دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult
دوره اول مجلس شورای ملی
نخستین جلسة رسمی مجلس شورای ملی در تاریخ ١٣ مهرماه ١٢٨٥ خورشیدی مطابق با ١٧ شعبان ١٣٢٤ هجری قمری (١٧ اکتبر ١٩٠٦ میلادی) با نطق افتتاحیه مظفرالدین‌شاه قاجار گشایش یافت. نمایندگان این دورة مجلس، به موجب مادة شش نظامنامة انتخابات از بین طبقة اشراف و شاهزادگان و تجار و مالکان و روحانیون و اصناف انتخاب گردیدند. این مجلس، قانون اساسی ایران را که مشتمل بر ٥١ اصل بود در تاریخ ٨ دی ماه ١٢٨٥ به توشیح مظفرالدین‌شاه و پس از فوت وی متمم قانون اساسی را در ١٥ مهرماه ١٢٨٦ به امضای محمد علی شاه رساند. این مجلس در ٢ تیرماه ١٢٨٧ (٢٣ جمادی الثانی ١٣٢٦) به توپ بسته شد.
ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ
۱ جلسه شماره ۱ ۷۳ جلسه شماره ۷۳ ۱۴۵ جلسه شماره ۱۴۵ ۲۱۷ جلسه شماره ۲۱۷
۲ جلسه شماره ۲ ۷۴ جلسه شماره ۷۴ ۱۴۶ جلسه شماره ۱۴۶ ۲۱۸ جلسه شماره ۲۱۸
۳ جلسه شماره ۳ ۷۵ جلسه شماره ۷۵ ۱۴۷ جلسه شماره ۱۴۷ ۲۱۹ جلسه شماره ۲۱۹
۴ جلسه شماره ۴ ۷۶ جلسه شماره ۷۶ ۱۴۸ جلسه شماره ۱۴۸ ۲۲۰ جلسه شماره ۲۲۰
۵ جلسه شماره ۵ ۷۷ جلسه شماره ۷۷ ۱۴۹ جلسه شماره ۱۴۹ ۲۲۱ جلسه شماره ۲۲۱
۶ جلسه شماره ۶ ۷۸ جلسه شماره ۷۸ ۱۵۰ جلسه شماره ۱۵۰ ۲۲۲ جلسه شماره ۲۲۲
۷ جلسه شماره ۷ ۷۹ جلسه شماره ۷۹ ۱۵۱ جلسه شماره ۱۵۱ ۲۲۳ جلسه شماره ۲۲۳
۸ جلسه شماره ۸ ۸۰ جلسه شماره ۸۰ ۱۵۲ جلسه شماره ۱۵۲ ۲۲۴ جلسه شماره ۲۲۴
۹ جلسه شماره ۹ ۸۱ جلسه شماره ۸۱ ۱۵۳ جلسه شماره ۱۵۳ ۲۲۵ جلسه شماره ۲۲۵
۱۰ جلسه شماره ۱۰ ۸۲ جلسه شماره ۸۲ ۱۵۴ جلسه شماره ۱۵۴ ۲۲۶ جلسه شماره ۲۲۶
۱۱ جلسه شماره ۱۱ ۸۳ جلسه شماره ۸۳ ۱۵۵ جلسه شماره ۱۵۵ ۲۲۷ جلسه شماره ۲۲۷
۱۲ جلسه شماره ۱۲ ۸۴ جلسه شماره ۸۴ ۱۵۶ جلسه شماره ۱۵۶ ۲۲۸ جلسه شماره ۲۲۸
۱۳ جلسه شماره ۱۳ ۸۵ جلسه شماره ۸۵ ۱۵۷ جلسه شماره ۱۵۷ ۲۲۹ جلسه شماره ۲۲۹
۱۴ جلسه شماره ۱۴ ۸۶ جلسه شماره ۸۶ ۱۵۸ جلسه شماره ۱۵۸ ۲۳۰ جلسه شماره ۲۳۰
۱۵ جلسه شماره ۱۵ ۸۷ جلسه شماره ۸۷ ۱۵۹ جلسه شماره ۱۵۹ ۲۳۱ جلسه شماره ۲۳۱
۱۶ جلسه شماره ۱۶ ۸۸ جلسه شماره ۸۸ ۱۶۰ جلسه شماره ۱۶۰ ۲۳۲ جلسه شماره ۲۳۲
۱۷ جلسه شماره ۱۷ ۸۹ جلسه شماره ۸۹ ۱۶۱ جلسه شماره ۱۶۱ ۲۳۳ جلسه شماره ۲۳۳
۱۸ جلسه شماره ۱۸ ۹۰ جلسه شماره ۹۰ ۱۶۲ جلسه شماره ۱۶۲ ۲۳۴ جلسه شماره ۲۳۴
۱۹ جلسه شماره ۱۹ ۹۱ جلسه شماره ۹۱ ۱۶۳ جلسه شماره ۱۶۳ ۲۳۵ جلسه شماره ۲۳۵
۲۰ جلسه شماره ۲۰ ۹۲ جلسه شماره ۹۲ ۱۶۴ جلسه شماره ۱۶۴ ۲۳۶ جلسه شماره ۲۳۶
۲۱ جلسه شماره ۲۱ ۹۳ جلسه شماره ۹۳ ۱۶۵ جلسه شماره ۱۶۵ ۲۳۷ جلسه شماره ۲۳۷
۲۲ جلسه شماره ۲۲ ۹۴ جلسه شماره ۹۴ ۱۶۶ جلسه شماره ۱۶۶ ۲۳۸ جلسه شماره ۲۳۸
۲۳ جلسه شماره ۲۳ ۹۵ جلسه شماره ۹۵ ۱۶۷ جلسه شماره ۱۶۷ ۲۳۹ جلسه شماره ۲۳۹
۲۴ جلسه شماره ۲۴ ۹۶ جلسه شماره ۹۶ ۱۶۸ جلسه شماره ۱۶۸ ۲۴۰ جلسه شماره ۲۴۰
۲۵ جلسه شماره ۲۵ ۹۷ جلسه شماره ۹۷ ۱۶۹ جلسه شماره ۱۶۹ ۲۴۱ جلسه شماره ۲۴۱
۲۶ جلسه شماره ۲۶ ۹۸ جلسه شماره ۹۸ ۱۷۰ جلسه شماره ۱۷۰ ۲۴۲ جلسه شماره ۲۴۲
۲۷ جلسه شماره ۲۷ ۹۹ جلسه شماره ۹۹ ۱۷۱ جلسه شماره ۱۷۱ ۲۴۳ جلسه شماره ۲۴۳
۲۸ جلسه شماره ۲۸ ۱۰۰ جلسه شماره ۱۰۰ ۱۷۲ جلسه شماره ۱۷۲ ۲۴۴ جلسه شماره ۲۴۴
۲۹ جلسه شماره ۲۹ ۱۰۱ جلسه شماره ۱۰۱ ۱۷۳ جلسه شماره ۱۷۳ ۲۴۵ جلسه شماره ۲۴۵
۳۰ جلسه شماره ۳۰ ۱۰۲ جلسه شماره ۱۰۲ ۱۷۴ جلسه شماره ۱۷۴ ۲۴۶ جلسه شماره ۲۴۶
۳۱ جلسه شماره ۳۱ ۱۰۳ جلسه شماره ۱۰۳ ۱۷۵ جلسه شماره ۱۷۵ ۲۴۷ جلسه شماره ۲۴۷
۳۲ جلسه شماره ۳۲ ۱۰۴ جلسه شماره ۱۰۴ ۱۷۶ جلسه شماره ۱۷۶ ۲۴۸ جلسه شماره ۲۴۸
۳۳ جلسه شماره ۳۳ ۱۰۵ جلسه شماره ۱۰۵ ۱۷۷ جلسه شماره ۱۷۷ ۲۴۹ جلسه شماره ۲۴۹
۳۴ جلسه شماره ۳۴ ۱۰۶ جلسه شماره ۱۰۶ ۱۷۸ جلسه شماره ۱۷۸ ۲۵۰ جلسه شماره ۲۵۰
۳۵ جلسه شماره ۳۵ ۱۰۷ جلسه شماره ۱۰۷ ۱۷۹ جلسه شماره ۱۷۹ ۲۵۱ جلسه شماره ۲۵۱
۳۶ جلسه شماره ۳۶ ۱۰۸ جلسه شماره ۱۰۸ ۱۸۰ جلسه شماره ۱۸۰ ۲۵۲ جلسه شماره ۲۵۲
۳۷ جلسه شماره ۳۷ ۱۰۹ جلسه شماره ۱۰۹ ۱۸۱ جلسه شماره ۱۸۱ ۲۵۳ جلسه شماره ۲۵۳
۳۸ جلسه شماره ۳۸ ۱۱۰ جلسه شماره ۱۱۰ ۱۸۲ جلسه شماره ۱۸۲ ۲۵۴ جلسه شماره ۲۵۴
۳۹ جلسه شماره ۳۹ ۱۱۱ جلسه شماره ۱۱۱ ۱۸۳ جلسه شماره ۱۸۳ ۲۵۵ جلسه شماره ۲۵۵
۴۰ جلسه شماره ۴۰ ۱۱۲ جلسه شماره ۱۱۲ ۱۸۴ جلسه شماره ۱۸۴ ۲۵۶ جلسه شماره ۲۵۶
۴۱ جلسه شماره ۴۱ ۱۱۳ جلسه شماره ۱۱۳ ۱۸۵ جلسه شماره ۱۸۵ ۲۵۷ جلسه شماره ۲۵۷
۴۲ جلسه شماره ۴۲ ۱۱۴ جلسه شماره ۱۱۴ ۱۸۶ جلسه شماره ۱۸۶ ۲۵۸ جلسه شماره ۲۵۸
۴۳ جلسه شماره ۴۳ ۱۱۵ جلسه شماره ۱۱۵ ۱۸۷ جلسه شماره ۱۸۷ ۲۵۹ جلسه شماره ۲۵۹
۴۴ جلسه شماره ۴۴ ۱۱۶ جلسه شماره ۱۱۶ ۱۸۸ جلسه شماره ۱۸۸ ۲۶۰ جلسه شماره ۲۶۰
۴۵ جلسه شماره ۴۵ ۱۱۷ جلسه شماره ۱۱۷ ۱۸۹ جلسه شماره ۱۸۹ ۲۶۱ جلسه شماره ۲۶۱
۴۶ جلسه شماره ۴۶ ۱۱۸ جلسه شماره ۱۱۸ ۱۹۰ جلسه شماره ۱۹۰ ۲۶۲ جلسه شماره ۲۶۲
۴۷ جلسه شماره ۴۷ ۱۱۹ جلسه شماره ۱۱۹ ۱۹۱ جلسه شماره ۱۹۱ ۲۶۳ جلسه شماره ۲۶۳
۴۸ جلسه شماره ۴۸ ۱۲۰ جلسه شماره ۱۲۰ ۱۹۲ جلسه شماره ۱۹۲ ۲۶۴ جلسه شماره ۲۶۴
۴۹ جلسه شماره ۴۹ ۱۲۱ جلسه شماره ۱۲۱ ۱۹۳ جلسه شماره ۱۹۳ ۲۶۵ جلسه شماره ۲۶۵
۵۰ جلسه شماره ۵۰ ۱۲۲ جلسه شماره ۱۲۲ ۱۹۴ جلسه شماره ۱۹۴ ۲۶۶ جلسه شماره ۲۶۶
۵۱ جلسه شماره ۵۱ ۱۲۳ جلسه شماره ۱۲۳ ۱۹۵ جلسه شماره ۱۹۵ ۲۶۷ جلسه شماره ۲۶۷
۵۲ جلسه شماره ۵۲ ۱۲۴ جلسه شماره ۱۲۴ ۱۹۶ جلسه شماره ۱۹۶ ۲۶۸ جلسه شماره ۲۶۸
۵۳ جلسه شماره ۵۳ ۱۲۵ جلسه شماره ۱۲۵ ۱۹۷ جلسه شماره ۱۹۷ ۲۶۹ جلسه شماره ۲۶۹
۵۴ جلسه شماره ۵۴ ۱۲۶ جلسه شماره ۱۲۶ ۱۹۸ جلسه شماره ۱۹۸ ۲۷۰ جلسه شماره ۲۷۰
۵۵ جلسه شماره ۵۵ ۱۲۷ جلسه شماره ۱۲۷ ۱۹۹ جلسه شماره ۱۹۹ ۲۷۱ جلسه شماره ۲۷۱
۵۶ جلسه شماره ۵۶ ۱۲۸ جلسه شماره ۱۲۸ ۲۰۰ جلسه شماره ۲۰۰ ۲۷۲ جلسه شماره ۲۷۲
۵۷ جلسه شماره ۵۷ ۱۲۹ جلسه شماره ۱۲۹ ۲۰۱ جلسه شماره ۲۰۱ ۲۷۳ جلسه شماره ۲۷۳
۵۸ جلسه شماره ۵۸ ۱۳۰ جلسه شماره ۱۳۰ ۲۰۲ جلسه شماره ۲۰۲ ۲۷۴ جلسه شماره ۲۷۴
۵۹ جلسه شماره ۵۹ ۱۳۱ جلسه شماره ۱۳۱ ۲۰۳ جلسه شماره ۲۰۳ ۲۷۵ جلسه شماره ۲۷۵
۶۰ جلسه شماره ۶۰ ۱۳۲ جلسه شماره ۱۳۲ ۲۰۴ جلسه شماره ۲۰۴ ۲۷۶ جلسه شماره ۲۷۶
۶۱ جلسه شماره ۶۱ ۱۳۳ جلسه شماره ۱۳۳ ۲۰۵ جلسه شماره ۲۰۵ ۲۷۷ جلسه شماره ۲۷۷
۶۲ جلسه شماره ۶۲ ۱۳۴ جلسه شماره ۱۳۴ ۲۰۶ جلسه شماره ۲۰۶ ۲۷۸ جلسه شماره ۲۷۸
۶۳ جلسه شماره ۶۳ ۱۳۵ جلسه شماره ۱۳۵ ۲۰۷ جلسه شماره ۲۰۷ ۲۷۹ جلسه شماره ۲۷۹
۶۴ جلسه شماره ۶۴ ۱۳۶ جلسه شماره ۱۳۶ ۲۰۸ جلسه شماره ۲۰۸ ۲۸۰ جلسه شماره ۲۸۰
۶۵ جلسه شماره ۶۵ ۱۳۷ جلسه شماره ۱۳۷ ۲۰۹ جلسه شماره ۲۰۹ ۲۸۱ جلسه شماره ۲۸۱
۶۶ جلسه شماره ۶۶ ۱۳۸ جلسه شماره ۱۳۸ ۲۱۰ جلسه شماره ۲۱۰ ۲۸۲ جلسه شماره ۲۸۲
۶۷ جلسه شماره ۶۷ ۱۳۹ جلسه شماره ۱۳۹ ۲۱۱ جلسه شماره ۲۱۱ ۲۸۳ جلسه شماره ۲۸۳
۶۸ جلسه شماره ۶۸ ۱۴۰ جلسه شماره ۱۴۰ ۲۱۲ جلسه شماره ۲۱۲ ۲۸۴ جلسه شماره ۲۸۴
۶۹ جلسه شماره ۶۹ ۱۴۱ جلسه شماره ۱۴۱ ۲۱۳ جلسه شماره ۲۱۳ ۲۸۵ جلسه شماره ۲۸۵
۷۰ جلسه شماره ۷۰ ۱۴۲ جلسه شماره ۱۴۲ ۲۱۴ جلسه شماره ۲۱۴ ۲۸۶ جلسه شماره ۲۸۶
۷۱ جلسه شماره ۷۱ ۱۴۳ جلسه شماره ۱۴۳ ۲۱۵ جلسه شماره ۲۱۵
۷۲ جلسه شماره ۷۲ ۱۴۴ جلسه شماره ۱۴۴ ۲۱۶ جلسه شماره ۲۱۶
جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره