سه شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult

  • مجلس شورای اسلامی
  • دوره ۱
  • جلسه ۱۶۳

رئیس جلسه: اکبر هاشمی رفسنجانی
تاریخ: ۱۳۶۰/۰۳/۲۴
شماره روزنامه رسمی: ۱۰۶۰۴
زمان: ۰۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰
PDF 2.6 MB

از تشکیل جلسه علنی و قرائت استعفا نامه باشد در اینصورت استعفای نمایندگان پس از دو هفته از تاریخ تقدیم مجلس قطعی گردیده و نمایندگان مزبور مستعفی شناخته میشود” یعنی اگر چنانچه عده ای از نمایندگان دسته جمعی آمدند استعفا کردند بطوری که دیگر امکان تشکیل جلسه علنی نبود یعنی امکان قرائت استعفانامه نبود خودبخود که دیگر امکان تشکیل جلسه علنی نبود یعنی امکان قرائت استعفانامه نبود خودبخود پس از دو هفته آن نماینده مستعفی شناخته میشود پس اگر هم گاهی مجلس غفلت کرد اشتباه کرد بخیال چیز دیگری استعفانامه را قرائت نکرد خودبخود پس از دو هفته آن نماینده مستعفی شناخته خواهد شد ودیگر احتیاجی به اینکه ما رأی بگیریم و بدین وسیله تفسیر کنیم آئین نامه را نخواهیم داشت ضمن اینکه با شخص خود آقای دکتر سارخانی من موافقم ولی بطور کلی آئین نامه موافقت نمیکند.

منشی- آقای قره باغ موافق.

قره باغ – بسم الله الرحمن الرحیم. برادرمان آقای موسوی خراسانی فرمودند که صحبت من شخص آقای سارخانی نیست من با اینکه آقای سارخانی را خیلی احترام میگذارم برادر ما است لکن صحبت من شخص آقای سارخانی است اگر این تبصره را با همین ماده ۱۷۵ منضم بکنیم برخلاف نظر ایشان میرساند که منظور در ماده ۱۷۵ قرائت قید به رسمیت شناخته شدن استعفانامه است یعنی قید آن ۱۵ روز است چون میگوید ”هر گاه استعفای تعدادی از نمایندگان بنحوی باشد که مانع از تشکیل جلسه علنی و قرائت استعفانامه باشد در اینصورت استعفای نمایندگان پس از دو هفته از تاریخ تقدیم به مجلس قطعی گردیده” که اگر مجلس نتواند جلسه علنی تشکیل بدهد بعد از تقدیم استعفانامه در اینصورت بعد از گذشت ۱۵ روز این نماینده مستعفی است این تبصره بخاطر این گذاشته شده که دیگر امکان قرائت ندارد اگر امکان قرائت باشد باید قرائت بشود تا قرائت نشده این نماینده مجلس نمیتواند مستعفی باشد پس روی این آئین نامه که دست ماست آقای سارخانی نماینده مجلس هستند و پیش از گذشت ۱۵ روز از قرائت استعفانامه میتواند استعفای خودرا پس بگیرد منتها تمام کارهایی که در امور اجرائی تاحال بعنوان استاندار انجام داده اند همه شان خلاف قانون است و باطل و اینکه آقای ساوجی گفتند که مانعی ندارد که کسی نماینده باشد و در کارهای اجرائی کار بکند بله این درست است شما نمایندگان عزیز میتوانید بروید در کارهای اجرائی به کارمندان کمک بکنید اما نمیتوانید عنوان کارمند را بخود بگیرید و کارمنددولت شناخته بشوید این حق را ندارید این فرق میکند کار آقای دکتر چمران که درجبهه ها میجنگد و بین استاندار که کارمند رسمی وزارت کشور است واین با قانون اساسی بالصراحه مغایرت دارد با آئین نامه داخلی مجلس هم که داریم مسلما مفادش یعنی مفهوم مخالفش اینست که ایشان مسلما در نمایندگی باقی ماندند به انضمام اصل ۱۴۱ کارهایشان خلاف است بالاخره منظورم اینست که مطابق این آئین نامه قرائت استعفانامه قید تحقق استعفا است تا قرائت نشده این مستعفی نیست بعد از قرائت ۱۵ روز برای نماینده وقت باقی است یا در استعفایش باقی بماند یا در عرض آن ۱۵ روز استعفایش را پس بگیرد چون پس نگرفته است نماینده رسمی مجلس است حالا کارهایی که کرده چه صورت دارد این قوه قضائیه است که مداخله بکند.

رئیس – متشکر تعداد چقدر است؟

همتی –اخطار آئین نامه ای دارم.

رئیس- اخطار آئین نامه همینهایی بود که آقایان گفتند.

همتی – چون تفسیر نکردند.

رئیس- اخطار آئین نامه ای همین بود که گفتند چون خیلی از آقایان میخواهند حرف بزنند وقت هم نداریم ۱۸۲ نفر حاضرند (شبستری : موضوع رأی چه هست؟) موضوع رأی ایسنت که ببینیم از نظر آئین نامه ۰۰۰ گفتم قانون اساسی را از آقایان اعضای شورای نگهبان استفسار کردیم جوابش را میگیریم طبق آن هم عمل میکنیم از نظر آئین نامه ببینیم آقایان مانعی برای آمدن آقای سارخانی به مجلس می‌بینند یا نه . بحضها گفته شد ۱۸۲ نفر حاضرند آقایانی که نظرشان اینست که آمدن آقای سارخانی به مجلس بمقتضای آئین نامه (قانون عادی نه قانون اساسی) ممنوع است قیام بفرمایند (همهمه نمایندگان مسأله روشن نشد) بفرمایید دوباره بگویم ، (آقامحمدی: شرط اینکه از شورای نگهبان میپرسید بگذارید که مثل گلپایگان نشود) گفتم از شورای نگهبان پرسیدیم نامه هم نوشتیم آنها نظرشان را میدهند نظر آنها حاکم خواهده بود از نظر آئین نامه ما الان (همهمه نمایندگان) آقا خواهش میکنم بگذارید من اینکار مجلس را تمام بکنم وقت مجلس را نگیرید توجه بفرمایید ظاهر آئین نامه اینست که ملاحظه میفرمایید آئین نامه نوشته که ” بعد از قرائت ۱۵ روز میتواند بیاید” حالا آقایان میخواهند از آئین نامه استنباط کنند که این کار مخالف آئین نامه است حالا میخواهیم این نظر روشن بشود البته ما نمیخواهیم اجازه بگیریم برای آمدن ایشان به مجلس ما میخواهیم ببینیم آئین نامه مانعی در راه هست یا نه اگر آئین‌نامه مانعی نباشد ایشان میتواند بیاید البته اگر قانون اساسی مانعش نباشد ۱۸۴ نفر حاضرند آقایانی که نظرشان اینست که آئین نامه مخالف برگشت آقای سارخانی به مجلس هست قیام بفرمایند (۸۰ نفر برخاستند) رأی نیاورد (حیدری :این رأی گیری صحیح نیست، ) آنطرف را هم رأی میگیریم (همهمه نمایندگان) نتیجه یکی میشود یعنی اگر چنانچه بر فرض مجلس تفسیر نکرد یعنی رأی موافق هم نداشت باز مانعی در جلو راه از نظر مجلس نیسیت من اینکه آنطوری رأی گرفتم به آن دلیل است مانعی وجود ندارد اگر شورای نگهبان ، فقط پذیرش مجلس شرط نیست که اگر مانع قانونی نداشته باشد شورای نگهبان می‌ایستد یا نه مطلب این بود و رأی گیری کاملا باید این باشد حالا اگر شورای نگهبان گفت ایشان نمیتواند بیاید مجلس هم بگوید میتواند میآید فایده ای ندارد.

آقامحمدی- آقای هاشمی این رأی گیری درست نیست.

رئیس- برادر من ، آقای آقامحمدی، شما به منطق من توجه نکردید من میگویم اگر شورای نگهبان گفت ایشان میتواندبیاید (آقامحمدی: مخالف آئین نامه است)شما آخر حرف من را یکبار توجه کنید (آقای محمدی : شما مخالف حرف میزنید) شما یکبار حرف من را توجه کنید بعد با عصبانیت حرف بزنید من میگویم اگر شورای نگهبان گفت ایشان میتواند بیاید فقط مجلس میتواند بگوید نمیتواند بیاید یعنی مجلس باید (یکی از نمایندگان: نمیتواند بگوید بیاید) اگر نگوید میآید طبق آئین نامه میگویم پس اگر شورای نگهبان گفت ایشان میتواند بیاید مجلس هم سکوت کرد یعنی میتواند بیاید اگر مجلس گفت آری باز میتواند بیاید اگر مجلس گفت نه فقط در همین صورت نمیتواند بیاید و ما برای اینصورت رأی گرفتیم.

الویری- اینطور نیست آقای هاشمی.

رئیس- ما باید دنبال مانع بگردیم. خوب الان در مجلس نمیشود بحث کرد دیگر کافیست.

آقامحمدی- این مثل مسأله گلپایگان است تقاضا میکنم رأی از آنطرف بگیرید شما ممتنعین آنطرف انداختید.

رئیس- اگر مجلس رأی داد یعنی دوباره هم رأی گرفتیم و برای آمدنش هم رأی نیاورد شورای نگهبان هم گفت طبق قانون اساسی میتواند بیاید مانع ایشان چه هست که به مجلس بیاید . (آقامحمدی: پس چرا رأی‌گیری کردید؟) میگویم برای آئین نامه ما دنبال مانع میگردیم.

موسوی خوئینی ها- اگر ایشان نماینده شناخته شد و مجددا بیاید به مجلس بدلیل اینکه جرائمی دراینمدت مرتکب شده در مقام غیر قانونی اش بنده روی اعتبار نامه اش اعتراض دارم.

رئیس- جدیداً رأی اعتبارنامه که نمیشود اعتراض کنید خوب پس خیلی از آقایان ممکن است این اتهام را داشته باشند اعتراض جدید که نمیشود (همهمه نمایندگان).

آقامحمدی – شما در تاریخ این مجلس منفی رأی نگرفتید اینطور رأی گیری برخلاف است.

الویری- تذکرشان درست است اجازه میدهید من یک توضیح بدهم.

رئیس- آقای الویری میخواهند توضیح بدهند.

الویری- بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر سارخانی که از مجلس رفتند از هر کدام از نمایندگان وقتی سوال میکردند که آقای دکتر سارخانی میخواهد برگردد یا نه هیچکس تصورش رانمیکرد یعنی مبنا و پایه بر این بود که ایشان رفته استاندار شده الان برای برگشتن ایشان مجلس باید رأی بدهد یعنی در مورد تفسیر آئین نامه برای برگشتن باید رأی بدهد نه برای عکس آن.

رئیس- شما که حرف جدید نگفتید و وقت هم گرفتید. (همهمه نمایندگان) چرا آقایان به حرف من وبه استدلال من توجه نمیکنند استدلالی که من میکنم اینست که ببینیم مانع جلوی راه برگشت ایشان از نظر مجلس هست

جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره