سه شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۶    0:0:0
آخرین بروز رسانی : ۹ روز پیش


 
banner defult

  • مجلس شورای اسلامی
  • دوره ۱
  • جلسه ۱۶۳

رئیس جلسه: اکبر هاشمی رفسنجانی
تاریخ: ۱۳۶۰/۰۳/۲۴
شماره روزنامه رسمی: ۱۰۶۰۴
زمان: ۰۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰
PDF 2.6 MB

رئیس- پیشنهاد را برای رأی گیری قرائت کنید.

منشی- تذکر میدهم که تبصره ۲ را برادران پس گرفتند ، یعنی همان تبصره ای که به اینصورت بود:

”چنانچه پس از محکومیت به زندان حاضر به پرداخت جریمه شود، حکم زندان لغو خواهد شد.”

در این مورد گفتند که این خود عملی میشود و احتیاجی نیست. بنابراین به اینصورت درمیآید:

ماده ۵- متعاملین متخلف از این قانون به ابطال سند و محرومیت از اخذ برگ اجازه انجام معامله تا ۵ سال و به پرداخت یک بیستم تا یک دهم مبلغ مورد معامله به جریمه نقدی محکوم خواهند شد . در صورتی که از پرداخت جریمه استنکاف نمایند از سه ماه تایک سال زندان محکوم میگردند .”

تبصره – مسؤولین اجرائی متخلف از این قانون به انفصال از خدمت از سه ماه تا یک سال محکوم میشوند.

رئیس- ۱۸۳ نفر در جلسه حضور دارند. کسانیکه با این پیشنهاد قرائت شده با همه جزئیاتش موافق هستند قیام بفرمایند (۱۰۶ نفر ایستادند) تصویب شد. پیشنهادات بعدی را کنار بگذارید و ماده بعدی را (ماده۶) بخوانید.

ماده ۶- کلیه قوانین و آئین نامه های اجرائی مربوط به دفتر معاملات مسکن وقوانین مغایر با این قانون ملغی میگردد و رسیدگی به اعتراضات وعملیات انجام شده بوسیله دفتر معاملات مسکن در صلاحیت مراجع قضائی میباشد.

پیشنهادی در مورد ماده ۶ نرسیده است.

لطیف صفری- من یک پیشنهاد داده ام که میتواند قبل از این باشد.

رئیس- در ماده ۶ پیشنهادی نرسیده است.

منشی- چند پیشنهاد یدگر هست که بعد از این ماده مطرح میشود.

رئیس- ۱۸۰ نفر در جلسه حضور دارند ماده را برای رأی گیری بخوانید.

منشی - ماده ۶- کلیه قوانین و آئین نامه های اجرائی مربوط به دفتر معاملات مسکن وقوانین مغایر با این قانون ملغی میگردد و رسیدگی به اعتراضات وعملیات انجام شده بوسیله دفتر معاملات مسکن در صلاحیت مراجع قضائی میباشد.

رئیس- ۱۸۰ نفر در جلسه حضور دارند . کسانیکه با ماده ۶ موافق هستندقیام بفرمایند (۱۳۰ نفر ایستادند) تصویب شد. بهتر است که همه مواد را مثل همین ماده ۶ بنویسید که این اندازه روی آن بحث نشود. تبصره‌هایی را که برای آنها پیشنهاد حذف شده است بخوانید.

منشی- تبصره ۲ و ۴ بود که پیشنهاد حذف شده بود. (رئیس: از ماده ۱؟) بلی، از ماده ۱، ولی پیشنهادات گم شده است و هفت الی هشت روز در یک دفتر نگهداشتیم ولی حالا گم شده است. بهر حال آقایان میتوانند دوباره پیشنهاد بدهند و بفرستند.

رئیس- اگر حذف بشود دیگر بحثی ندارد.

منشی- فقط در تبصره ۲ آقای کاشانی پیشنهاد کرده اند که کلمه ”انجام” از ماده (۱)۰۰

رئیس- اول باید پیشنهاد حذف مطرح بشود.

منشی- درمورد حذف آقای سنجانی پیشنهاد حذف برای همه داشتند. (نمایندگان: رأی نیاورد) خیر،‌ پیشنهاد حذف تبصره ها مطرح نشد.

رئیس- حذف تبصره ۲ هنوز مطرح نشده است.

منشی- آقای کاشانی حذف تبصره ۲ و تبصره ۳ و ۴ را آقای هاشمی سنجانی میتوانند روی آن بحث کنند. آقای سنجانی اجازه بدهید تا حذف تبصره ۲ را آقای کاشانی بحث بکنند و ۳ و ۴ را شما بحث کنند.

آقای سنجابی اجازه بدهید تا حذف تبصره (۲) را آقای کاشانی بحث بکنند و (۳) و (۴) را شما بحث کنید .

رئیس- شما آقای کاشانی پیشنهادتان را داده‌اید . توضیحتان را بفرمایید.

سید احمد کاشانی- دو پیشنهاد است یکی در همان متن ماده ۱ که گفته شده است آن کلمه ”انجام” حذف بشود. چون صحبت شد فقط آن چیزی که ما میتوانیم اینجا روی آن کنترل ونظارت کنیم مسأله ثبت معامله است . انجام معامله را اگر ما بخواهیم بگوییم که افراد حق ندارند انجام بدهند، با آقایان در این مورد صحبت کردیم، دیدیم که اشکال ایجاد میشودآن کلمه ”انجام” در ماده ۱ حذف بشود و تبصره ۲ هم حذف بشود، چون عینا در بند ب ماده ۳ آمده است ودیگر احتیاجی به آن نیست .تبصره ۲ میگوید تشیخص انواع ۰۰۰

منشی- یکی به یکی بفرمایید.

کاشانی – پیشنهاد اول این است که آن کلمه (انجام ) از ماده ۱ حذف بشود. چرا که اشکالاتی ایجادمیکند ، در مورد انجام معامله افراد اگر بطور غیررسمی بخواهند معامله کنند نمیشود جلو آنها را گرفت. بنابراین یکی پیشنهاد حذف آن است.

منشی- مخالف این پیشنهاد کیست؟ (اظهاری نشد) این قسمت مخالف ندارد و آقای بیات به عنوان موافق اسم نوشته اند.

رئیس- احتیاج به بحث نیست چون مخالف ندارد،‌۱۸۰ نفر در جلسه حضور دارند،‌ پیشنهاد را برای رأی‌گیری بخوانید.

منشی- پیشنهاد این است که ، در ماده ۱ سطر دوم کلمه (انجام و) حذف بشود.

رئیس- کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (عده ای از نمایندگان: ماتوجه نکردیم) آقایان چرا توجه نمیکنند؟ پیشنهاد این است که کلمه (انجام و) حذف بشود (۱۰۳ نفر ایستادند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی که حذف تبصره است بخوانید.

منشی- پیشنهاد بعدی این است که تبصره ۲ همین ماده یک چون عینا در بند ب ماده ۳ ذکر شده حذف بشود. گفته شده تشخیص انواع معاملات ناقله موضوع این ماده بعهده کمیسیون مذکور در ماده ۳ است. حالا عینا در وظایف آن کمیسیون ماده ۳ آمده تشخیص انواع معاملات ناقله ، بنابراین از آن بالا باید حذف بشود.

رئیس- خوب، مخالف و موافق.

منشی-مخالف چه کسی است؟ (اظهاری نشد) مخالف ندارد آقای هاشمی.

رئیس- مخالف ندارد. آقایان توجه بکنید (زنگ رئیس) داریم رأی میگیریم دوباره موقعی که بلند میشوید نفرمایید که ما توجه نکردیم . تبصره ۲ پیشنهاد حذفش آمده و مخالف ندارد. میخواهیم برای حذف تبصره ۲ از ماده یک میخواهیم رأی بگیریم. ۱۸۲نفر در جلسه حضور دارند. کسانیکه با حذف تبصره ۲ از ماده یک موافق هستند قیام بفرمایند (۱۱۴ نفر ایستادند) تصویب شد. دیگر حذف چه داشتیم؟

الویری – پیشنهاد حذف تبصره ۳ – آقای سنجانی۰۰۰

رئیس- آقای سنجانی بفرمایید.

یکی از نمایندگان – حذف تبصره ۲ بود.

رئیس- خیلی خوب، تبصره ۲ که حذف شد . دیگر کسی پیشنهاد حذف دارد؟

منشی- پیشنهاد حذف تبصره ۴ را آقای بهشتی همانروز داده بودند، رأی گیری هم شد، تصویب شد، منتها چون غیرقانونی بود، گفتند آخر باشد ولی تبصره ۲، پیشنهاد اصلاحی از آقای رجائیان” اجازه نامه موضوع این قانون غیر قابل انتقال میباشد”.

رئیس- آقای رجائیان توضیح بدهید.

رجائیان- بسم الله الرحمن الرحیم. تبصره ۳ دو قسمت هست. موضوع قانون غیر قابل انتقال بوده، تا اینجا درست است. خوب است، دنبالش هست فقط در مدتی که از طرف صادر کننده اجازه نامه تعیین و در برگ اجازه نامه قید میشود آن مقداری که به اصطلاح مدت میگذارند ، ببینید یک شخصی با مراجعه به آن کمیسیون اجازه میدهند که معامله ای را انجام بدهد. اگر بخواهندمدت بگذارند ، در مدت ۲ ماه, ۳ مه، چهارماه،‌ اگر شخص بخواهد واقعا یک قالی بخرد ، یک دانه قالیچه بخرد خوب،‌خوب است، پیدا کردن خانه با آن مشخصاتی که میخواهد در مدتی که برایش معین میکنند کار صحیحی نیست. وقتی که آن کمیسیون اجازه میدهد، این شخص حق خریدن خانه دارد،‌ چرا باید محدود کرد؟ صحیح نیست اینرا محدود کنیم. وقتی که با ضوابطی که هست دقیقا به او اجازه دادند از نظرزمان غیرقابل باصطلاح محدود باشد . لزومی ندارد محدود کنیم. در خیلی از این سازمانهای دولتی وقتی که میخواستند وام به کارمند بدهند شش ماه یا سه ماه مهلت میدادند واو نمیتوانست در این مدت خانه پیدا کند، وامش هم از بین میرفت. بنابراین

جستجو در مشروح مذاکرات
مشاهده جلسه
مجلس
دوره
جلسه
مشاهده دوره
مجلس
دوره