳۱۵
۲۸ جلسه شماره ۲۸ ۱۲۴ جلسه شماره ۱۲۴ ۲۲۰ جلسه شماره ۲۲۰ ۳۱۶ جلسه شماره ۳۱۶
۲۹ جلسه شماره ۲۹ ۱۲۵ جلسه شماره ۱۲۵ ۲۲۱ جلسه شماره ۲۲۱ ۳۱۷ جلسه شماره ۳۱۷
۳۰ جلسه شماره ۳۰ ۱۲۶ جلسه شماره ۱۲۶ ۲۲۲ جلسه شماره ۲۲۲ ۳۱۸ جلسه شماره ۳۱۸
۳۱ جلسه شماره ۳۱ ۱۲۷ جلسه شماره ۱۲۷ ۲۲۳ جلسه شماره ۲۲۳ ۳۱۹ جلسه شماره ۳۱۹
۳۲ جلسه شماره ۳۲ ۱۲۸ جلسه شماره ۱۲۸ ۲۲۴ جلسه شماره ۲۲۴ ۳۲۰ جلسه شماره ۳۲۰
۳۳ جلسه شماره ۳۳ ۱۲۹ جلسه شماره ۱۲۹ ۲۲۵ جلسه شماره ۲۲۵ ۳۲۱ جلسه شماره ۳۲۱
۳۴ جلسه شماره ۳۴ ۱۳۰ جلسه شماره ۱۳۰ ۲۲۶ جلسه شماره ۲۲۶ ۳۲۲ جلسه شماره ۳۲۲
۳۵ جلسه شماره ۳۵ ۱۳۱ جلسه شماره ۱۳۱ ۲۲۷ جلسه شماره ۲۲۷ ۳۲۳ جلسه شماره ۳۲۳
۳۶ جلسه شماره ۳۶ ۱۳۲ جلسه شماره ۱۳۲ ۲۲۸ جلسه شماره ۲۲۸ ۳۲۴ جلسه شماره ۳۲۴
۳۷ جلسه شماره ۳۷ ۱۳۳ جلسه شماره ۱۳۳ ۲۲۹ جلسه شماره ۲۲۹ ۳۲۵ جلسه شماره ۳۲۵
۳۸ جلسه شماره ۳۸ ۱۳۴ جلسه شماره ۱۳۴ ۲۳۰ جلسه شماره ۲۳۰ ۳۲۶ جلسه شماره ۳۲۶
۳۹ جلسه شماره ۳۹ ۱۳۵ جلسه شماره ۱۳۵ ۲۳۱ جلسه شماره ۲۳۱ ۳۲۷ جلسه شماره ۳۲۷
۴۰ جلسه شماره ۴۰ ۱۳۶ جلسه شماره ۱۳۶ ۲۳۲ جلسه شماره ۲۳۲ ۳۲۸ جلسه شماره ۳۲۸
۴۱ جلسه شماره ۴۱ ۱۳۷ جلسه شماره ۱۳۷ ۲۳۳ جلسه شماره ۲۳۳ ۳۲۹ جلسه شماره ۳۲۹
۴۲ جلسه شماره ۴۲ ۱۳۸ جلسه شماره ۱۳۸ ۲۳۴ جلسه شماره ۲۳۴ ۳۳۰ جلسه شماره ۳۳۰
۴۳ جلسه شماره ۴۳ ۱۳۹ جلسه شماره ۱۳۹ ۲۳۵ جلسه شماره ۲۳۵ ۳۳۱ جلسه شماره ۳۳۱
۴۴ جلسه شماره ۴۴ ۱۴۰ جلسه شماره ۱۴۰ ۲۳۶ جلسه شماره ۲۳۶ ۳۳۲ جلسه شماره ۳۳۲
۴۵ جلسه شماره ۴۵ ۱۴۱ جلسه شماره ۱۴۱ ۲۳۷ جلسه شماره ۲۳۷ ۳۳۳ جلسه شماره ۳۳۳
۴۶ جلسه شماره ۴۶ ۱۴۲ جلسه شماره ۱۴۲ ۲۳۸ جلسه شماره ۲۳۸ ۳۳۴ جلسه شماره ۳۳۴
۴۷ جلسه شماره ۴۷ ۱۴۳ جلسه شماره ۱۴۳ ۲۳۹ جلسه شماره ۲۳۹ ۳۳۵ جلسه شماره ۳۳۵
۴۸ جلسه شماره ۴۸ ۱۴۴ جلسه شماره ۱۴۴ ۲۴۰ جلسه شماره ۲۴۰ ۳۳۶ جلسه شماره ۳۳۶
۴۹ جلسه شماره ۴۹ ۱۴۵ جلسه شماره ۱۴۵ ۲۴۱ جلسه شماره ۲۴۱ ۳۳۷ جلسه شماره ۳۳۷
۵۰ جلسه شماره ۵۰ ۱۴۶ جلسه شماره ۱۴۶ ۲۴۲ جلسه شماره ۲۴۲ ۳۳۸ جلسه شماره ۳۳۸
۵۱ جلسه شماره ۵۱ ۱۴۷ جلسه شماره ۱۴۷ ۲۴۳ جلسه شماره ۲۴۳ ۳۳۹ جلسه شماره ۳۳۹
۵۲ جلسه شماره ۵۲ ۱۴۸ جلسه شماره ۱۴۸ ۲۴۴ جلسه شماره ۲۴۴ ۳۴۰ جلسه شماره ۳۴۰
۵۳ جلسه شماره ۵۳ ۱۴۹ جلسه شماره ۱۴۹ ۲۴۵ جلسه شماره ۲۴۵ ۳۴۱ جلسه شماره ۳۴۱
۵۴ جلسه شماره ۵۴ ۱۵۰ جلسه شماره ۱۵۰ ۲۴۶ جلسه شماره ۲۴۶ ۳۴۲ جلسه شماره ۳۴۲
۵۵ جلسه شماره ۵۵ ۱۵۱ جلسه شماره ۱۵۱ ۲۴۷ جلسه شماره ۲۴۷ ۳۴۳ جلسه شماره ۳۴۳
۵۶ جلسه شماره ۵۶ ۱۵۲ جلسه شماره ۱۵۲ ۲۴۸ جلسه شماره ۲۴۸ ۳۴۴ جلسه شماره ۳۴۴
۵۷ جلسه شماره ۵۷ ۱۵۳ جلسه شماره ۱۵۳ ۲۴۹ جلسه شماره ۲۴۹ ۳۴۵ جلسه شماره ۳۴۵
۵۸ جلسه شماره ۵۸ ۱۵۴ جلسه شماره ۱۵۴ ۲۵۰ جلسه شماره ۲۵۰ ۳۴۶ جلسه شماره ۳۴۶
۵۹ جلسه شماره ۵۹ ۱۵۵ جلسه شماره ۱۵۵ ۲۵۱ جلسه شماره ۲۵۱ ۳۴۷ جلسه شماره ۳۴۷
۶۰ جلسه شماره ۶۰ ۱۵۶ جلسه شماره ۱۵۶ ۲۵۲ جلسه شماره ۲۵۲ ۳۴۸ جلسه شماره ۳۴۸
۶۱ جلسه شماره ۶۱ ۱۵۷ جلسه شماره ۱۵۷ ۲۵۳ جلسه شماره ۲۵۳ ۳۴۹ جلسه شماره ۳۴۹
۶۲ جلسه شماره ۶۲ ۱۵۸ جلسه شماره ۱۵۸ ۲۵۴ جلسه شماره ۲۵۴ ۳۵۰ جلسه شماره ۳۵۰
۶۳ جلسه شماره ۶۳ ۱۵۹ جلسه شماره ۱۵۹ ۲۵۵ جلسه شماره ۲۵۵ ۳۵۱ جلسه شماره ۳۵۱
۶۴ جلسه شماره ۶۴ ۱۶۰ جلسه شماره ۱۶۰ ۲۵۶ جلسه شماره ۲۵۶ ۳۵۲ جلسه شماره ۳۵۲
۶۵ جلسه شماره ۶۵ ۱۶۱ جلسه شماره ۱۶۱ ۲۵۷ جلسه شماره ۲۵۷ ۳۵۳ جلسه شماره ۳۵۳
۶۶ جلسه شماره ۶۶ ۱۶۲ جلسه شماره ۱۶۲ ۲۵۸ جلسه شماره ۲۵۸ ۳۵۴ جلسه شماره ۳۵۴
۶۷ جلسه شماره ۶۷ ۱۶۳ جلسه شماره ۱۶۳ ۲۵۹ جلسه شماره ۲۵۹ ۳۵۵ جلسه شماره ۳۵۵
۶۸ جلسه شماره ۶۸ ۱۶۴ جلسه شماره ۱۶۴ ۲۶۰ جلسه شماره ۲۶۰ ۳۵۶ جلسه شماره ۳۵۶
۶۹ جلسه شماره ۶۹ ۱۶۵ جلسه شماره ۱۶۵ ۲۶۱ جلسه شماره ۲۶۱ ۳۵۷ جلسه شماره ۳۵۷
۷۰ جلسه شماره ۷۰ ۱۶۶ جلسه شماره ۱۶۶ ۲۶۲ جلسه شماره ۲۶۲ ۳۵۸ جلسه شماره ۳۵۸
۷۱ جلسه شماره ۷۱ ۱۶۷ جلسه شماره ۱۶۷ ۲۶۳ جلسه شماره ۲۶۳ ۳۵۹ جلسه شماره ۳۵۹
۷۲ جلسه شماره ۷۲ ۱۶۸ جلسه شماره ۱۶۸ ۲۶۴ جلسه شماره ۲۶۴ ۳۶۰ جلسه شماره ۳۶۰
۷۳ جلسه شماره ۷۳ ۱۶۹ جلسه شماره ۱۶۹ ۲۶۵ جلسه شماره ۲۶۵ ۳۶۱ جلسه شماره ۳۶۱
۷۴ جلسه شماره ۷۴ ۱۷۰ جلسه شماره ۱۷۰ ۲۶۶ جلسه شماره ۲۶۶ ۳۶۲ جلسه شماره ۳۶۲
۷۵ جلسه شماره ۷۵ ۱۷۱ جلسه شماره ۱۷۱ ۲۶۷ جلسه شماره ۲۶۷ ۳۶۳ جلسه شماره ۳۶۳
۷۶ جلسه شماره ۷۶ ۱۷۲ جلسه شماره ۱۷۲ ۲۶۸ جلسه شماره ۲۶۸ ۳۶۴ جلسه شماره ۳۶۴
۷۷ جلسه شماره ۷۷ ۱۷۳ جلسه شماره ۱۷۳ ۲۶۹ جلسه شماره ۲۶۹ ۳۶۵ جلسه شماره ۳۶۵
۷۸ جلسه شماره ۷۸ ۱۷۴ جلسه شماره ۱۷۴ ۲۷۰ جلسه شماره ۲۷۰ ۳۶۶ جلسه شماره ۳۶۶
۷۹ جلسه شماره ۷۹ ۱۷۵ جلسه شماره ۱۷۵ ۲۷۱ جلسه شماره ۲۷۱ ۳۶۷ جلسه شماره ۳۶۷
۸۰ جلسه شماره ۸۰ ۱۷۶ جلسه شماره ۱۷۶ ۲۷۲ جلسه شماره ۲۷۲ ۳۶۸ جلسه شماره ۳۶۸
۸۱ جلسه شماره ۸۱ ۱۷۷ جلسه شماره ۱۷۷ ۲۷۳ جلسه شماره ۲۷۳ ۳۶۹ جلسه شماره ۳۶۹
۸۲ جلسه شماره ۸۲ ۱۷۸ جلسه شماره ۱۷۸ ۲۷۴ جلسه شماره ۲۷۴ ۳۷۰ جلسه شماره ۳۷۰
۸۳ جلسه شماره ۸۳ ۱۷۹ جلسه شماره ۱۷۹ ۲۷۵ جلسه شماره ۲۷۵ ۳۷۱ جلسه شماره ۳۷۱
۸۴ جلسه شماره ۸۴ ۱۸۰ جلسه شماره ۱۸۰ ۲۷۶ جلسه شماره ۲۷۶ ۳۷۲ جلسه شماره ۳۷۲
۸۵ جلسه شماره ۸۵ ۱۸۱ جلسه شماره ۱۸۱ ۲۷۷ جلسه شماره ۲۷۷ ۳۷۳ جلسه شماره ۳۷۳
۸۶ جلسه شماره ۸۶ ۱۸۲ جلسه شماره ۱۸۲ ۲۷۸ جلسه شماره ۲۷۸ ۳۷۴ جلسه شماره ۳۷۴
۸۷ جلسه شماره ۸۷ ۱۸۳ جلسه شماره ۱۸۳ ۲۷۹ جلسه شماره ۲۷۹ ۳۷۵ جلسه شماره ۳۷۵
۸۸ جلسه شماره ۸۸ ۱۸۴ جلسه شماره ۱۸۴ ۲۸۰ جلسه شماره ۲۸۰ ۳۷۶ جلسه شماره ۳۷۶
۸۹ جلسه شماره ۸۹ ۱۸۵ جلسه شماره ۱۸۵ ۲۸۱ جلسه شماره ۲۸۱ ۳۷۷ جلسه شماره ۳۷۷
۹۰ جلسه شماره ۹۰ ۱۸۶ جلسه شماره ۱۸۶ ۲۸۲ جلسه شماره ۲۸۲ ۳۷۸ جلسه شماره ۳۷۸
۹۱ جلسه شماره ۹۱ ۱۸۷ جلسه شماره ۱۸۷ ۲۸۳ جلسه شماره ۲۸۳ ۳۷۹ جلسه شماره ۳۷۹
۹۲ جلسه شماره ۹۲ ۱۸۸ جلسه شماره ۱۸۸ ۲۸۴ جلسه شماره ۲۸۴ ۳۸۰ جلسه شماره ۳۸۰
۹۳ جلسه شماره ۹۳ ۱۸۹ جلسه شماره ۱۸۹ ۲۸۵ جلسه شماره ۲۸۵ ۳۸۱ جلسه شماره ۳۸۱
۹۴ جلسه شماره ۹۴ ۱۹۰ جلسه شماره ۱۹۰ ۲۸۶ جلسه شماره ۲۸۶
۹۵ جلسه شماره ۹۵ ۱۹۱ جلسه شماره ۱۹۱ ۲۸۷ جلسه شماره ۲۸۷
۹۶ جلسه شماره ۹۶ ۱۹۲ جلسه شماره ۱۹۲ ۲۸۸ جلسه شماره ۲۸۸
جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره